Wolf-Rayet 星 124

Page(/daily/2023/03/20230318)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Wolf-Rayet 星 124

這張 清楚 ê 紅外線景色 是高溫明亮 ê Wolf-Rayet 星 124 強烈 ê 恆星風 驅動、推捒四箍圍仔 ê 氣體 kah 塗粉。 這个引人注目 ê 六指光尖 ê 圖樣,其實是對應到恆星 ê 影像。 會生做這形是因為 James Webb 太空望遠鏡 是 ùi 18 塊六角形鏡組成–ê。 WR 124 離咱差不多 1 萬 5000 光年遠,就 tī 北方 ê 天箭座遐。 伊 ê 質量是有超過 30 倍 ê 太陽質量。 這个恆星 ê 掣流 星雲差不多有 6 光年闊,是 tī 咱銀河系內底揣會著 ê 一款 tī 懸質量恆星演化 過程一个較短嘛較罕得看–著 ê 階段。 這暗示講,WR 124 隨會以超新星爆炸 ê 方式,結束恆星 ê 性命。 超新星爆炸留–落來 ê 厚塗粉星際殘骸,是 tī 脹大 ê 星雲內底 形成–ê。 這 會影響著 後一个世代 ê 恆星形成。

[POJ] Wolf-Rayet chheⁿ 124

Chit tiuⁿ chheng-chhó ê âng-gōa-sòaⁿ kéng-sek sī ko-un bêng-liōng ê Wolf-Rayet chheⁿ 124 kiông-lia̍t ê hêng-chheⁿ-hong khu-tōng, thui-sak sì-kho͘-ûi-á ê khì-thé kah thô͘-hún. Chit ê ín-lâng-chù-bo̍k ê la̍k-cháiⁿ kng-chiam tô͘-iūⁿ, kî-si̍t sī tùi-èng kàu hêng-chheⁿ ê iáⁿ-siōng. Ē seⁿ-chò chit hêng sī in-ūi James Webb thài-khong bōng-oán-kiàⁿ sī ùi 18 tè la̍k-kak-hêng kiàⁿ cho͘-sêng–ê. WR 124 lī lán chha-put-to 1 bān 5000 kng-nî hn̄g, to̍h tī pak-hong ê Thian-chìⁿ-chō hiah. I ê chit-liōng sī ū chhiau-kòe 30 pōe ê thài-iông chit-liōng. Chit ê hêng-chheⁿ ê chhoah-lâu seng-hûn chha-put-to ū 6 kng-nî khoah, sī tī lán Gîn-hô-hē lāi-té chhōe-ē-tio̍h ê chi̍t-khoán tī koân-chit-liōng hêng-chheⁿ ián-hòa kòe-têng chi̍t-ê khah té mā khah hán-tit khòaⁿ–tio̍h ê kai-tōaⁿ. Che àm-sī kóng, WR 124 sûi ē í chhiau-sin-seng po̍k-chà ê hong-sek, kiat-sok hêng-chheⁿ ê sèⁿ-miā. Chhiau-sin-seng po̍k-chà lâu–lo̍h-lâi ê kāu thô͘-hún seng-chè chân-hâi, sī tī tiùⁿ-tōa ê 星雲 lāi-té hêng-sêng–ê. Che ē éng-hióng tio̍h āu chi̍t ê sè-tāi ê hêng-chheⁿ hêng-sêng.

