NGC 3628 ê 肖像

Page(/daily/2023/04/20230414)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] NGC 3628 ê 肖像

這張清楚 ê NGC 3628 望遠鏡景色內底,有一个蓬鬆蓬鬆 ê 星系盤,中央去予烏暗 ê 塗粉帶切做兩爿。 是講這幅雄偉 ê 側向捲螺仔星系 肖像,予一寡天文學家 想著 伊閣有一个流行 ê 偏名,號做美國割包星系。 NGC 3628 下底附近有一个較細 ê 星系,應該是伊 ê 衛星星系。 伊閣有一條足暗毋過搝甲足長 ê 潮汐尾溜。 這條搝甲長長 ê 尾溜有 30 萬光年長,超過這幅圖倒爿 ê 範圍。 Tī 本地宇宙內底,NGC 3628 kah 伊厝邊兩个大型捲螺仔星系 M65 kah M66 是一組–ê,in 就叫做 獅仔座三生仔。 發生 tī 宇宙厝邊之間 ê 重力 交互作用,可能是製造潮汐尾溜 ê 原因,嘛是造成捲螺仔星系盤 噴出物質 kah 變形 ê 原因。 這个美麗 ê 島宇宙 差不多有 10 萬光年闊,kah 咱 ê 距離有 3500 萬光年遠。 伊就 tī 北方 ê 春季星座,獅仔座遐。

[POJ] NGC 3628 ê Siàu-siōng

Chit-tiuⁿ chheng-chhó ê NGC 3628 bōng-oán-kiàⁿ kéng-sek lāi-té, ū chi̍t-ê phōng-song-phōng-song ê seng-hē-pôaⁿ, tiong-ng khì hō͘ o͘-àm ê thô͘-hún-tòa chhiat-chò nn̄g-pêng. Sī kóng chit-pak hiông-úi ê chhek-hiòng kńg-lê-á-seng-hē siàu-siōng, hō͘ chi̍t-kóa thian-bûn-ha̍k-ka siūⁿ-tio̍h i koh ū chi̍t-ê liû-hêng ê phian-miâ, hō chò Bí-kok-koah-pau-seng-hē. NGC 3628 ē-té hù-kīn ū chi̍t-ê khah sè ê seng-hē, èng-kai sī i ê ōe-chheⁿ-seng-hē. I koh ū chi̍t-tiâu chiok àm m̄-koh giú kah chiok tn̂g ê tiâu-se̍k-bóe-liu. Chit-tiâu giú kah tn̂g-tn̂g ê bóe-liu ū 30 bān kng-nî tn̂g, chhiau-kòe chit-pak-tô͘ tò-pêng ê hoān-ûi. Tī pún-tē-ú-tiū lāi-té, NGC 3628 kah i chhù-piⁿ nn̄g-ê tōa-hêng kńg-lê-á-seng-hē M65 kah M66 sī chi̍t-chō͘–ê, in to̍h kiò-chò Sai-á-chō Saⁿ-seⁿ-á. Hoat-seng tī ú-tiū chhù-piⁿ chi-kan ê tiōng-le̍k kau-hō͘-chok-iōng, khó-lêng sī chè-chō tiâu-se̍k-bóe-liu ê goân-in, mā sī chō-sêng kńg-lê-á seng-hē-pôaⁿ phùn-chut bu̍t-chit kah piàn-hêng ê goân-in. Chit-ê bí-lē ê tó-ú-tiū chha-put-to ū 10 bān kng-nî khoah, kah lán ê kū-lī ū 3500 bān kng-nî hn̄g. I to̍h tī pak-hong ê chhun-kùi-seng-chō, Sai-á-chō hiah.

