CFHT 翕 ê 螺旋星雲

Page(/daily/2023/05/20230507)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] CFHT 翕 ê 螺旋星雲

咱 ê 太陽有一工敢會變做按呢? 螺旋星雲 是一个離咱上倚 ê 上光 ê 行星形星雲,這是一款類太陽恆星性命結束 ê 時陣 製造 ê 氣體雲。 咱拄仔好徛 tī 一个袂䆀 ê 角度 leh 看這个去予 擲到太空中 ê 恆星外層大氣,所以咱看伊就敢若 leh 看一个螺旋體。 中心 ê 恆星核殘骸 註定會變做 白矮星。 伊發出 ê 光是 強甲 會 kā 進前擲出去 ê 氣體激發,發出 螢光螺旋星雲 有一个技術名稱叫做 NGC 7293,就 tī 貯水 ê 星座 (寶瓶座) ê 方向 700 光年 遠 ê 所在,伊 ê 大細差不多有 2.5 光年大。 這張 相片是 用 tī 美國 Hawaii 歇睏 火山 山頂 ê 加拿大-法國-夏威夷 望遠鏡 (CFHT) 翕–ê。 螺旋星雲 內沿 ê 特寫,展示了足複雜 ê 氣體結,毋過 咱猶毋知這寡物件 ê 來源是啥

[POJ] CFHT hip–ê Lô͘-soân-seng-hûn

Lán ê Thài-iông ū chi̍t-kang kám ē piàn-chò án-ni? Lô͘-soân-seng-hûn sī chi̍t-ê lī lán siōng óa ê siōng kng ê kiâⁿ-chheⁿ-hêng-seng-hûn, che sī chi̍t-khoán lūi-thài-iông hêng-chheⁿ sèⁿ-miā kiat-sok ê sî-chūn chè-chō ê khì-thé-hûn. Lán tú-á-hó khiā tī chi̍t-ê bē-bái ê kak-tō͘ leh khòaⁿ chit-ê khì hō͘ tàn kàu thài-khong tiong ê hêng-chheⁿ gōa-chàn tāi-khì, só͘-í lán khòaⁿ i to̍h ká-ná leh khòaⁿ chi̍t-ê lô͘-soân-thé. Tiong-sim ê hêng-chheⁿ-he̍k chân-hâi chù-tiāⁿ ē piàn-chò pe̍h-é-chheⁿ. I hoat–chhut ê kng sī kiông kah ē kā chìn-chêng tàn–chhut-khì ê khì-thé kek-hoat, hoat-chhut êng-kng. Lô͘-soân-seng-hûn ū chi̍t-ê ki-su̍t miâ-chheng kiò-chò NGC 7293, to̍h tī té-chúi ê seng-chè (Pó-pân-chō) ê hong-hiòng 700 kng-nî hn̄g ê só͘-chāi, i ê tōa-sè chha-put-to ū 2.5 kng-nî tōa. Chit-tiuⁿ siòng-phìⁿ sī iōng tī Bí-kok Hawaii hioh-khùn-hóe-soaⁿ soaⁿ-téng ê Ka-ná-tà Hoat-kok Hā-óa-î bōng-oán-kiàⁿ (CFHT) hip–ê. Lô͘-soân-seng-hûn lāi-iân ê te̍k-siá, tiān-sī liáu chiok ho̍k-cha̍p ê khì-thé-kat, m̄-koh lán iáu m̄-chai chit-kóa mi̍h-kiāⁿ ê lâi-goân sī siáⁿ.

