NGC 1333:英仙座內底 ê 恆星托兒所

Page(/daily/2023/04/20230422)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] NGC 1333:英仙座內底 ê 恆星托兒所

可見光波段 ê NGC 1333 看起來是一个 反射星雲,主要是藍色色調,這是星際塗粉反射恆星光 ê 專有色。 伊 kah 咱 ê 距離才 1000 光年遠爾爾,是一个 tī 英雄星座(英仙座)方向,大型恆星形成分子雲邊界 ê 星雲。 這張 Hubble 太空望遠鏡 特寫 翕 ê 範圍,若是照 NGC 1333 估計 ê 距離來算,嘛才 1 光年闊爾爾。 相片有翕著塗粉區內底足清楚 ê 細節,kah 明顯對比 ê 紅色發射光。 這个紅光是 ùi Herbig-Haro 天體、噴射流、kah 去予新恆星輻射衝擊著 ê 發光氣體 來–ê。 實際上,NGC 1333 內底有幾若百粒恆星攏比 100 萬歲閣較少年。 若是用 可見光望遠鏡 看,就會發現 in 大部份攏藏 tī 滿四界 ê 星塗 內底,煞看無。 這个花 kô-kô ê 環境,可能 kah 咱太陽 tī 45 億年前欲形成 ê 環境差不多欲仝。 Hubble 這幅 hŏng 注目 ê 恆星托兒所影像,是為著欲慶祝太空望遠鏡發射 33 週年才發表–ê。

[POJ] NGC 1333: Eng-sian-chō lāi-té ê Hêng-chhiⁿ Thok-jî-só͘

Khó-kiàn-kng pho-tōaⁿ ê NGC 1333 khòaⁿ–khí-lâi sī chi̍t-ê hoán-siā-seng-hûn, chú-iàu sī nâ-sek sek-tiāu, che sī seng-chè-thô͘-hún hoán-siā hêng-chhiⁿ-kng ê choan-iú-sek. I kah lán ê kū-lī chiah 1000 kng-nî hn̄g niā-niā, sī chi̍t-ê tī eng-hiông seng-chō (Eng-sian-chō) hong-hiòng, tōa-hêng hêng-chhiⁿ hêng-sêng hun-chú-hûn pian-kài ê seng-hûn. Chit-tiuⁿ Hubble Thài-khong-bōng-oán-kiàⁿ te̍k-siá hip ê hoān-ûi, nā-sī chiàu NGC 1333 kó͘-kè ê kū-lī lâi sǹg, mā chiah 1 kng-nî khoah niā-niā. Siòng-phìⁿ ū hip-tio̍h thô͘-hún-khu lāi-té chiok chheng-chhó ê sè-chiat, kah bêng-hián tùi-pí ê âng-sek hoat-siā-kng. Chit-ê âng-kng sī ùi Herbig-Haro thian-thé, phùn-siā-liû, kah khì hō͘ sin hêng-chhiⁿ hok-siā chhiong-kek tio̍h ê hoat-kng khì-thé lâi–ê. Si̍t-chè siōng, NGC 1333 lāi-té ū kúi-ā pah lia̍p hêng-chhiⁿ lóng pí 100 bān hòe koh-khah siàu-liân. Nā-sī iōng khó-kiàn-kng bōng-oán-kiàⁿ khòaⁿ, to̍h ē hoat-hiān in tōa-pō͘-hūn lóng chhàng tī móa-sì-kè ê seng-thô͘ lāi-té, soah khòaⁿ-bô. Chit-ê hoe-kô-kô ê khoân-kéng, khó-lêng kah lán Thài-iông tī 45 ek nî-chêng beh hêng-sêng ê khoân-kéng chha-put-to beh kāng. Hubble chit-pak hŏng chù-bo̍k ê hêng-chhiⁿ thok-jî-só͘ iáⁿ-siōng, sī ūi-tio̍h beh khèng-chiok thài-khong-bōng-oán-kiàⁿ hoat-siā 33 chiu-nî chiah hoat-piáu–ê.

