M100:一个偉大設計 ê 捲螺仔星系

Page(/daily/2023/04/20230408)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] M100:一个偉大設計 ê 捲螺仔星系

Tī 實際上 ê 宇宙尺度來講,M100 真正是有夠雄偉。 咱就 kā 這个星系叫做 偉大設計 ê 捲螺仔星系。 這是一个超過 1000 億粒恆星 ê 大型星系,有清楚 ê 捲螺仔手骨,kah 咱 ê 銀河系 足成–ê。 M100,嘛叫做 NGC 4321,是 室女座星系團 內底上光 ê 成員之一。 伊離咱有 5600 萬 光年 遠,就 tī Berenice 王后頭鬃 ê 星座 (后鬃座) 遐。 這張 Hubble 太空 望遠鏡 翕–ê M100 影像,是用 闊幅 kha-mé-lah 3 號 翕–ê。 影像有強調 明亮 ê 藍色 星團 kah 複雜彎曲 ê 塗粉帶,這攏是這款星系 ê 特徵。 對 M100 內底 ê 變星 研究,是決定 宇宙大細 kah 年歲 足重要 ê 角色。

[POJ] M100: Tsi̍t-ê Uí-tāi-siat-kè ê Kńg-lê-á Sing-hē

Tī si̍t-tsè siōng ê ú-tiū tshioh-tōo lâi kóng, M100 tsin-tsiànn sī ū-kàu hiông-uí. Lán to̍h kā tsit-ê sing-hē kiò-tsò Uí-tāi-siat-kè ê kńg-lê-á sing-hē. Tse sī tsi̍t-ê tshiau-kuè 1000 ik lia̍p hîng-tshenn ê tuā-hîng sing-hē, ū tshing-tshó ê kńg-lê-á tshiú-kut, kah lán ê Gîn-hô-hē tsiok sîng–ê. M100, mā kiò-tsò NGC 4321, sī Sik-lú-tsō sing-hē-thuân lāi-té siōng kng ê sîng-guân tsi it. I lī lán ū 5600 bān kng-nî hn̄g, to̍h tī Berenice ông-hiō thâu-tsang ê sing-tsō (Hiō-tsang-tsō) hiah. Tsit-tiunn Hubble Thài-khong-bōng-uán-kiànn hip–ê M100 iánn-siōng, sī iōng khuah-pak kha-mé-lah 3 hō hip–ê. Iánn-siōng ū kiông-tiāu bîng-liōng ê nâ-sik sing-thuân kah ho̍k-tsa̍p uan-khiau ê thôo-hún-tuà, tse lóng sī tsit-khuán sing-hē ê ti̍k-ting. Tuì M100 lāi-té ê piàn-sing gián-kiù, sī kuat-tīng ú-tiū tuā-sè kah nî-huè tsiok tiōng-iàu ê kak-sik.

[KIP] M100: Tsi̍t-ê Uí-tāi-siat-kè ê Kńg-lê-á Sing-hē

Tsi̍t-ê Uí-tāi-siat-kè ê Kńg-lê-á Sing-hē Lán to̍h kā tsit-ê sing-hē kiò-tsò Uí-tāi-siat-kè ê kńg-lê-á sing-hē. Tse sī tsi̍t-ê tshiau-kuè 1000 ik lia̍p hîng-tshenn ê tuā-hîng sing-hē, ū tshing-tshó ê kńg-lê-á tshiú-kut, kah lán ê Gîn-hô-hē tsiok sîng–ê. M100, mā kiò-tsò NGC 4321, sī Sik-lú-tsō sing-hē-thuân lāi-té siōng kng ê sîng-guân tsi it. I lī lán ū 5600 bān kng-nî hn̄g, to̍h tī Berenice ông-hiō thâu-tsang ê sing-tsō (Hiō-tsang-tsō) hiah. Chit-tiuⁿ Hubble Thài-khong-bōng-oán-kiàⁿ hip–ê M100 iánn-siōng, sī iōng khuah-pak kha-mé-lah 3 hō hip–ê. Iánn-siōng ū kiông-tiāu bîng-liōng ê nâ-sik sing-thuân kah ho̍k-tsa̍p uan-khiau ê thôo-hún-tuà, tse lóng sī tsit-khuán sing-hē ê ti̍k-ting. Tuì M100 lāi-té ê piàn-sing gián-kiù, sī kuat-tīng ú-tiū tuā-sè kah nî-huè tsiok tiōng-iàu ê kak-sik.

[English] M100: A Grand Design Spiral Galaxy

Majestic on a truly cosmic scale, M100 is appropriately known as a grand design spiral galaxy. It is a large galaxy of over 100 billion stars with well-defined spiral arms that is similar to our own Milky Way Galaxy. One of the brightest members of the Virgo Cluster of galaxies, M100 (alias NGC 4321) is 56 million light-years distant toward the constellation of Berenice’s Hair (Coma Berenices). This Hubble Space Telescope image of M100 was taken with the Wide Field Camera 3 and accentuates bright blue star clusters and intricate winding dust lanes which are hallmarks of this class of galaxies. Studies of variable stars in M100 have played an important role in determining the size and age of the Universe.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【M100】M chi̍t-pah/M tsi̍t-pah/M100/M100
 • 【NGC 4321】NGC sù-sam-jī-it/NGC sù-sam-jī-it/NGC 4321/NGC 4321
 • 【偉大設計】Úi-tāi-siat-kè/Uí-tāi-siat-kè/偉大設計/Grand Design
 • 【捲螺仔星系】kńg-lê-á seng-hē/kńg-lê-á sing-hē/螺旋星系/spiral galaxy
 • 【捲螺仔手骨】kńg-lê-á chhiú-kut/kńg-lê-á tshiú-kut/旋臂/spiral arms
 • 【銀河系】Gîn-hô-hē/Gîn-hô-hē/銀河系/Milky Way Galaxy
 • 【室女座星系團】Sek-lú-chō Seng-hē-thoân/Sik-lú-tsō Sing-hē-thuân/室女座星系團/Virgo Cluster
 • 【后鬃座】Hiō-chang-chō/Hiō-tsang-tsō/后髮座/Coma Berenices
 • 【Hubble 太空望遠鏡】Hubble Thài-khong-bōng-oán-kiàⁿ/Hubble Thài-khong-bōng-uán-kiànn/哈伯太空望遠鏡/Hubble Space Telescope
 • 【闊幅】khoah-pak/khuah-pak/廣角/Wide Field
 • 【星團】seng-thoân/sing-thuân/星團/star clusters
 • 【塗粉帶】thô͘-hún-tòa/thôo-hún-tuà/灰塵帶/dust lanes
 • 【變星】piàn-seng/piàn-sing/變星/variable stars
 • 【特徵】te̍k-teng/ti̍k-ting/特徵/hallmarks

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:參宿七 ê 闊幅影像 明仔載 ê 圖:卵星雲 ê 偏振光