IC 2944:走路雞星雲

Page(/daily/2023/04/20230410)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] IC 2944:走路雞星雲

對一寡人來講,這看–起來敢若是一隻 大隻 雞 tī 天頂 leh 走。 對另外一寡人來講,這看–起來敢若是有 恆星 leh 形成 ê 氣體雲。 伊是 走路雞星雲,編號是 IC 2944,大細有 100 光年大,kah 咱 ê 距離差不多是 6000 光年。 咱會使 tī 半人馬座 ê 方向揣著伊。 這張影像 是開 3 暗攏總 16 點鐘 ê 感光時間翕–ê,影像 ê 色彩是 為著科學目的 分派–ê。 咱閣看會著星雲發光氣體內底 ê 星團 Collinder 249。 雖罔講無遐爾好揣,毋過星雲 內底是有 幾若个 無仝形體 ê 烏暗 分子雲

[POJ] IC 2944: Cháu-lō͘-ke Seng-hûn

Tùi chi̍t-kóa lâng lâi kóng, che khòaⁿ–khí-lâi ká-ná sī chi̍t-chiah tōa-chiah ke tī thiⁿ-téng leh cháu. Tùi lēng-gōa chi̍t-kóa lâng lâi kóng, che khòaⁿ–khí-lâi ká-ná sī ū hêng-chheⁿ leh hêng-sêng ê khì-thé-hûn. I sī Cháu-lō͘-ke seng-hûn, pian-hō sī IC 2944, tōa-sè ū 100 kng-nî tōa, kah lán ê kū-lī chha-put-to sī 6000 kng-nî. Lán ē-sái tī Poàn-jîn-má-chō ê hong-hiòng chhōe-tio̍h i. Chit-tiuⁿ iáⁿ-siōng sī khai 3 àm lóng-chóng 16 tiám-cheng ê kám-kng sî-kan hip–ê, iáⁿ-siōng ê sek-chhái sī ūi-tio̍h kho-ha̍k bo̍k-te̍k hun-phài–ê. Lán koh khòaⁿ-ē-tio̍h seng-hûn hoat-kng khì-thé lāi-té ê seng-thoân Collinder 249. Sui-bóng kóng bô hiah-nī hó chhōe, m̄-koh seng-hûn lāi-té sī ū kúi-ā ê bô-kâng hêng-thé ê o͘-àm hun-chú-hûn.

[KIP] IC 2944: Tsáu-lōo-ke Sing-hûn

Tuì tsi̍t-kuá lâng lâi kóng, tse khuànn–khí-lâi ká-ná sī tsi̍t-tsiah tuā-tsiah ke tī thinn-tíng leh tsáu. Tuì līng-guā tsi̍t-kuá lâng lâi kóng, tse khuànn–khí-lâi ká-ná sī ū hîng-tshenn leh hîng-sîng ê khì-thé-hûn. I sī Tsáu-lōo-ke sing-hûn, pian-hō sī IC 2944, tuā-sè ū 100 kng-nî tuā, kah lán ê kū-lī tsha-put-to sī 6000 kng-nî. Lán ē-sái tī Puàn-jîn-má-tsō ê hong-hiòng tshuē-tio̍h i. Tsit-tiunn iánn-siōng sī khai 3 àm lóng-tsóng 16 tiám-tsing ê kám-kng sî-kan hip–ê, iánn-siōng ê sik-tshái sī uī-tio̍h kho-ha̍k bo̍k-ti̍k hun-phài–ê. Lán koh khuànn-ē-tio̍h sing-hûn huat-kng khì-thé lāi-té ê sing-thuân Collinder 249. Sui-bóng kóng bô hiah-nī hó tshuē, m̄-koh sing-hûn lāi-té sī ū kuí-ā ê bô-kâng hîng-thé ê oo-àm hun-tsú-hûn.

[English] IC 2944: The Running Chicken Nebula

To some, it looks like a giant chicken running across the sky. To others, it looks like a gaseous nebula where star formation takes place. Cataloged as IC 2944, the Running Chicken Nebula spans about 100 light years and lies about 6,000 light years away toward the constellation of the Centaur (Centaurus). The featured image, shown in scientifically assigned colors, was captured recently in a 16-hour exposure over three nights. The star cluster Collinder 249 is visible embedded in the nebula’s glowing gas. Although difficult to discern here, several dark molecular clouds with distinct shapes can be found inside the nebula.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【IC 2944】IC jī-kiú-sù-sù/IC jī-kiú-sù-sù/IC 2944/IC 2944
  • 【走路雞星雲】Cháu-lō͘-ke seng-hûn/Tsáu-lōo-ke sing-hûn/走雞星雲/Running Chicken Nebula
  • 【半人馬座】Poàn-jîn-má-chō/Puàn-jîn-má-tsō/半人馬座/Centaurus
  • 【星團】seng-thoân/sing-thuân/星團/star cluster
  • 【Collinder 249】Collinder jī-sù-kiû/Collinder jī-sù-kiû/Collinder 249/Collinder 249
  • 【烏暗分子雲】o͘-àm hun-chú-hûn/oo-àm hun-tsú-hûn/烏暗分子雲/dark molecular clouds

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:卵星雲 ê 偏振光 明仔載 ê 圖:北極星 kah 伊四箍圍仔 ê 塗粉