Sh2-308:海豬仔形 ê 恆星氣泡

Page(/daily/2023/03/20230329.md)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Sh2-308: 海豬仔形 ê 恆星氣泡

是啥物星會當製造這个氣泡? 毋是 氣泡正爿彼粒金爍爍 ê 星製造–ê。 嘛毋是太空大 海豬 製造–ê。 是藍色星雲中心彼粒,能量懸甲通人知 ê Wolf-Rayet 星 製造–ê。 Wolf-Rayet 星 ê 質量一般講–來是超過 20 倍 太陽質量,伊會歕出速度足緊 ê 粒子風,做出這个 外形 足出名 ê 星雲。 像這張影像內底這个恆星氣泡,大細是超過 60 光年闊,年歲有 7 萬歲矣,看起來敢若是海豬仔 ê 頭。 伊 ê 編號是 Sh2-308,嘛叫做 海豬仔頭星雲。 這粒氣體球離咱有 5000 光年遠,tī 天頂看–起來是 kah 規粒月娘 差不多大,是講伊較暗。 這張 影像 倒爿紅色色調 ê 星雲,可能是 ùi 仝這粒 Wolf-Rayet 星 發射出來–ê 能量較懸 ê 輻射光 kā 激發、創出這个外形–ê。

[POJ] Sh2-308: Hái-ti-á-hêng ê hêng-chheⁿ khì-phàu

Sī siáⁿ-mi̍h chheⁿ ē-tàng chè-chō chit-ê khì-phàu? M̄-sī khì-phàu chiàⁿ-pêng hit-lia̍p kim-sih-sih ê chheⁿ chè-chō–ê. Mā m̄-sī thài-khong tōa-hái-ti chè-chō–ê. Sī nâ-sek seng-hûn tiong-sim hit-lia̍p, lêng-liōng koân kah thong-lâng-chai ê Wolf-Rayet chheⁿ chè-chō–ê. Wolf-Rayet chheⁿ ê chit-liōng it-poaⁿ kóng–lâi sī chhiau-kòe 20 pōe thài-iông-chit-liōng, i ē pûn-chhut sok-tō͘ chiok kín ê lia̍p-chú-hong, chò-chhut chit-ê gōa-hêng chiok chhut-miâ ê seng-hûn. Chhiūⁿ chit-tiuⁿ iáⁿ-siōng lāi-té chit-ê hêng-chheⁿ khì-phàu, tōa-sè sī chhiau-kòe 60 kng-nî khoah, nî-hòe ū 7 bān hòe–ah, khòaⁿ–khí-lâi ká-ná sī hái-ti-á ê thâu. I ê pian-hō sī Sh2-308, mā kiò-chò Hái-ti-á-thâu seng-hûn. Chit-lia̍p khì-thé-kiû lī lán ū 5000 kng-nî hn̄g, tī thiⁿ-téng khòaⁿ–khí-lâi sī kah kui-lia̍p goe̍h-niû chha-put-to tōa, sī kóng i khah àm. Chit-tiuⁿ iáⁿ-siōng tò-pêng âng-sek sek-tiāu ê seng-hûn, khó-lêng sī ùi kāng chit-lia̍p Wolf-Rayet chheⁿ hoat-siā chhut-lâi–ê lêng-liōng khah koân ê hok-siā-kng kā kek-hoat, chhòng-chhut chit-ê gōa-hêng–ê.

[KIP] Sh2-308: Hái-ti-á-hîng ê hîng-tshenn khì-phàu

Sī siánn-mi̍h tshenn ē-tàng tsè-tsō tsit-ê khì-phàu? M̄-sī khì-phàu tsiànn-pîng hit-lia̍p kim-sih-sih ê tshenn tsè-tsō–ê. Mā m̄-sī thài-khong tuā-hái-ti tsè-tsō–ê. Sī nâ-sik sing-hûn tiong-sim hit-lia̍p, lîng-liōng kuân kah thong-lâng-tsai ê Wolf-Rayet tshenn tsè-tsō–ê. Wolf-Rayet tshenn ê tsit-liōng it-puann kóng–lâi sī tshiau-kuè 20 puē thài-iông-tsit-liōng, i ē pûn-tshut sok-tōo tsiok kín ê lia̍p-tsú-hong, tsò-tshut tsit-ê guā-hîng tsiok tshut-miâ ê sing-hûn. Tshiūnn tsit-tiunn iánn-siōng lāi-té tsit-ê hîng-tshenn khì-phàu, tuā-sè sī tshiau-kuè 60 kng-nî khuah, nî-huè ū 7 bān huè–ah, khuànn–khí-lâi ká-ná sī hái-ti-á ê thâu. I ê pian-hō sī Sh2-308, mā kiò-tsò Hái-ti-á-thâu sing-hûn. Tsit-lia̍p khì-thé-kiû lī lán ū 5000 kng-nî hn̄g, tī thinn-tíng khuànn–khí-lâi sī kah kui-lia̍p gue̍h-niû tsha-put-to tuā, sī kóng i khah àm. Tsit-tiunn iánn-siōng tò-pîng âng-sik sik-tiāu ê sing-hûn, khó-lîng sī uì kāng tsit-lia̍p Wolf-Rayet tshenn huat-siā tshut-lâi–ê lîng-liōng khah kuân ê hok-siā-kng kā kik-huat, tshòng-tshut tsit-ê guā-hîng–ê.

[English] Sh2-308: A Dolphin Shaped Star Bubble

Which star created this bubble? It wasn’t the bright star on the bubble’s right. And it also wasn’t a giant space dolphin. It was the star in the blue nebula’s center, a famously energetic Wolf-Rayet star. Wolf-Rayet stars in general have over 20 times the mass of our Sun and expel fast particle winds that can create iconic looking nebulas. In this case, the resulting star bubble spans over 60 light years, is about 70,000 years old, and happens to look like the head of a dolphin. Named Sh2-308 and dubbed the Dolphin-Head Nebula, the gas ball lies about 5,000 light years away and covers as much sky as the full moon – although it is much dimmer. The nearby red-tinged clouds on the left of the featured image may owe their glow and shape to energetic light emitted from the same Wolf-Rayet star.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【Sh2-308】S H jī sam-khòng-pat/S H jī sam-khòng-pat/Sh2-308/Sh2-308
  • 【Wolf-Rayet 星】Wolf-Rayet chheⁿ/Wolf-Rayet tshenn/沃夫–瑞葉星/Wolf-Rayet stars
  • 【太陽質量】thài-iông-chit-liōng/thài-iông-tsit-liōng/太陽質量/solar mass
  • 【粒子風】lia̍p-chú-hong/lia̍p-tsú-hong/粒子風/partical wind
  • 【恆星氣泡】hêng-chheⁿ khì-phàu/hîng-tshenn khì-phàu/恆星氣泡/stellar bubble
  • 【海豬仔頭星雲】Hái-ti-á-thâu seng-hûn/Hái-ti-á-thâu sing-hûn/海豚頭星雲/Dolphin-Head Nebula

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:出現多重青爍現象 ê 日落 明仔載 ê 圖:NGC 4372 kah 烏-mih-mah 星雲