NGC 206 kah 仙女座星系 ê 恆星雲

Page(/daily/2023/04/20230412)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] NGC 206 kah 仙女座星系 ê 恆星雲

這个去予編做 NGC 206 ê 大型星協,就 tī 咱 ê 厝邊星系 仙女座星系 厚塗粉 ê 捲螺仔手骨內底,綴星系頂懸粉紅仔色 ê 恆星形成區咧行。 仙女座星系嘛叫做 M31。 這个捲螺仔星系 kah 咱 ê 距離才 250 萬光年爾。 這張是 仙女座星系盤西南 清楚閣詳細 ê 特寫相片,NGC 206 就 tī 這張相片 ê 中央正爿彼搭。 NGC 206 內底有一寡足光 ê 藍色 恆星,表示講伊猶閣足少年–ê。 實際上,這寡少年懸質量恆星 ê 歲數,是猶無到 1000 萬歲。 NGC 206 ê 大細差不多有 4000 光年大,是比咱銀河 面頂 少年球形星團 抑是 開放星團 閣較大。 這个寸尺 kah 咱附近 ê 捲螺仔星系 M33 內底 ê 大型恆星托兒所 NGC 604 kah 大麥哲倫星雲內底 ê 蜘蛛星雲 是 差不多大。

[POJ] NGC 206 kah Sian-lú-chō seng-hē ê Hêng-chheⁿ-hûn

Chit-ê khì hō͘ pian-chò NGC 206 ê tōa-hêng seng-hia̍p, to̍h tī lán ê chhù-piⁿ seng-hē Sian-lú-chō seng-hē kāu thô͘-hún ê kńg-lê-á chhiú-kut lāi-té, tòe seng-hē téng-koân hún-âng-á-sek ê hêng-chheⁿ hêng-sêng-khu leh kiâⁿ. Sian-lú-chō seng-hē mā kiò-chò M31. Chit-ê kńg-lê-á seng-hē kah lán ê kū-lī chiah 250 bān kng-nî niă. Chit-tiuⁿ sī Sian-lú-chō seng-hē-pôaⁿ sai-lâm pêng chheng-chhó koh siông-sè ê te̍k-siá siòng-phìⁿ, NGC 206 to̍h tī chit-tiuⁿ siòng-phìⁿ ê tiong-ng chiàⁿ-pêng hit-tah. NGC 206 lāi-té ū chi̍t-kóa chiok kng ê nâ-sek hêng-chheⁿ, piau-sī kóng i iáu-koh chiok siàu-liân–ê. Si̍t-chè-siōng, chit-kóa siàu-liân koân-chit-liōng hêng-chheⁿ ê hòe-sò͘, sī iáu bô kàu 1000 bān hòe. NGC 206 ê tōa-sè chha-put-to ū 4000 kng-nî tōa, sī pí lán Gîn-hô-pôaⁿ bīn-téng siàu-liân kiû-hêng-seng-thoân a̍h-sī khai-hòng-seng-thoân koh khah tōa. Chit-ê chhùn-chhioh kah lán hù-kīn ê kńg-lê-á seng-hē M33 lāi-té ê tōa-hêng hêng-chheⁿ thok-jî-só͘ NGC 604 kah Tōa Be̍h-tiat-lûn seng-hûn lāi-té ê ti-tu-seng-hûn sī chha-put-to tōa.

[KIP] NGC 206 kah Sian-lú-tsō sing-hē ê Hîng-tshenn-hûn

Tsit-ê khì hōo pian-tsò NGC 206 ê tuā-hîng sing-hia̍p, to̍h tī lán ê tshù-pinn sing-hē Sian-lú-tsō sing-hē kāu thôo-hún ê kńg-lê-á tshiú-kut lāi-té, tuè sing-hē tíng-kuân hún-âng-á-sik ê hîng-tshenn hîng-sîng-khu leh kiânn. Sian-lú-tsō sing-hē mā kiò-tsò M̀1. Tsit-ê kńg-lê-á sing-hē kah lán ê kū-lī tsiah 250 bān kng-nî niă. Tsit-tiunn sī Sian-lú-tsō sing-hē-puânn sai-lâm pîng tshing-tshó koh siông-sè ê ti̍k-siá siòng-phìnn, NGC 206 to̍h tī tsit-tiunn siòng-phìnn ê tiong-ng tsiànn-pîng hit-tah. NGC 206 lāi-té ū tsi̍t-kuá tsiok kng ê nâ-sik hîng-tshenn, piau-sī kóng i iáu-koh tsiok siàu-liân–ê. Si̍t-tsè-siōng, tsit-kuá siàu-liân kuân-tsit-liōng hîng-tshenn ê huè-sòo, sī iáu bô kàu 1000 bān huè. NGC 206 ê tuā-sè tsha-put-to ū 4000 kng-nî tuā, sī pí lán Gîn-hô-puânn bīn-tíng siàu-liân kiû-hîng-sing-thuân a̍h-sī khai-hòng-sing-thuân koh khah tuā. Tsit-ê tshùn-tshioh kah lán hù-kīn ê kńg-lê-á sing-hē M̀3 lāi-té ê tuā-hîng hîng-tshenn thok-jî-sóo NGC 604 kah Tuā Be̍h-tiat-lûn sing-hûn lāi-té ê ti-tu-sing-hûn sī tsha-put-to tuā.

