M2-9:蝶仔星雲 ê 翼

Page(/daily/2023/04/20230416)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] M2-9:蝶仔星雲 ê 翼

恆星死亡了後 ê 藝術價值,是毋是會當予 in 受著閣較濟 ê 關注? 確實是按呢,恆星死亡了後會製造閣較濟藝術品。 像咱 太陽 抑是 這張相片內底 M2-9 這款低質量恆星,會 ùi 普通 恆星 變做 白矮星,過程中會 kā 伊 ê 外層氣體殼擲出去。 脹大 ê 氣體定定會產生 hŏng 印象足深 ê 形體,咱 kā 叫做 行星形星雲,伊會 tī 幾若千年 ê 時間內沓沓仔消失去。 蝶仔星雲 M2-9 是一个 行星形星雲,kah 咱 ê 距離是 2100 光年,伊 ê 色彩是足有代表性–ê。 伊 ê 一對翼 表示講,伊經過一个奇怪 ê 過程,毋過干焦按呢猶無法度解說規个過程。 相片中央彼 兩粒恆星 是 tī 一个差不多 10 倍 冥王星 軌道大細 ê 氣體盤內底 leh 互踅。 死亡 恆星 擲出去 ê 氣體殼 kā 氣體盤衝破,產生這个 雙極結構 ê 外形。 是講咱 tùi 造成 行星形星雲 ê 原因 kah 外形 ê 物理過程,到今猶毋是蓋了解。

[POJ] M2-9: Ia̍h-á-seng-hûn ê Si̍t

Hêng-chheⁿ sí-bông liáu-āu ê gē-su̍t kè-ta̍t, sī-m̄-sī ē-tàng hō͘ in siū-tio̍h koh-khah chōe ê koan-chù? Khak-si̍t sī án-ni, hêng-chheⁿ sí-bông liáu-āu ē chè-chō koh-khah chōe gē-su̍t-phín. Chhiūⁿ lán Thài-iông ia̍h-sī chit-tiuⁿ siòng-phìⁿ lāi-té M2-9 chit-khoán kē-chit-liōng hêng-chheⁿ, ē ùi phó͘-thong hêng-chheⁿ piàn-chò pe̍h-é-chheⁿ, kòe-têng tiong ē kā i ê gōa-chàn khì-thé-khak tàn–chhut-khì. Tiùⁿ-tōa ê khì-thé tiāⁿ-tiāⁿ ē sán-seng hŏng ìn-siōng chiok chhim ê hêng-thé, lán kā kiò-chò kiâⁿ-chheⁿ-hêng-seng-hûn, i ē tī kúi-ā chheng nî ê sî-kan lāi tau̍h-tau̍h-á siau-sit khì. Ia̍h-á-seng-hûn M2-9 sī chi̍t-ê kiâⁿ-chheⁿ-hêng-seng-hûn, kah lán ê kū-lī sī 2100 kng-nî, i ê sek-chhái sī chiok ū tāi-piáu-sèng–ê. I ê chi̍t-tùi si̍t piau-sī kóng, i keng-kè chi̍t-ê kî-koài ê kòe-têng, m̄-koh kan-na án-ni iáu bô-hoat-tō͘ kái-soeh chit-ê kòe-têng. Siòng-phìⁿ tiong-ng hit nn̄g-lia̍p hêng-chheⁿ sī tī chi̍t-ê chha-put-to 10 pōe Bêng-ông-chheⁿ kúi-tō tōa-sè ê khì-thé-pôaⁿ lāi-té leh hô͘-se̍h. Sí-bông hêng-chheⁿ tàn–chhut-khì ê khì-thé-khak kā khì-thé-pôaⁿ chhiong-phòa, sán-seng chit-ê siang-ke̍k-kiat-kò͘ ê gōa-hêng. Sī kóng lán tùi chō-sêng kiâⁿ-chheⁿ-hêng-seng-hûn ê goân-in kah gōa-hêng ê bu̍t-lí kòe-têng, kàu-taⁿ iáu m̄-sī kài liáu-kái.

