SuperBIT 望遠鏡 翕 ê 蜘蛛星雲

Page(/daily/2023/04/20230427)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] SuperBIT 望遠鏡 翕–ê 蜘蛛星雲

蜘蛛星雲 嘛叫做 劍魚座 30,是一个直徑超過 1000 光年大 ê 大型恆星形成區,就 tī 咱厝邊 ê 衛星星系 大麥哲倫星雲 內底。 伊 kah 咱 ê 距離有 16 萬光年遠,是規个本星系群內底 上大、上激烈 ê 恆星形成區。 這隻宇宙蜘蛛就 tī 這張壯觀 ê 影像中央。 這張影像是 SuperBIT (超壓氣球影像望遠鏡) leh 飛 ê 時陣 翕–ê。 這是一台 NASA 用氣球載–ê、直徑 0.5 公尺大 ê 望遠鏡,這馬 浮 tī 太空邊緣。 這个 已經有足濟研究 ê 蜘蛛星雲 (NGC 2070) 內底,有 ùi 編號 R136 ê 少年星團中心 大質量恆星 發–出 ê 強輻射、恆星風、kah 超新星震波,激發星雲發光,捏出這寡蜘蛛絲。 蜘蛛星雲附近 有另外一个恆星形成區,內底嘛是少年星團、雲絲、kah 去予歕出 氣泡形 ê 星雲。 這張看對南天 劍魚座 方向 ê SuperBIT 氣球望遠鏡視野,差不多有 1/3 度遐爾大。

[POJ] SuperBIT Bōng-oán-kiàⁿ hip–ê Ti-tu-seng-hûn

Ti-tu-seng-hûn mā kiò-chò Kiàm-hî-chō 30, sī chi̍t-ê ti̍t-kèng chhiau-kòe 1000 kng-nî tōa ê tōa-hêng hêng-chhiⁿ-hêng-sêng-khu, to̍h tī lán chhù-piⁿ ê ūi-chhiⁿ-seng-hē Tōa Be̍h-tiat-lûn Seng-hûn lāi-té. I kah lán ê kū-lī ū 16 bān kng-nî hn̄g, sī kui-ê Pún-seng-hē-kûn lāi-té siōng tōa, siōng kek-lia̍t ê hêng-chhiⁿ-hêng-sêng-khu. Chit-chiah ú-tiū ti-tu to̍h tī chit-tiuⁿ chòng-koan ê iáⁿ-siōng tiong-ng. Chit-tiuⁿ iáⁿ-siōng sī SuperBIT (Chhiau-ap Khì-kiû Iáⁿ-siōng Bōng-oán-kiàⁿ) leh poe ê sî-chūn hip–ê. Che sī chi̍t-tâi NASA iōng khì-kiû chài–ê, ti̍t-kèng 0.5 kong-chhioh tōa ê bōng-oán-kiàⁿ, chit-má phû tī thài-khong pian-iân. Chit-ê í-keng ū chiok chōe gián-kiù ê Ti-tu-seng-hûn (NGC 2070) lāi-té, ū ùi pian-hō R136 ê siàu-liân seng-thoân tiong-sim tōa-chit-liōng hêng-chhiⁿ hoat–chhut ê kiông-hok-siā, hêng-chhiⁿ-hong, kah chhiau-sin-seng chìn-pho, kek-hoat seng-hûn hoat-kng, lia̍p-chhut chit-kóa ti-tu sī. Ti-tu-seng-hûn hù-kīn ū lēng-gōa chi̍t-ê hêng-chhiⁿ-hêng-sêng-khu, lāi-té mā sī siàu-liân seng-thoân, hûn-si, kah khì hō͘ pûn-chhut khì-phàu hêng ê seng-hûn. Chit-tiuⁿ khòaⁿ tùi lâm-thian Kiàm-hî-chō hong-hiòng ê SuperBIT khì-kiû bōng-oán-kiàⁿ sī-iá, chha-put-to ū 1/3 tō͘ hiah-nī tōa.