[English] NGC 206 and the Star Clouds of Andromeda

The large stellar association cataloged as NGC 206 is nestled within the dusty arms of the neighboring Andromeda galaxy, along with the galaxy’s pinkish star-forming regions. Also known as M31, the spiral galaxy is a mere 2.5 million light-years away. NGC 206 is found right of center in this sharp and detailed close-up of the southwestern extent of Andromeda’s disk. The bright, blue stars of NGC 206 indicate its youth. In fact, its youngest massive stars are less than 10 million years old. Much larger than the open or galactic clusters of young stars in the disk of our Milky Way galaxy, NGC 206 spans about 4,000 light-years. That’s comparable in size to the giant stellar nurseries NGC 604 in nearby spiral M33 and the Tarantula Nebula, in the Large Magellanic Cloud.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【仙女座星系】Sian-lú-chō seng-hē/Sian-lú-tsō sing-hē/仙女座星系/Andromeda galaxy
 • 【厝邊星系】chhù-piⁿ-seng-hē/tshù-pinn-sing-hē/鄰居星系/neighboring galaxy
 • 【星協】seng-hia̍p/sing-hia̍p/星協/stellar association
 • 【恆星雲】hêng-chheⁿ-hûn/hîng-tshenn-hûn/恆星雲/the star clouds
 • 【星雲】seng-hûn/sing-hûn/星雲/nebula
 • 【捲螺仔星系】kńg-lê-á seng-hē/kńg-lê-á sing-hē/螺旋星系/spiral galaxy
 • 【捲螺仔手骨】kńg-lê-á chhiú-kut/kńg-lê-á tshiú-kut/旋臂/spiral arms
 • 【星系盤】seng-hē-pôaⁿ/sing-hē-puânn/星系盤/galactic disk
 • 【恆星形成區】hêng-chheⁿ hêng-sêng-khu/hîng-tshenn hîng-sîng-khu/恆星形成區/star-forming regions
 • 【懸質量恆星】koân-chit-liōng hêng-chheⁿ/kuân-tsit-liōng hîng-tshenn/大質量恆星/massive star
 • 【開放星團】khai-hòng-seng-thoân/khai-hòng-sing-thuân/開放星團/open clusters
 • 【球狀星團】kiû-hêng-seng-thoân/kiû-hîng-sing-thuân/球形星團/globular clusters
 • 【銀河系】Gîn-hô-hē/Gîn-hô-hē/銀河系/Milky Way galaxy
 • 【蜘蛛星雲】Ti-tu-seng-hûn/Ti-tu-sing-hûn/蜘蛛星雲/Tarantula Nebula
 • 【大麥哲倫星雲】Tōa Be̍h-tiat-lûn Seng-hûn/Tuā Be̍h-tiat-lûn Sing-hûn/大麥哲倫星雲/Large Magellanic Cloud
 • 【恆星托兒所】hêng-chheⁿ thok-jî-só͘/hîng-tshenn thok-jî-sóo/恆星托兒所/stellar nurseries
 • 【M31】M saⁿ-cha̍p-it/M sann-tsa̍p-it/M31/M31
 • 【M33】M saⁿ-cha̍p-saⁿ/M sann-tsa̍p-sann/M33/M33
 • 【NGC 604】NGC lio̍k-khòng-sù/NGC lio̍k-khòng-sù/NGC 604/NGC 604
 • 【NGC 206】NGC jī-khòng-lio̍k/NGC jī-khòng-lio̍k/NGC 206/NGC 206

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:北極星 kah 伊四箍圍仔 ê 塗粉 明仔載 ê 圖:NGC 2419:星際流浪者