Tī 太空中自由飛

Page(/daily/2023/05/20230514)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Tī 太空中自由飛

Tī 太空中自由飛是啥物款 ê 感覺? Tī 挑戰者太空梭 ê 貨艙 100 公尺遠 ê 所在,Bruce McCandless 二世 實現伊 ê 夢想:比過去任何一个人攏飛閣較遠。 相片 內底 ê 太空人 McCandless tī 載人機動設備 (MMU) ê 引導下,自由浮 tī 太空中。 Tī 1984 年 ê 太空梭 任務 41-B 中,McCandless kah NASA 太空人 Robert Stewart 是 頭一組 體驗 這款「無 縛索仔 ê 太空散步」ê 人。 MMU 是利用 窒素 ê 噴射流 leh 運作,伊主要 ê 工課是欲鬥 安搭 kah 回收衛星MMU ê 質量超過 140 公斤,tī 地球 是足重–ê,毋過浮 tī 踅地軌道 ê 時陣,就 kah 其他物件仝款,會失重。 是講,MMU 後來去予 SAFER kha-báng 推進設備 取代矣。

[POJ] Tī Thài-khong tiong chū-iû poe

Tī thài-khong tiong chū-iû poe sī siáⁿ-mih-khoán ê kám-kak? Tī Thiau-chiàn-chiá Thài-khong-so ê hè-chhng 100 kong-chhioh hn̄g ê só͘-chāi, Bruce McCandless jī sè si̍t-hiān i ê bāng-sióng: pí kè-khì jīm-hô chi̍t-ê lâng lóng pe koh-khah hn̄g. Siòng-phìⁿ lāi-té ê thài-khong-jîn McCandless tī Chài-lâng ki-tōng-siat-pī (MMU) ê ín-tō hā, chū-iû phû tī thài-khong tiong. Tī 1984 nî ê Thài-khong-so jīm-bū 41-B tiong, McCandless kah NASA thài-khong-jîn Robert Stewart sī thâu chi̍t-cho͘ thé-giām chit-khoán “Bô pa̍k soh-á ê thài-khong sàn-pò͘” ê lâng. MMU sī lī-iōng chi̍t-sò͘ ê phùn-siā-liû leh ūn-chok, i chú-iàu ê khang-khè sī beh tàu an-tah kah hôe-siu ūi-chhiⁿ. MMU ê chit-liōng chhiau-kè 140 kong-kun, tī Tē-kiû sī chiok tāng–ê, m̄-koh phû tī se̍h-tē-kúi-tō ê sî-chūn, to̍h kah kî-tha mi̍h-kiāⁿ kāng-khoán, ē sit-tāng. Sī-kóng, MMU āu–lâi khì hō͘ SAFER kha-báng thui-chìn-siat-pī chhú-tāi–ah.

[KIP] Tī Thài-khong tiong tsū-iû pue

Tī thài-khong tiong tsū-iû pue sī siánn-mih-khuán ê kám-kak? Tī Thiau-tsiàn-tsiá Thài-khong-so ê hè-tshng 100 kong-tshioh hn̄g ê sóo-tsāi, Bruce McCandless jī sè si̍t-hiān i ê bāng-sióng: pí kè-khì jīm-hô tsi̍t-ê lâng lóng pe koh-khah hn̄g. Siòng-phìnn lāi-té ê thài-khong-jîn McCandless tī Tsài-lâng ki-tōng-siat-pī (MMU) ê ín-tō hā, tsū-iû phû tī thài-khong tiong. Tī 1984 nî ê Thài-khong-so jīm-bū 41-B tiong, McCandless kah NASA thài-khong-jîn Robert Stewart sī thâu tsi̍t-tsoo thé-giām tsit-khuán “Bô pa̍k soh-á ê thài-khong sàn-pòo” ê lâng. MMU sī lī-iōng tsi̍t-sòo ê phùn-siā-liû leh ūn-tsok, i tsú-iàu ê khang-khè sī beh tàu an-tah kah huê-siu uī-tshinn. MMU ê tsit-liōng tshiau-kè 140 kong-kun, tī Tē-kiû sī tsiok tāng–ê, m̄-koh phû tī se̍h-tē-kuí-tō ê sî-tsūn, to̍h kah kî-tha mi̍h-kiānn kāng-khuán, ē sit-tāng. Sī-kóng, MMU āu–lâi khì hōo SAFER kha-báng thui-tsìn-siat-pī tshú-tāi–ah.

[English] To Fly Free in Space

What would it be like to fly free in space? At about 100 meters from the cargo bay of the space shuttle Challenger, Bruce McCandless II was living the dream – floating farther out than anyone had ever been before. Guided by a Manned Maneuvering Unit (MMU), astronaut McCandless, pictured, was floating free in space. During Space Shuttle mission 41-B in 1984, McCandless and fellow NASA astronaut Robert Stewart were the first to experience such an “untethered space walk”. The MMU worked by shooting jets of nitrogen and was used to help deploy and retrieve satellites. With a mass over 140 kilograms, an MMU is heavy on Earth, but, like everything, is weightless when drifting in orbit. The MMU was later replaced with the SAFER backpack propulsion unit.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【載人機動設備】Chài-lâng ki-tōng-siat-pī/tsài-lâng ki-tōng-siat-pī/載人機動設備/Manned Maneuvering Unit (MMU)
 • 【貨艙】hè-chhng/hè-tshng/貨艙/cargo
 • 【挑戰者太空梭】Thiáu-chiàn-chiá Thài-khong-so/Thiáu-tsiàn-tsiá Thài-khong-so/挑戰者太空梭/space shuttle Challenger
 • 【太空梭任務 41-B】Thài-khong-so jīm-bū sì-cha̍p-it B/Thài-khong-so jīm-bū sì-tsa̍p-it B/太空梭任務 41-B/Space Shuttle mission 41-B
 • 【窒素】chit-sò͘/tsit-sòo/氮/nitrogen
 • 【噴射流】phùn-siā-liû/phùn-siā-liû/噴射流/jet
 • 【失重】sit-tāng/sit-tāng/失重/weightless
 • 【SAFER kha-báng 推進設備】SAFER kha-báng thui-chìn siat-pī/SAFER kha-báng thui-tsìn siat-pī/SAFER 背包推進設備/SAFER backpack propulsion unit
 • 【踅地軌道】se̍h-tē-kúi-tō/se̍h-tē-kuí-tō/繞地軌道/orbit

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:阿波羅 17 號:月眉形 ê 地球 明仔載 ê 圖:M16:鴟鴞星雲 ê 深空影像