NGC 2419:星際流浪者

Page(/daily/2023/04/20230413)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] NGC 2419:星際流浪者

這張 Hubble 太空望遠鏡 影像 ê 視野 中心 是 球形星團 NGC 2419,伊有實櫼 ê 恆星分佈,就 tī 較歹揣 ê 天貓座 方向遐。 這幅影像邊仔有兩个較光 ê 光針,其實是咱銀河系內底 ê 恆星。 NGC 2419 本身是有夠遠,伊 kah 咱 ê 距離差不多有 30 萬光年。 相對來講,銀河系 ê 衛星星系,大麥哲倫星雲,kah 咱 ê 距離才 16 萬光年爾。 NGC 2419 kah 其他像 半人馬座 Ω 這款大型球形星團有成,伊本身是足光–ê。 是講伊看起來會遮暗,是因為伊足遠–ê。 因為伊傷遠矣,所以欲 研究 抑是比較 伊 kah 其他 tī 銀河系 銀暈 內底賴賴趖 ê 球形星團 ê 性質,就變甲足困難–ê。 NGC 2419 有當時仔嘛叫做「星際流浪者」,伊看起來是比咱銀河系閣較遠。 咱若是 星團 tī 太空中 ê 運動就會知影講,伊以前應該是 人馬座 長株球矮星系 ê 成員。 人馬座矮星系 是另外一个較細 ê 衛星星系,伊以前應該是 kah 較大 ê 銀河系來回產生交互作用,才去予搝碎去。

[POJ] NGC 2419: Seng-chè Liû-lōng-chiá

Chit-tiuⁿ Hubble Thài-khong-bōng-oán-kiàⁿ iáⁿ-siōng ê sī-iá tiong-sim sī kiû-hêng-seng-thoân NGC 2419, i ū cha̍t-chiⁿ ê hêng-chheⁿ hun-pò͘, to̍h tī khah phái chhōe ê Thian-niau-chō hong-hiòng hiah. Chit-pak iáⁿ-siōng piⁿ-á ū nn̄g-ê khah kng ê kng-chiam, kî-si̍t sī lán gîn-hô-hē lāi-té ê hêng-chheⁿ. NGC 2419 pún-sin sī ū-kàu hn̄g, i kah lán ê kū-lī chha-put-to ū 30 bān kng-nî. Siong-tùi lâi kóng, Gîn-hô-hē ê ōe-chheⁿ-seng-hē, Tōa Be̍h-tiat-lûn Seng-hûn, kah lán ê kū-lī chiah 16 bān kng-nî niă. NGC 2419 kah kî-tha chhiūⁿ Poàn-jîn-má-chō Ω chit-khoán tōa-hêng kiû-hêng-seng-thoân ū-sêng, i pún-sin sī chiok kng–ê. Sī kóng i khòaⁿ–khí-lâi ē chiah àm, sī in-ūi i chiok hn̄g–ê. In-ūi i siuⁿ hn̄g–ah, só͘-í beh gián-kiù ia̍h-sī pí-kàu i kah kî-tha tī Gîn-hô-hē gîn-n̄g lāi-té lōa-lōa-sô ê kiû-hêng-seng-thoân ê sèng-chit, to̍h piàn kah chiok khùn-lân–ê. NGC 2419 ū-tang-sî-á mā kiò-chò “Seng-chè-liû-lōng-chiá”, i khòaⁿ–khí-lâi sī pí lán Gîn-hô-hē koh-khah hn̄g. Lán nā-sī niû seng-thoân tī thài-khong tiong ê ūn-tōng to̍h ē chai-iáⁿ kóng, i í-chêng èng-kai sī Jîn-má-chō tn̂g-tu-kiû é-seng-hē ê sêng-goân. Jîn-má-chō é-seng-hē sī lēng-gōa chi̍t-ê khah sè ê ōe-chheⁿ-seng-hē, i í-chêng èng-kai sī kah khah tōa ê Gîn-hô-hē lâi-hôe sán-seng kau-hō͘-chok-iōng, chiah khì hō͘ giú chhùi–khì.

