NGC 2442:Tī 飛魚座 ê 星系

Page(/daily/2023/04/20230401)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] NGC 2442:Tī 飛魚座 ê 星系

咱會當 tī 南方星座 飛魚座 揣著這个 去予搝甲變形 ê 星系 NGC 2442,伊離咱有 5000 萬光年遠。 Tī 這張深空彩色影像內底,咱看會著伊 ê 兩支捲螺仔手骨 ùi 中央彼支明顯 ê 星系棍仔 伸–出來,變做一个鉤仔形 ê 結構。 影像內底四界攏有光針,這是望遠鏡視野內底 ê 前景星。 影像嘛有翕著這个遙遠星系頂懸 閘光 ê 塗粉帶、藍光 ê 少年星團、紅光 ê 恆星形成區、kah 黃光 ê 星系核。 這寡恆星形成區 是踅 星系核咧行,黃光主要是 ùi 一寡較老 ê 星族來–ê。 毋過看–起來,恆星形成區較濟攏是倚 tī 正爿頂懸彼條搝長 ê 捲螺仔 手骨遐。 這支手骨會去予搝甲變形,應該是因為這个星系 tī 古早時代 kah 倒爿頂懸彼个較細 ê 星系 行傷倚 ê 結果。 照 NGC 2442 kah 咱 ê 距離來估算,這兩个產生交互作用 ê 星系 ê 距離差不多有 15 萬光年遠。

[POJ] NGC 2442: Tī Hui-hî-chō ê Seng-hē

Lán ē-tàng tī lâm-hong seng-chō Hui-hî-chō chhōe-tio̍h chit-ê khì hō͘ giú-kah piàn-hêng ê seng-hē NGC 2442, i lī lán ū 5000 bān kng-nî hn̄g. Tī chit-tiuⁿ chhim-khòng chhái-sek iáⁿ-siōng lāi-té, lán khòaⁿ-ē-tio̍h i ê nn̄g ki kńg-lê-á chhiú-kut ùi tiong-ng hit ki bêng-hián ê seng-hē-kùn-á chhun–chhut-lâi, piàn-chò chi̍t-ê kau-á-hêng ê kiat-kò͘. Iáⁿ-siōng lāi-té sì-kè lóng ū kng-chiam, che sī bōng-oán-kiàⁿ sī-iá lāi-té ê chiân-kéng-chheⁿ. Iáⁿ-siōng mā ū hip-tio̍h chit-ê iâu-oán seng-hē téng-koân cha̍h-kng ê thô͘-hún-tòa, nâ-kng ê siàu-liân seng-thoân, âng-kng ê hêng-chheⁿ hêng-sêng-khu, kah n̄g-kng ê seng-hē-he̍k. Chit-kóa hêng-chheⁿ hêng-sêng-khu sī se̍h seng-hē-he̍k leh kiâⁿ, n̄g-kng chú-iàu sī ùi chi̍t-kóa khah lāu ê seng-cho̍k lâi–ê. M̄-koh khòaⁿ–khí-lâi, hêng-chheⁿ hêng-sêng-khu khah chōe lóng sī óa tī chiàⁿ-pêng téng-koân hit-tiâu giú-tn̂g ê kńg-lê-á chhiú-kut hiah. Chit-ki chhiú-kut ē khì hō͘ giú-khah piàn-hêng, èng-kai sī in-ūi chit-ê seng-hē tī kó͘-chá sî-tāi kah tò-pêng téng-koân hit-ê khah-sè ê seng-hē kiâⁿ siuⁿ óa ê kiat-kó. Chiàu NGC 2442 kah lán ê kū-lī lâi kó͘-sǹg, chit nn̄g-ê sán-seng kau-hō͘-chok-iōng ê seng-hē ê kū-lī chha-put-to ū 15 bān kng-nî hn̄g.