[KIP] SuperBIT Bōng-uán-kiànn hip–ê Ti-tu-sing-hûn

Ti-tu-sing-hûn mā kiò-tsò Kiàm-hî-tsō 30, sī tsi̍t-ê ti̍t-kìng tshiau-kuè 1000 kng-nî tuā ê tuā-hîng hîng-tshinn-hîng-sîng-khu, to̍h tī lán tshù-pinn ê uī-tshinn-sing-hē Tuā Be̍h-tiat-lûn Sing-hûn lāi-té. I kah lán ê kū-lī ū 16 bān kng-nî hn̄g, sī kui-ê Pún-sing-hē-kûn lāi-té siōng tuā, siōng kik-lia̍t ê hîng-tshinn-hîng-sîng-khu. Tsit-tsiah ú-tiū ti-tu to̍h tī tsit-tiunn tsòng-kuan ê iánn-siōng tiong-ng. Tsit-tiunn iánn-siōng sī SuperBIT (Tshiau-ap Khì-kiû Iánn-siōng Bōng-uán-kiànn) leh pue ê sî-tsūn hip–ê. Tse sī tsi̍t-tâi NASA iōng khì-kiû tsài–ê, ti̍t-kìng 0.5 kong-tshioh tuā ê bōng-uán-kiànn, tsit-má phû tī thài-khong pian-iân. Tsit-ê í-king ū tsiok tsuē gián-kiù ê Ti-tu-sing-hûn (NGC 2070) lāi-té, ū uì pian-hō R136 ê siàu-liân sing-thuân tiong-sim tuā-tsit-liōng hîng-tshinn huat–tshut ê kiông-hok-siā, hîng-tshinn-hong, kah tshiau-sin-sing tsìn-pho, kik-huat sing-hûn huat-kng, lia̍p-tshut tsit-kuá ti-tu sī. Ti-tu-sing-hûn hù-kīn ū līng-guā tsi̍t-ê hîng-tshinn-hîng-sîng-khu, lāi-té mā sī siàu-liân sing-thuân, hûn-si, kah khì hōo pûn-tshut khì-phàu hîng ê sing-hûn. Tsit-tiunn khuànn tuì lâm-thian Kiàm-hî-tsō hong-hiòng ê SuperBIT khì-kiû bōng-uán-kiànn sī-iá, tsha-put-to ū 1/3 tōo hiah-nī tuā.

[English] The Tarantula Nebula from SuperBIT

The Tarantula Nebula, also known as 30 Doradus, is more than a thousand light-years in diameter, a giant star forming region within nearby satellite galaxy the Large Magellanic Cloud. About 160 thousand light-years away, it’s the largest, most violent star forming region known in the whole Local Group of galaxies. The cosmic arachnid is near the center of this spectacular image taken during the flight of SuperBIT (Super Pressure Balloon Imaging Telescope), NASA’s balloon-borne 0.5 meter telescope now floating near the edge of space. Within the well-studied Tarantula (NGC 2070), intense radiation, stellar winds and supernova shocks from the central young cluster of massive stars, cataloged as R136, energize the nebular glow and shape the spidery filaments. Around the Tarantula are other star forming regions with young star clusters, filaments, and blown-out bubble-shaped clouds. SuperBIT’s field of view spans about 1/3 of a degree in the southern constellation Dorado.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【蜘蛛星雲】Ti-tu-seng-hûn/Ti-tu-sing-hûn/蜘蛛星雲/Tarantula Nebula
 • 【超壓氣球影像望遠鏡】Chhiau-ap Khì-kiû Iáⁿ-siōng Bōng-oán-kiàⁿ/Tshiau-ap Khì-kiû Iánn-siōng Bōng-uán-kiànn/超壓氣球影像望遠鏡/Super Pressure Balloon Imaging Telescope (SuperBIT)
 • 【SuperBIT 氣球望遠鏡】SuperBIT khì-kiû bōng-oán-kiàⁿ/SuperBIT khì-kiû bōng-uán-kiànn/SuperBIT 氣球望遠鏡/Super Pressure Balloon Imaging Telescope (SuperBIT)
 • 【劍魚座 30】Kiàm-hî-chō 30/Kiàm-hî-tsō 30/劍魚座 30/30 Doradus
 • 【直徑】ti̍t-kèng/ti̍t-kìng/直徑/diameter
 • 【恆星形成區】hêng-chhiⁿ-hêng-sêng-khu/hîng-tshinn-hîng-sîng-khu/恆星形成區/star forming region
 • 【衛星星系】ūi-chhiⁿ-seng-hē/uī-tshinn-sing-hē/衛星星系/satellite galaxy
 • 【大麥哲倫星雲】Tōa Be̍h-tiat-lûn Seng-hûn/Tuā Be̍h-tiat-lûn Sing-hûn/大麥哲倫星雲/Large Magellanic Cloud
 • 【本星系群】Pún-seng-hē-kûn/Pún-sing-hē-kûn/本星系群/the Local Group
 • 【NGC 2070】NGC jī-khòng-chhi̍t-khòng/NGC jī-khòng-tshi̍t-khòng/NGC 2070/NGC 2070
 • 【R136】R it-sam-lio̍k/R it-sam-lio̍k/R136/R136
 • 【輻射】hok-siā/hok-siā/輻射/radiation
 • 【恆星風】hêng-chhiⁿ-hong/hîng-tshinn-hong/恆星風/stellar wind
 • 【超新星震波】chhiau-sin-seng chìn-pho/tshiau-sin-sing tsìn-pho/超新星震波/supernova shock
 • 【視野】sī-iá/sī-iá/視野/field of view
 • 【雲絲】hûn-si/hûn-si/絲狀結構/filament
 • 【大質量恆星】tōa-chit-liōng hêng-chhiⁿ/tuā-tsit-liōng hîng-tshinn/大質量恆星/massive star
 • 【1/3 度】saⁿ hun chi it tō͘/sann hun tsi it tōo/ 1/3 度/ 1/3 of a degree

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:凱旋門 中央 ê 月圓 明仔載 ê 圖:逃走 ê 恆星 鹿豹座 α