[KIP] NGC 3628 ê Siàu-siōng

Tsit-tiunn tshing-tshó ê NGC 3628 bōng-uán-kiànn kíng-sik lāi-té, ū tsi̍t-ê phōng-song-phōng-song ê sing-hē-puânn, tiong-ng khì hōo oo-àm ê thôo-hún-tuà tshiat-tsò nn̄g-pîng. Sī kóng tsit-pak hiông-uí ê tshik-hiòng kńg-lê-á-sing-hē siàu-siōng, hōo tsi̍t-kuá thian-bûn-ha̍k-ka siūnn-tio̍h i koh ū tsi̍t-ê liû-hîng ê phian-miâ, hō tsò Bí-kok-kuah-pau-sing-hē. NGC 3628 ē-té hù-kīn ū tsi̍t-ê khah sè ê sing-hē, ìng-kai sī i ê uē-tshenn-sing-hē. I koh ū tsi̍t-tiâu tsiok àm m̄-koh giú kah tsiok tn̂g ê tiâu-si̍k-bué-liu. Tsit-tiâu giú kah tn̂g-tn̂g ê bué-liu ū 30 bān kng-nî tn̂g, tshiau-kuè tsit-pak-tôo tò-pîng ê huān-uî. Tī pún-tē-ú-tiū lāi-té, NGC 3628 kah i tshù-pinn nn̄g-ê tuā-hîng kńg-lê-á-sing-hē M̌5 kah M̌6 sī tsi̍t-tsōo–ê, in to̍h kiò-tsò Sai-á-tsō Sann-senn-á. Huat-sing tī ú-tiū tshù-pinn tsi-kan ê tiōng-li̍k kau-hōo-tsok-iōng, khó-lîng sī tsè-tsō tiâu-si̍k-bué-liu ê guân-in, mā sī tsō-sîng kńg-lê-á sing-hē-puânn phùn-tsut bu̍t-tsit kah piàn-hîng ê guân-in. Tsit-ê bí-lē ê tó-ú-tiū tsha-put-to ū 10 bān kng-nî khuah, kah lán ê kū-lī ū 3500 bān kng-nî hn̄g. I to̍h tī pak-hong ê tshun-kuì-sing-tsō, Sai-á-tsō hiah.

[English] Portrait of NGC 3628

Sharp telescopic views of NGC 3628 show a puffy galactic disk divided by dark dust lanes. Of course, this portrait of the magnificent, edge-on spiral galaxy puts some astronomers in mind of its popular moniker, the Hamburger Galaxy. It also reveals a small galaxy nearby (below), likely a satellite of NGC 3628, and a very faint but extensive tidal tail. The drawn out tail stretches for about 300,000 light-years, even beyond the left edge of the frame. NGC 3628 shares its neighborhood in the local universe with two other large spirals M65 and M66 in a grouping otherwise known as the Leo Triplet. Gravitational interactions with its cosmic neighbors are likely responsible for creating the tidal tail, as well as the extended flare and warp of this spiral’s disk. The tantalizing island universe itself is about 100,000 light-years across and 35 million light-years away in the northern springtime constellation Leo.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【NGC 3628】NGC sam-lio̍k-jī-pat/NGC sam-lio̍k-jī-pat/NGC 3628/NGC 3628
 • 【M65】M la̍k-cha̍p-gō͘/M la̍k-tsa̍p-gōo/M65/M65
 • 【M66】M la̍k-cha̍p-la̍k/M la̍k-tsa̍p-la̍k/M66/M66
 • 【星系盤】seng-hē-pôaⁿ/sing-hē-puânn/星系盤/galactic disk
 • 【塗粉帶】thô͘-hún-tòa/tshik-hiòng-sing-hē/灰塵帶/dust lanes
 • 【側向星系】chhek-hiòng-seng-hē/tshik-hiòng-sing-hē/側向星系/edge-on galaxy
 • 【捲螺仔星系】kńg-lê-á-seng-hē/kńg-lê-á-sing-hē/螺旋星系/spiral galaxy
 • 【美國割包星系】Bí-kok-koah-pau-seng-hē/Bí-kok-kuah-pau-sing-hē/漢堡星系/the Hamburger Galaxy
 • 【衛星星系】ōe-chheⁿ-seng-hē/uē-tshenn-sing-hē/衛星星系/satellite galaxy
 • 【潮汐尾溜】tiâu-se̍k-bóe-liu/tiâu-si̍k-bué-liu/潮汐尾/tidal tail
 • 【本地宇宙】pún-tē-ú-tiū/pún-tē-ú-tiū/本地宇宙/the local universe
 • 【獅仔座三生仔】Sai-á-chō Saⁿ-seⁿ-á/Sai-á-tsō Sann-senn-á/獅子座三胞胎/the Leo Triplet
 • 【重力交互作用】tiōng-le̍k kau-hō͘-chok-iōng/tiōng-li̍k kau-hōo-tsok-iōng/重力交互作用/gravitational interactions
 • 【島宇宙】tó-ú-tiū/tó-ú-tiū/島宇宙/island universe
 • 【春季星座】chhun-kùi-seng-chō/tshun-kuì-sing-tsō/春季星座/springtime constellation
 • 【獅仔座】Sai-á-chō/Sai-á-tsō/獅子座/Leo

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:NGC 2419:星際流浪者 明仔載 ê 圖:火星 tī 天頂行出一个 Z 字形