[KIP] NGC 1333: Ing-sian-tsō lāi-té ê Hîng-tshinn Thok-jî-sóo

Khó-kiàn-kng pho-tuānn ê NGC 1333 khuànn–khí-lâi sī tsi̍t-ê huán-siā-sing-hûn, tsú-iàu sī nâ-sik sik-tiāu, tse sī sing-tsè-thôo-hún huán-siā hîng-tshinn-kng ê tsuan-iú-sik. I kah lán ê kū-lī tsiah 1000 kng-nî hn̄g niā-niā, sī tsi̍t-ê tī ing-hiông sing-tsō (Ing-sian-tsō) hong-hiòng, tuā-hîng hîng-tshinn hîng-sîng hun-tsú-hûn pian-kài ê sing-hûn. Tsit-tiunn Hubble Thài-khong-bōng-uán-kiànn ti̍k-siá hip ê huān-uî, nā-sī tsiàu NGC 1333 kóo-kè ê kū-lī lâi sǹg, mā tsiah 1 kng-nî khuah niā-niā. Siòng-phìnn ū hip-tio̍h thôo-hún-khu lāi-té tsiok tshing-tshó ê sè-tsiat, kah bîng-hián tuì-pí ê âng-sik huat-siā-kng. Tsit-ê âng-kng sī uì Herbig-Haro thian-thé, phùn-siā-liû, kah khì hōo sin hîng-tshinn hok-siā tshiong-kik tio̍h ê huat-kng khì-thé lâi–ê. Si̍t-tsè siōng, NGC 1333 lāi-té ū kuí-ā pah lia̍p hîng-tshinn lóng pí 100 bān huè koh-khah siàu-liân. Nā-sī iōng khó-kiàn-kng bōng-uán-kiànn khuànn, to̍h ē huat-hiān in tuā-pōo-hūn lóng tshàng tī muá-sì-kè ê sing-thôo lāi-té, suah khuànn-bô. Tsit-ê hue-kô-kô ê khuân-kíng, khó-lîng kah lán Thài-iông tī 45 ik nî-tsîng beh hîng-sîng ê khuân-kíng tsha-put-to beh kāng. Hubble tsit-pak hŏng tsù-bo̍k ê hîng-tshinn thok-jî-sóo iánn-siōng, sī uī-tio̍h beh khìng-tsiok thài-khong-bōng-uán-kiànn huat-siā 33 tsiu-nî tsiah huat-piáu–ê.

[English] NGC 1333: Stellar Nursery in Perseus

In visible light NGC 1333 is seen as a reflection nebula, dominated by bluish hues characteristic of starlight reflected by interstellar dust. A mere 1,000 light-years distant toward the heroic constellation Perseus, it lies at the edge of a large, star-forming molecular cloud. This Hubble Space Telescope close-up frames a region just over 1 light-year wide at the estimated distance of NGC 1333. It shows details of the dusty region along with telltale hints of contrasty red emission from Herbig-Haro objects, jets and shocked glowing gas emanating from recently formed stars. In fact, NGC 1333 contains hundreds of stars less than a million years old, most still hidden from optical telescopes by the pervasive stardust. The chaotic environment may be similar to one in which our own Sun formed over 4.5 billion years ago. Hubble’s stunning image of the stellar nursery was released to celebrate the 33rd anniversary of the space telescope’s launch.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【NGC 1333】NGC it-sam-sam-sam/NGC it-sam-sam-sam/NGC 1333/NGC 1333
 • 【英仙座】Eng-sian-chō/Ing-sian-tsō/英仙座/Perseus
 • 【恆星托兒所】hêng-chheⁿ thok-jî-só͘/hîng-tshenn thok-jî-sóo/恆星托兒所/stellar nursery
 • 【可見光】khó-kiàn-kng/khó-kiàn-kng/可見光/visible light
 • 【反射星雲】hoán-siā-seng-hûn/huán-siā-sing-hûn/反射星雲/reflection nebula
 • 【星際塗粉】seng-chè-thô͘-hún/sing-tsè-thôo-hún/星際灰塵/interstellar dust
 • 【專有色】choan-iú-sek/tsuan-iú-sik/特徵色/characteristic color
 • 【恆星形成】hêng-chheⁿ-hêng-sêng/hîng-tshenn-hîng-sîng/恆星形成/star forming
 • 【分子雲】hun-chú-hûn/hun-tsú-hûn/分子雲/molecular cloud
 • 【Hubble 太空望遠鏡】Hubble Thài-khong-bōng-oán-kiàⁿ/Hubble Thài-khong-bōng-uán-kiànn/哈伯太空望遠鏡/Hubble Space Telescope
 • 【特寫】te̍k-siá/ti̍k-siá/特寫/close-up frames
 • 【Herbig-Haro 天體】Herbig-Haro thian-thé/Herbig-Haro thian-thé/HH 天體/Herbig-Haro objects
 • 【噴射流】phùn-siā-liû/phùn-siā-liû/噴射流/jet
 • 【星塗】seng-thô͘/sing-thôo/星塵/stardust

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:澳洲西部 ê 日食 明仔載 ê 圖:美國 Florida 州 ê 龍絞水