[KIP] NGC 2419: Sing-tsè Liû-lōng-tsiá

Tsit-tiunn Hubble Thài-khong-bōng-uán-kiànn iánn-siōng ê sī-iá tiong-sim sī kiû-hîng-sing-thuân NGC 2419, i ū tsa̍t-tsinn ê hîng-tshenn hun-pòo, to̍h tī khah phái tshuē ê Thian-niau-tsō hong-hiòng hiah. Tsit-pak iánn-siōng pinn-á ū nn̄g-ê khah kng ê kng-tsiam, kî-si̍t sī lán gîn-hô-hē lāi-té ê hîng-tshenn. NGC 2419 pún-sin sī ū-kàu hn̄g, i kah lán ê kū-lī tsha-put-to ū 30 bān kng-nî. Siong-tuì lâi kóng, Gîn-hô-hē ê uē-tshenn-sing-hē, Tuā Be̍h-tiat-lûn Sing-hûn, kah lán ê kū-lī tsiah 16 bān kng-nî niă. NGC 2419 kah kî-tha tshiūnn Puàn-jîn-má-tsō Ω tsit-khuán tuā-hîng kiû-hîng-sing-thuân ū-sîng, i pún-sin sī tsiok kng–ê. Sī kóng i khuànn–khí-lâi ē tsiah àm, sī in-uī i tsiok hn̄g–ê. In-uī i siunn hn̄g–ah, sóo-í beh gián-kiù ia̍h-sī pí-kàu i kah kî-tha tī Gîn-hô-hē gîn-n̄g lāi-té luā-luā-sô ê kiû-hîng-sing-thuân ê sìng-tsit, to̍h piàn kah tsiok khùn-lân–ê. NGC 2419 ū-tang-sî-á mā kiò-tsò “Sing-tsè-liû-lōng-tsiá”, i khuànn–khí-lâi sī pí lán Gîn-hô-hē koh-khah hn̄g. Lán nā-sī niû sing-thuân tī thài-khong tiong ê ūn-tōng to̍h ē tsai-iánn kóng, i í-tsîng ìng-kai sī Jîn-má-tsō tn̂g-tu-kiû é-sing-hē ê sîng-guân. Jîn-má-tsō é-sing-hē sī līng-guā tsi̍t-ê khah sè ê uē-tshenn-sing-hē, i í-tsîng ìng-kai sī kah khah tuā ê Gîn-hô-hē lâi-huê sán-sing kau-hōo-tsok-iōng, tsiah khì hōo giú tshuì–khì.

[English] NGC 2419: Intergalactic Wanderer

Stars of the globular cluster NGC 2419 are packed into this Hubble Space Telescope field of view toward the mostly stealthy constellation Lynx. The two brighter spiky stars near the edge of the frame are within our own galaxy. NGC 2419 itself is remote though, some 300,000 light-years away. In comparison, the Milky Way’s satellite galaxy, the Large Magellanic Cloud, is only about 160,000 light-years distant. Roughly similar to other large globular star clusters like Omega Centauri, NGC 2419 is intrinsically bright, but appears faint because it is so far away. Its extreme distance makes it difficult to study and compare its properties with other globular clusters that roam the halo of our Milky Way galaxy. Sometimes called “the Intergalactic Wanderer”, NGC 2419 really does seem to have come from beyond the Milky Way. Measurements of the cluster’s motion through space suggest it once belonged to the Sagittarius dwarf spheroidal galaxy, another small satellite galaxy being disrupted by repeated encounters with the much larger Milky Way.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【NGC 2419】NGC jī-sù-it-kiú/NGC jī-sù-it-kiú/NGC 2419/NGC 2419
 • 【星際流浪者】Seng-chè-liû-lōng-chiá/Sing-tsè-liû-lōng-tsiá/星際流浪者/Intergalactic Wanderer
 • 【球形星團】kiû-hêng-seng-thoân/kiû-hîng-sing-thuân/球狀星團/globular cluste
 • 【天貓座】Thian-niau-chō/Thian-niau-tsō/天貓座/Lynx
 • 【光針】kng-chiam/kng-chiam/星芒/spike
 • 【視野】sī-iá/sī-iá/視野/field of view
 • 【Hubble 太空望遠鏡】Hubble Thài-khong-bōng-oán-kiàⁿ/Hubble Thài-khong-bōng-uán-kiànn/哈伯太空望遠鏡/Hubble Space Telescope
 • 【銀河系】Gîn-hô-hē/Gîn-hô-hē/銀河系/Milky Way galaxy
 • 【衛星星系】Ōe-chheⁿ-seng-hē/Uē-tshenn-sing-hē/衛星星系/satellite galaxy
 • 【大麥哲倫星雲】Tōa Be̍h-tiat-lûn Seng-hûn/Tuā Be̍h-tiat-lûn Sing-hûn/大麥哲倫星雲/Large Magellanic Cloud
 • 【半人馬座 Ω】Poàn-jîn-má-chō Omega/Puàn-jîn-má-tsō Omega/半人馬座 Ω/Omega Centauri
 • 【銀暈】gîn-n̄g/gîn-n̄g/銀暈/halo
 • 【人馬座】Jîn-má-chō/Jîn-má-tsō/人馬座/Sagittarius
 • 【長株球矮星系】tn̂g-tu-kiû é-seng-hē/tn̂g-tu-kiû é-sing-hē/矮橢球星系/dwarf spheroidal galaxy
 • 【矮星系】é-seng-hē/é-sing-hē/矮星系/dwarf galaxy

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:NGC 206 kah 仙女座星系 ê 恆星雲 明仔載 ê 圖:NGC 3628 ê 肖像