Lapland 天頂 ê 極光風暴

Page(/daily/2023/04/20230419)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Lapland 天頂 ê 極光風暴

有幾若暗,庄頭內底上讚 ê show 是 tī 天頂。 像這暗,極光就是天頂 ê 主角。 創出這个 七彩夜空 show ê 地磁風暴,是因為太陽 活動力愈來愈強較予人意外 ê 是,因為前一工 太陽 日冕物質噴出事件 (CME) 倚地球 ê 時陣,無噴著地球,所以這个風暴會 tī 地球產生極光,是咱料想袂著 ê 代誌。 前景有 2 个專門咧逐極光 ê 人,因為意外看著這个 媠甲驚死人 閣 變化速度足緊 ê 極光,煞歡喜甲。 是講,毋管預測是按怎講,這个 tī 地球夜空出現 ê 極光,毋但出現 tī 遙遠 ê 北方,連 美國 南方 ê 新墨西哥州 嘛看會著。 Tī 芬蘭 北部 LaplandSaariselkä 庄頭 天頂翕著 ê 這張闊幅影像內底,會當看著足罕得看著、足濟細節、足濟色光、足闊範圍 ê 明亮極光。 這个活跳跳 ê 極光色彩,有黃色、青色、紅色、kah 茄仔色。 這是 地球大氣層 較懸層 ê 酸素 kah 窒素 原子 kah ùi 外太空走入來 ê 電子 發生反應,發出 ê 色光。

[POJ] Lapland thiⁿ-téng ê Ke̍k-kng hong-pō

Ú kúi-ā àm, chng-thâu lāi-té siōng chán ê show sī tī thiⁿ-téng. Chhiūⁿ chit àm, ke̍k-kng to̍h sī thiⁿ-téng ê chú-kak. Chhòng-chhut chit-ê chhit-chhit iā-khong show ê tē-chû hong-pō, sī in-ūi thài-iông oa̍h-tāng-le̍k lú lâi lú kiông. Khah hō͘ lâng ì-gōa ê sī, in-ūi chêng chi̍t-kang Thài-iông Ji̍t-bián-bu̍t-chit-phùn-chhut sū-kiāⁿ (CME) óa Tē-kiû ê sî-chūn, bô phùn-tio̍h Tē-kiû, só͘-í chit-ê hong-pō ē tī Tē-kiû sán-seng ke̍k-kng, sī lán liâu-siong bē-tio̍h ê tāi-chì. Chiân-kéng ū 2 ê choan-mn̂g leh jiok ke̍k-kng ê lâng, in-ūi ì-gōa khòaⁿ-tio̍h chit-ê súi kah kiaⁿ-sí-lâng koh piàn-hòa sok-tō͘ chiok kín ê ke̍k-kng, soah hoaⁿ-hí kah. Sī kóng, m̄-koán ū-chhek sī án-ná kóng, chit-ê tī Tē-kiû iā-khong chhut-hiān ê ke̍k-kng, m̄-nā chhut-hiān tī iâu-oán ê pak-hong, liân Bí-kok lâm-hong ê Sin Be̍k-se-ko chiu mā khòaⁿ-ē-tio̍h. Tī Hun-lân pak-pō͘ Lapland khu Saariselkä chng-thâu thiⁿ-téng hip–tio̍h ê chit-tiuⁿ khoah-pak iáⁿ-siōng lāi-té, ē-tàng khòaⁿ-tio̍h chiok hán-tit khòaⁿ–tio̍h, chiok chōe sè-chiat, chiok chōe sek-kng, chiok khoah hoān-ûi ê bêng-liōng ke̍k-kng. Chit-ê oa̍h-thiàu-thiàu ê ke̍k-kng sek-chhái, ū n̂g-sek, chhiⁿ-sek, âng-sek, kah kiô-á-sek. Che sī Tē-kiû tāi-khì-chân khah koân chân ê sàng-sò͘ kah chit-sò͘ goân-chú kah ùi gōa-thài-khong cháu–ji̍p-lâi ê tiān-chú hoat-siā hoán-èng, hoat–chhut ê sek-kng.