[KIP] Wolf-Rayet tshenn 124

Tsit tiunn tshing-tshó ê âng-guā-suànn kíng-sik sī ko-un bîng-liōng ê Wolf-Rayet tshenn 124 kiông-lia̍t ê hîng-tshenn-hong khu-tōng, thui-sak sì-khoo-uî-á ê khì-thé kah thôo-hún. Tsit ê ín-lâng-tsù-bo̍k ê la̍k-tsáinn kng-tsiam tôo-iūnn, kî-si̍t sī tuì-ìng kàu hîng-tshenn ê iánn-siōng. Ē senn-tsò tsit hîng sī in-uī James Webb thài-khong bōng-uán-kiànn sī uì 18 tè la̍k-kak-hîng kiànn tsoo-sîng–ê. WR 124 lī lán tsha-put-to 1 bān 5000 kng-nî hn̄g, to̍h tī pak-hong ê Thian-tsìnn-tsō hiah. I ê tsit-liōng sī ū tshiau-kuè 30 puē ê thài-iông tsit-liōng. Tsit ê hîng-tshenn ê tshuah-lâu sing-hûn tsha-put-to ū 6 kng-nî khuah, sī tī lán Gîn-hô-hē lāi-té tshuē-ē-tio̍h ê tsi̍t-khuán tī kuân-tsit-liōng hîng-tshenn ián-huà kuè-tîng tsi̍t-ê khah té mā khah hán-tit khuànn–tio̍h ê kai-tuānn. Tse àm-sī kóng, WR 124 suî ē í tshiau-sin-sing po̍k-tsà ê hong-sik, kiat-sok hîng-tshenn ê sènn-miā. Tshiau-sin-sing po̍k-tsà lâu–lo̍h-lâi ê kāu thôo-hún sing-tsè tsân-hâi, sī tī tiùnn-tuā ê 星雲 lāi-té hîng-sîng–ê. Tse ē íng-hióng tio̍h āu tsi̍t ê sè-tāi ê hîng-tshenn hîng-sîng.

[English] Wolf-Rayet 124

Driven by powerful stellar winds, expanding shrouds of gas and dust frame hot, luminous star Wolf-Rayet 124 in this sharp infrared view. The eye-catching 6-spike star pattern is characteristic of stellar images made with the 18 hexagonal mirrors of the James Webb Space Telescope. About 15,000 light-years distant toward the pointed northern constellation Sagitta, WR 124 has over 30 times the mass of the Sun. Produced in a brief and rarely spotted phase of massive star evolution in the Milky Way, this star’s turbulent nebula is nearly 6 light-years across. It heralds WR 124’s impending stellar death in a supernova explosion. Formed in the expanding nebula, dusty interstellar debris that survives the supernova will influence the formation of future generations of stars.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【Wolf-Rayet 星 124】Wolf-Rayet chheⁿ it-jī-sù/Wolf-Rayet tshenn it-jī-sù/沃夫–瑞葉星 124/Wolf-Rayet 124 (WR 124)
 • 【恆星風】hêng-chheⁿ-hong/hîng-tshenn-hong/恆星風/stellar wind
 • 【六指光尖】la̍k-cháiⁿ kng-chiam/la̍k-tsáinn kng-tsiam/六芒星/6-spike star
 • 【James Webb 太空望遠鏡】James Webb thài-khong bōng-oán-kiàⁿ/James Webb thài-khong bōng-uán-kiànn/詹姆斯韋伯太空望遠鏡/James Webb Space Telescope
 • 【天箭座】Thian-chìⁿ-chō/Thian-tsìnn-tsō/天箭座/Sagitta
 • 【太陽質量】thài-iông chit-liōng/thài-iông tsit-liōng/太陽質量/solar mass
 • 【掣流星雲】chhoah-lâu seng-hûn/tshuah-lâu sing-hûn/湍流星雲/turbulent nebula
 • 【銀河系】Gîn-hô-hē/Gîn-hô-hē/銀河系/Milky Way
 • 【懸質量恆星】koân-chit-liōng hêng-chheⁿ/kuân-tsit-liōng hîng-tshenn/高質量恆星/massive star
 • 【低質量恆星】kē-chit-liōng hêng-chheⁿ/kē-tsit-liōng hîng-tshenn/低質量恆星/low mass star
 • 【超新星爆炸】chhiau-sin-seng po̍k-chà/tshiau-sin-sing po̍k-tsà/超新星爆炸/supernova explosion
 • 【星際殘骸】seng-chè chân-hâi/sing-tsè tsân-hâi/星際殘骸/interstella debris
 • 【恆星形成】hêng-chheⁿ hêng-sêng/hîng-tshenn hîng-sîng/恆星形成/star formation

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:Medusa 星雲 明仔載 ê 圖:春分時 ê 羽蛇神金字塔