[KIP] NGC 2442: Tī Hui-hî-tsō ê Sing-hē

Lán ē-tàng tī lâm-hong sing-tsō Hui-hî-tsō tshuē-tio̍h tsit-ê khì hōo giú-kah piàn-hîng ê sing-hē NGC 2442, i lī lán ū 5000 bān kng-nî hn̄g. Tī tsit-tiunn tshim-khòng tshái-sik iánn-siōng lāi-té, lán khuànn-ē-tio̍h i ê nn̄g ki kńg-lê-á tshiú-kut uì tiong-ng hit ki bîng-hián ê sing-hē-kùn-á tshun–tshut-lâi, piàn-tsò tsi̍t-ê kau-á-hîng ê kiat-kòo. Iánn-siōng lāi-té sì-kè lóng ū kng-tsiam, tse sī bōng-uán-kiànn sī-iá lāi-té ê tsiân-kíng-tshenn. Iánn-siōng mā ū hip-tio̍h tsit-ê iâu-uán sing-hē tíng-kuân tsa̍h-kng ê thôo-hún-tuà, nâ-kng ê siàu-liân sing-thuân, âng-kng ê hîng-tshenn hîng-sîng-khu, kah n̄g-kng ê sing-hē-hi̍k. Tsit-kuá hîng-tshenn hîng-sîng-khu sī se̍h sing-hē-hi̍k leh kiânn, n̄g-kng tsú-iàu sī uì tsi̍t-kuá khah lāu ê sing-tso̍k lâi–ê. M̄-koh khuànn–khí-lâi, hîng-tshenn hîng-sîng-khu khah tsuē lóng sī uá tī tsiànn-pîng tíng-kuân hit-tiâu giú-tn̂g ê kńg-lê-á tshiú-kut hiah. Tsit-ki tshiú-kut ē khì hōo giú-khah piàn-hîng, ìng-kai sī in-uī tsit-ê sing-hē tī kóo-tsá sî-tāi kah tò-pîng tíng-kuân hit-ê khah-sè ê sing-hē kiânn siunn uá ê kiat-kó. Tsiàu NGC 2442 kah lán ê kū-lī lâi kóo-sǹg, tsit nn̄g-ê sán-sing kau-hōo-tsok-iōng ê sing-hē ê kū-lī tsha-put-to ū 15 bān kng-nî hn̄g.

[English] NGC 2442: Galaxy in Volans

Distorted galaxy NGC 2442 can be found in the southern constellation of the flying fish, (Piscis) Volans. Located about 50 million light-years away, the galaxy’s two spiral arms extending from a pronounced central bar give it a hook-shaped appearance in this deep colorful image, with spiky foreground stars scattered across the telescopic field of view. The image also reveals the distant galaxy’s obscuring dust lanes, young blue star clusters and reddish star forming regions surrounding a core of yellowish light from an older population of stars. But the star forming regions seem more concentrated along the drawn-out (upper right) spiral arm. The distorted structure is likely the result of an ancient close encounter with the smaller galaxy seen near the top left of the frame. The two interacting galaxies are separated by about 150,000 light-years at the estimated distance of NGC 2442.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【NGC 2442】NGC jī-sù-sù-jī/NGC jī-sù-sù-jī/NGC 2442/NGC 2442
 • 【飛魚座】Hui-hî-chō/Hui-hî-tsō/飛魚座/(Piscis) Volans
 • 【捲螺仔手骨】kńg-lê-á chhiú-kut/kńg-lê-á tshiú-kut/旋臂/spiral arm
 • 【星系棍仔】seng-hē kùn-á/sing-hē kùn-át/星系棒/galactic bar
 • 【光針】kng-chiam/kng-tsiam/星芒/spike
 • 【視野】sī-iá/sī-iá/視野/field of view
 • 【前景星】chiân-kéng-chheⁿ/tsiân-kíng-tshenn/前景星/foregrand stars
 • 【塗粉帶】thô͘-hún-tòa/thôo-hún-tuà/灰塵帶/dust lanes
 • 【星團】seng-thoân/sing-thuân/星團/star clusters
 • 【恆星形成區】hêng-chheⁿ hêng-sêng-khu/hîng-tshenn hîng-sîng-khu/恆星形成區/star forming regions
 • 【星系核】seng-hē-he̍k/sing-hē-hi̍k/星系核/galactic core
 • 【星族】seng-cho̍k/sing-tso̍k/星族/population of stars
 • 【交互作用星系】kau-hō͘-chok-iōng seng-hē/kau-hōo-tsok-iōng sing-hē/交互作用星系/interacting galaxies
 • 【閘光】cha̍h-kng/tsa̍h-kng/被光遮蔽/obscured

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:來看土衛六 Titan 明仔載 ê 圖:M57:Hubble 太空望遠鏡 翕 ê 環形星雲