[KIP] CFHT hip–ê Lôo-suân-sing-hûn

Lán ê Thài-iông ū tsi̍t-kang kám ē piàn-tsò án-ni? Lôo-suân-sing-hûn sī tsi̍t-ê lī lán siōng uá ê siōng kng ê kiânn-tshenn-hîng-sing-hûn, tse sī tsi̍t-khuán luī-thài-iông hîng-tshenn sènn-miā kiat-sok ê sî-tsūn tsè-tsō ê khì-thé-hûn. Lán tú-á-hó khiā tī tsi̍t-ê bē-bái ê kak-tōo leh khuànn tsit-ê khì hōo tàn kàu thài-khong tiong ê hîng-tshenn guā-tsàn tāi-khì, sóo-í lán khuànn i to̍h ká-ná leh khuànn tsi̍t-ê lôo-suân-thé. Tiong-sim ê hîng-tshenn-hi̍k tsân-hâi tsù-tiānn ē piàn-tsò pe̍h-é-tshenn. I huat–tshut ê kng sī kiông kah ē kā tsìn-tsîng tàn–tshut-khì ê khì-thé kik-huat, huat-tshut îng-kng. Lôo-suân-sing-hûn ū tsi̍t-ê ki-su̍t miâ-tshing kiò-tsò NGC 7293, to̍h tī té-tsuí ê sing-tsè (Pó-pân-tsō) ê hong-hiòng 700 kng-nî hn̄g ê sóo-tsāi, i ê tuā-sè tsha-put-to ū 2.5 kng-nî tuā. Tsit-tiunn siòng-phìnn sī iōng tī Bí-kok Hawaii hioh-khùn-hué-suann suann-tíng ê Ka-ná-tà Huat-kok Hā-uá-î bōng-uán-kiànn (CFHT) hip–ê. Lôo-suân-sing-hûn lāi-iân ê ti̍k-siá, tiān-sī liáu tsiok ho̍k-tsa̍p ê khì-thé-kat, m̄-koh lán iáu m̄-tsai tsit-kuá mi̍h-kiānn ê lâi-guân sī siánn.

[English] The Helix Nebula from CFHT

Will our Sun look like this one day? The Helix Nebula is one of brightest and closest examples of a planetary nebula, a gas cloud created at the end of the life of a Sun-like star. The outer gasses of the star expelled into space appear from our vantage point as if we are looking down a helix. The remnant central stellar core, destined to become a white dwarf star, glows in light so energetic it causes the previously expelled gas to fluoresce. The Helix Nebula, given a technical designation of NGC 7293, lies about 700 light-years away towards the constellation of the Water Bearer (Aquarius) and spans about 2.5 light-years. The featured picture was taken with the Canada-France-Hawaii Telescope (CFHT) located atop a dormant volcano in Hawaii, USA. A close-up of the inner edge of the Helix Nebula shows complex gas knots of unknown origin.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【螺旋星雲】Lô͘-soân-seng-hûn/Lôo-suân-sing-hûn/螺旋星雲/Helix Nebula
 • 【行星形星雲】kiâⁿ-chheⁿ-hêng-seng-hûn/kiânn-tshenn-hîng-sing-hûn/行星狀星雲/planetary nebula
 • 【類太陽恆星】lūi-thài-iông hêng-chheⁿ/luī-thài-iông hîng-tshenn/類太陽恆星/Sun-like star
 • 【螺旋體】lô͘-soân-thé/lôo-suân-thé/螺旋體/helix
 • 【恆星核】hêng-chheⁿ-he̍k/hîng-tshenn-hi̍k/恆星核/stellar core
 • 【殘骸】chân-hâi/tsân-hâi/殘骸/remnant
 • 【白矮星】pe̍h-é-chheⁿ/pe̍h-é-tshenn/白矮星/white dwarf star
 • 【螢光】êng-kng/îng-kng/螢光/fluoresce
 • 【NGC 7293】NGC chhit-jī-kiú-sam/NGC tshit-jī-kiú-sam/NGC 7293/NGC 7293
 • 【歇睏火山】hioh-khùn-hóe-soaⁿ/hioh-khùn-hué-suann/休眠火山/dormant volcano
 • 【寶瓶座】Pó-pân-chō/Pó-pân-tsō/寶瓶座/Aquarius
 • 【氣體雲】khì-thé-hûn/khì-thé-hûn/氣體雲/gas cloud
 • 【加拿大】Ka-ná-tà/Ka-ná-tà/加拿大/Canada
 • 【夏威夷】Hā-óa-î/Hā-uá-î/夏威夷/Hawaii
 • 【氣體結】khì-thé-kat/khì-thé-kat/氣體結/gas knots

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:暗頭仔花 明仔載 ê 圖:捲螺仔星系 西班牙舞者