[KIP] Lapland thinn-tíng ê Ki̍k-kng hong-pō

Ú kuí-ā àm, tsng-thâu lāi-té siōng tsán ê show sī tī thinn-tíng. Tshiūnn tsit àm, ki̍k-kng to̍h sī thinn-tíng ê tsú-kak. Tshòng-tshut tsit-ê tshit-tshit iā-khong show ê tē-tsû hong-pō, sī in-uī thài-iông ua̍h-tāng-li̍k lú lâi lú kiông. Khah hōo lâng ì-guā ê sī, in-uī tsîng tsi̍t-kang Thài-iông Ji̍t-bián-bu̍t-tsit-phùn-tshut sū-kiānn (CME) uá Tē-kiû ê sî-tsūn, bô phùn-tio̍h Tē-kiû, sóo-í tsit-ê hong-pō ē tī Tē-kiû sán-sing ki̍k-kng, sī lán liâu-siong bē-tio̍h ê tāi-tsì. Tsiân-kíng ū 2 ê tsuan-mn̂g leh jiok ki̍k-kng ê lâng, in-uī ì-guā khuànn-tio̍h tsit-ê suí kah kiann-sí-lâng koh piàn-huà sok-tōo tsiok kín ê ki̍k-kng, suah huann-hí kah. Sī kóng, m̄-kuán ū-tshik sī án-ná kóng, tsit-ê tī Tē-kiû iā-khong tshut-hiān ê ki̍k-kng, m̄-nā tshut-hiān tī iâu-uán ê pak-hong, liân Bí-kok lâm-hong ê Sin Bi̍k-se-ko tsiu mā khuànn-ē-tio̍h. Tī Hun-lân pak-pōo Lapland khu Saariselkä tsng-thâu thinn-tíng hip–tio̍h ê tsit-tiunn khuah-pak iánn-siōng lāi-té, ē-tàng khuànn-tio̍h tsiok hán-tit khuànn–tio̍h, tsiok tsuē sè-tsiat, tsiok tsuē sik-kng, tsiok khuah huān-uî ê bîng-liōng ki̍k-kng. Tsit-ê ua̍h-thiàu-thiàu ê ki̍k-kng sik-tshái, ū n̂g-sik, tshinn-sik, âng-sik, kah kiô-á-sik. Tse sī Tē-kiû tāi-khì-tsân khah kuân tsân ê sàng-sòo kah tsit-sòo guân-tsú kah uì guā-thài-khong tsáu–ji̍p-lâi ê tiān-tsú huat-siā huán-ìng, huat–tshut ê sik-kng.

[English] Auroral Storm over Lapland

On some nights the sky is the best show in town. On this night, auroras ruled the sky, and the geomagnetic storm that created this colorful sky show originated from an increasingly active Sun. Surprisingly, since the approaching solar CME the day before had missed the Earth, it was not expected that this storm would create auroras. In the foreground, two happily surprised aurora hunters contemplate the amazing and rapidly changing sky. Regardless of forecasts, though, auroras were reported in the night skies of Earth not only in the far north, but as far south as New Mexico, USA. As captured in a wide-angle image above Saariselkä in northern Finnish Lapland, a bright aurora was visible with an unusually high degree of detail, range of colors, and breadth across the sky. The vivid yellow, green, red and purple auroral colors are caused by oxygen and nitrogen atoms high in Earth’s atmosphere reacting to incoming electrons.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【極光風暴】ke̍k-kng-pō/ki̍k-kng-pō/極光暴/auroral storm
 • 【極光】ke̍k-kng/ki̍k-kng/極光/auroras
 • 【地磁風暴】tē-chû hong-pō/tē-tsû hong-pō/地磁暴/geomagnetic storm
 • 【日冕物質噴出】Ji̍t-bián-bu̍t-chit-phùn-chhut/Ji̍t-bián-bu̍t-tsit-phùn-tshut/日冕物質噴出/coronal mass ejection (CME)
 • 【闊幅】khoah-pak/khuah-pak/廣角/wide-angle
 • 【大氣層】tāi-khì-chân/tāi-khì-tsân/大氣層/atmosphere
 • 【酸素】sàng-sò͘/sàng-sòo/氧/oxygen
 • 【窒素】chit-sò͘/tsit-sòo/氮/nitrogen
 • 【原子】goân-chú/guân-tsú/原子/atoms
 • 【電子】tiān-chú/tiān-tsú/電子/electrons

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:2024 年 4 月 美國 ê 日全食路線圖 明仔載 ê 圖:仙王座內底 ê 烏色海馬