Rubin ê 星系

Page(/daily/2023/04/20230405)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Rubin ê 星系

這張 Hubble 太空望遠鏡影像 是 tī 北方英雄星座,英仙座 ê 方向。 內底彼寡金爍爍、十字形光針 ê 前景星,是咱銀河內 ê 恆星。 這張清楚影像內底有一个較遙遠 ê 天體 UGC 2885,伊是大型捲螺仔星系,kah 咱 ê 距離是 2 億 3200 萬光年。 Kah 銀河系 ê 直徑 10 萬光年 相比,這个星系 ê 大細有 80 萬光年遐爾大,伊內底差不多有 10 億粒恆星。 這差不多是咱銀河內恆星數量 ê 10 倍。 有一寡研究主題 就是想欲了解 星系是按怎會大甲這个寸尺。 天文學家 Vera Rubin ê chhōa 頭研究就是咧研究會捲踅 ê 捲螺仔星系,UGC 2885 就是其中一个 足趣味 ê 目標。 伊 ê 研究是頭一个有明確證據講,咱 ê 宇宙是有烏暗物質 ê 存在。

[POJ] Rubin ê Seng-hē

Chit-tiuⁿ Hubble Thài-khong-bōng-oán-kiàⁿ iáⁿ-siōng sī tī pak-hong eng-hiông seng-chō, Eng-sian-chō ê hong-hiòng. Lāi-té hit-kóa kim-sih-sih, si̍p-jī-hêng kng-chiam ê chiân-kéng-chheⁿ, sī lán Gîn-hô-hē lāi ê hêng-chheⁿ. Chit-tiuⁿ chheng-chhó iáⁿ-siōng lāi-té ū chi̍t-ê khah iâu-oán ê thian-thé UGC 2885, i sī tōa-hêng kńg-lê-á seng-hē, kah lán ê kū-lī sī 2 ek 3200 bān kng-nî. Kah Gîn-hô-hē ê ti̍t-kèng 10 bān kng-nî sio-pí, chit-ê seng-hē ê tōa-sè ū 80 bān kng-nî hiah-nī tōa, i lāi-té chha-put-to ū 10 ek lia̍p hêng-chheⁿ. Che chha-put-to sī lán Gîn-hô lāi-té hêng-chheⁿ sò͘-liōng ê 10 pōe. Chi̍t-kóa gián-kiù chú-tê to̍h sī siūⁿ beh liáu-kái seng-hē sī án-ná ē tōa kah chit-ê chhùn-chhioh. Thian-bûn ha̍k-ka Vera Rubin ê chhōa-thâu gián-kiù to̍h sī leh gián-kiù ē kńg-se̍h ê kńg-lê-á seng-hē, UGC 2885 to̍h sī kî-tiong chi̍t-ê chiok chhù-bī ê bo̍k-piau. I ê gián-kiù sī thâu chi̍t-ê ū bêng-khak chèng-kù kóng, lán ê ú-tiū sī ū o͘-àm-bu̍t-chit ê chûn-chāi.

[KIP] Rubin ê Sing-hē

Tsit-tiunn Hubble Thài-khong-bōng-uán-kiànn iánn-siōng sī tī pak-hong ing-hiông sing-tsō, Ing-sian-tsō ê hong-hiòng. Lāi-té hit-kuá kim-sih-sih, si̍p-jī-hîng kng-tsiam ê tsiân-kíng-tshenn, sī lán Gîn-hô-hē lāi ê hîng-tshenn. Tsit-tiunn tshing-tshó iánn-siōng lāi-té ū tsi̍t-ê khah iâu-uán ê thian-thé UGC 2885, i sī tuā-hîng kńg-lê-á sing-hē, kah lán ê kū-lī sī 2 ik 3200 bān kng-nî. Kah Gîn-hô-hē ê ti̍t-kìng 10 bān kng-nî sio-pí, tsit-ê sing-hē ê tuā-sè ū 80 bān kng-nî hiah-nī tuā, i lāi-té tsha-put-to ū 10 ik lia̍p hîng-tshenn. Tse tsha-put-to sī lán Gîn-hô lāi-té hîng-tshenn sòo-liōng ê 10 puē. Tsi̍t-kuá gián-kiù tsú-tê to̍h sī siūnn beh liáu-kái sing-hē sī án-ná ē tuā kah tsit-ê tshùn-tshioh. Thian-bûn ha̍k-ka Vera Rubin ê tshuā-thâu gián-kiù to̍h sī leh gián-kiù ē kńg-se̍h ê kńg-lê-á sing-hē, UGC 2885 to̍h sī kî-tiong tsi̍t-ê tsiok tshù-bī ê bo̍k-piau. I ê gián-kiù sī thâu tsi̍t-ê ū bîng-khak tsìng-kù kóng, lán ê ú-tiū sī ū oo-àm-bu̍t-tsit ê tsûn-tsāi.

[English] Rubin’s Galaxy

In this Hubble Space Telescope image the bright, spiky stars lie in the foreground toward the heroic northern constellation Perseus and well within our own Milky Way galaxy. In sharp focus beyond is UGC 2885, a giant spiral galaxy about 232 million light-years distant. Some 800,000 light-years across compared to the Milky Way’s diameter of 100,000 light-years or so, it has around 1 trillion stars. That’s about 10 times as many stars as the Milky Way. Part of an investigation to understand how galaxies can grow to such enormous sizes, UGC 2885 was also part of An Interesting Voyage and astronomer Vera Rubin’s pioneering study of the rotation of spiral galaxies. Her work was the first to convincingly demonstrate the dominating presence of dark matter in our universe.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【Rubin ê 星系】Rubin ê seng-hē/Rubin ê sing-hē/魯賓的星系/Rubin’s Galaxy
 • 【Hubble 太空望遠鏡】Hubble Thài-khong-bōng-oán-kiàⁿ/Hubble Thài-khong-bōng-uán-kiànn/哈伯太空望遠鏡/Hubble Space Telescope
 • 【UGC 2885】UGC jī-pat-pat-ngó͘/UGC jī-pat-pat-ngóo/UGC 2885/UGC 2885
 • 【英仙座】Eng-sian-chō/Ing-sian-tsō/英仙座/Perseus
 • 【捲螺仔星系】kńg-lê-á seng-hē/kńg-lê-á sing-hē/螺旋星系/spiral galaxies
 • 【銀河系】Gîn-hô-hē/Gîn-hô-hē/銀河系/Milky Way galaxy
 • 【烏暗物質】o͘-àm-bu̍t-chit/oo-àm-bu̍t-tsit/暗物質/dark matter
 • 【光針】kng-chiam/kng-tsiam/星芒/spike
 • 【前景星】chiân-kéng-chheⁿ/tsiân-kíng-tshenn/前景星/foreground star
 • 【直徑】ti̍t-kèng/ti̍t-kìng/直徑/diameter

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:Olympus 山:太陽系上大 ê 火山 明仔載 ê 圖:人族一號火箭 用 液氧甲烷 點火發射