[KIP] Ḿ-9: Ia̍h-á-sing-hûn ê Si̍t

Hîng-tshenn sí-bông liáu-āu ê gē-su̍t kè-ta̍t, sī-m̄-sī ē-tàng hōo in siū-tio̍h koh-khah tsuē ê kuan-tsù? Khak-si̍t sī án-ni, hîng-tshenn sí-bông liáu-āu ē tsè-tsō koh-khah tsuē gē-su̍t-phín. Tshiūnn lán Thài-iông ia̍h-sī tsit-tiunn siòng-phìnn lāi-té Ḿ-9 tsit-khuán kē-tsit-liōng hîng-tshenn, ē uì phóo-thong hîng-tshenn piàn-tsò pe̍h-é-tshenn, kuè-tîng tiong ē kā i ê guā-tsàn khì-thé-khak tàn–tshut-khì. Tiùnn-tuā ê khì-thé tiānn-tiānn ē sán-sing hŏng ìn-siōng tsiok tshim ê hîng-thé, lán kā kiò-tsò kiânn-tshenn-hîng-sing-hûn, i ē tī kuí-ā tshing nî ê sî-kan lāi ta̍uh-ta̍uh-á siau-sit khì. Ia̍h-á-sing-hûn Ḿ-9 sī tsi̍t-ê kiânn-tshenn-hîng-sing-hûn, kah lán ê kū-lī sī 2100 kng-nî, i ê sik-tshái sī tsiok ū tāi-piáu-sìng–ê. I ê tsi̍t-tuì si̍t piau-sī kóng, i king-kè tsi̍t-ê kî-kuài ê kuè-tîng, m̄-koh kan-na án-ni iáu bô-huat-tōo kái-sueh tsit-ê kuè-tîng. Siòng-phìnn tiong-ng hit nn̄g-lia̍p hîng-tshenn sī tī tsi̍t-ê tsha-put-to 10 puē Bîng-ông-tshenn kuí-tō tuā-sè ê khì-thé-puânn lāi-té leh hôo-se̍h. Sí-bông hîng-tshenn tàn–tshut-khì ê khì-thé-khak kā khì-thé-puânn tshiong-phuà, sán-sing tsit-ê siang-ki̍k-kiat-kòo ê guā-hîng. Sī kóng lán tuì tsō-sîng kiânn-tshenn-hîng-sing-hûn ê guân-in kah guā-hîng ê bu̍t-lí kuè-tîng, kàu-tann iáu m̄-sī kài liáu-kái.

[English] M2-9: Wings of a Butterfly Nebula

Are stars better appreciated for their art after they die? Actually, stars usually create their most artistic displays as they die. In the case of low-mass stars like our Sun and M2-9 pictured here, the stars transform themselves from normal stars to white dwarfs by casting off their outer gaseous envelopes. The expended gas frequently forms an impressive display called a planetary nebula that fades gradually over thousands of years. M2-9, a butterfly planetary nebula 2100 light-years away shown in representative colors, has wings that tell a strange but incomplete tale. In the center, two stars orbit inside a gaseous disk 10 times the orbit of Pluto. The expelled envelope of the dying star breaks out from the disk creating the bipolar appearance. Much remains unknown about the physical processes that cause and shape planetary nebulae.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【M2-9】M jī chi káu/M jī tsi káu/M2-9/M2-9
 • 【蝶仔星雲】Ia̍h-á-seng-hûn/Ia̍h-á-sing-hûn/蝴蝶星雲/Butterfly Nebula
 • 【蝴蝶星雲】Ô͘-tia̍p-seng-hûn/Ôo-tia̍p-sing-hûn/蝴蝶星雲/Butterfly Nebula
 • 【翼股】si̍t-kó͘/si̍t-kóo/鳥類的翅膀/wing
 • 【翼】si̍t/si̍t/非鳥類的翅膀/wing
 • 【低質量恆星】kē-chit-liōng hêng-chheⁿ/kē-tsit-liōng hîng-tshenn/低質量恆星/low-mass stars
 • 【白矮星】pe̍h-é-chheⁿ/pe̍h-é-tshenn/白矮星/white dwarf
 • 【氣體殼】khì-thé-khak/khì-thé-khak/氣體殼/gaseous envelopes
 • 【氣體盤】khì-thé-pôaⁿ/khì-thé-puânn/氣體盤/gaseous disk
 • 【行星形星雲】kiâⁿ-chheⁿ-hêng seng-hûn/kiânn-tshenn-hîng sing-hûn/行星狀星雲/planetary nebula
 • 【冥王星】Bêng-ông-chheⁿ/Bîng-ông-tshenn/冥王星/Pluto
 • 【雙極結構】siang-ke̍k-kiat-kò͘/siang-ki̍k-kiat-kòo/雙極結構/bipolar structure

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:火星 tī 天頂行出一个 Z 字形 明仔載 ê 圖:意大利 天頂 ê 白目精靈 爍爁