Medusa 星雲

Page(/daily/2023/03/20230317)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Medusa 星雲

這个看起來有編織花樣 kah 蛇紋 ê 發光氣體雲絲,予伊得著這个足紅 ê 名:Medusa 星雲。 伊嘛予人號做 Abell 21。 這个 Medusa 星雲是一个足老 ê 行星形星雲。 伊 to̍h tī 雙生仔座方向,離咱有 1500 光年遠。 Kah 神話 內底 ê 名仝款,這个星雲嘛有一个戲劇性 ê 轉變。 伊現此時 ê 行星形星雲,其實是像太陽這款低質量恆星 演化 到上尾 ê 階段,已經 ùi 紅巨星 轉變做燒滾滾 ê 白矮星矣。 Tī 這个過程中,白矮星會 kā 伊 ê 外層氣體幌掉。 高溫恆星發出 ê 紫外光 輻射,會 kā 星雲照予光。 Tī 發光 ê 月眉形氣體中央彼粒無蓋光 ê 天體,to̍h 是 Medusa 星雲演化尾期 ê 恆星。 Tī 這張深空 ê 望遠鏡景色 內底,較暗 ê 雲絲嘛翕甲真清楚。 這寡雲絲 to̍h 湠到較光彼个月眉形氣體 ê 正爿 kah 下底去。 照估計,Medusa 星雲應該有超過 4 光年大。

[POJ] Medusa Seng-hûn

Chit-ê khòaⁿ–khí-lâi ū pian-chit-hoe-iūⁿ kah chôa-bûn ê hoat-kng khì-thé hûn-si, hō͘ i tek-tio̍h chit-ê chiok-âng ê miâ: Medusa seng-hûn. I mā hō͘ lâng hō-chòe Abell jī-cha̍p-it. Chit-ê Medusa seng-hûn sī chi̍t-ê chiok lāu ê kiâⁿ-chhiⁿ-hêng seng-hûn. I to̍h tī siang-siⁿ-á-chō hong-hiòng, lî lán ū chi̍t-chheng-gō͘-pah kng-nî hn̄g. Kah sîn-ōe lāi-té ê miâ kāng-khoán, chit-ê seng-hûn mā ū chi̍t-ê hì-kio̍k-sèng ê choán-piàn. I hiān-chú-sî ê kiâⁿ-chhiⁿ-hêng seng-hûn, kî-si̍t sī chhiūⁿ thài-iông chit-khoán kē-chit-liōng hêng-chhiⁿ ián-hòa kàu siōng-bóe ê kai-tōaⁿ, í-keng ùi âng-kū-chhiⁿ choán-piàn chòe sio-kún-kún ê pe̍h-é-chhiⁿ–ah. Tī chit-ê kòe-têng tiong, pe̍h-é-chhiⁿ ē kā i ê gōa-chân khì-thé hàiⁿ-tiau. Ko-un hêng-chhiⁿ hoat-chhut ê chí-gōa-kng-hok-siā, ē kā seng-hûn chiò hō͘ kng. Tī hoat-kng ê goe̍h-bâi-hêng khì-thé tiong-ng hit-lia̍p bô kài kng ê thian-thé, to̍h sī Medusa seng-hûn ián-hòa bóe-kî ê hêng-chhiⁿ. Tī chit-tiuⁿ chhim-khong ê bōng-oán-kiàⁿ kéng-sek lāi-té, khah àm ê hûn-si mā hip kah chin chheng-chhó͘. Chit-kóa hûn-si to̍h thòaⁿ kàu khah kng hit-ê goe̍h-bâi-hêng khì-thé ê chiàⁿ-pêng kah ē-té khì. Chiàu kó͘-kè, Medusa seng-hûn èng-kai ū chhiau-kòe sì kng-nî tōa.

[KIP] Medusa Sing-hûn

Tsit-ê khuànn–khí-lâi ū pian-tsit-hue-iūnn kah tsuâ-bûn ê huat-kng khì-thé hûn-si, hōo i tik-tio̍h tsit-ê tsiok-âng ê miâ: Medusa sing-hûn. I mā hōo lâng hō-tsuè Abell jī-tsa̍p-it. Tsit-ê Medusa sing-hûn sī tsi̍t-ê tsiok lāu ê kiânn-tshinn-hîng sing-hûn. I to̍h tī siang-sinn-á-tsō hong-hiòng, lî lán ū tsi̍t-tshing-gōo-pah kng-nî hn̄g. Kah sîn-uē lāi-té ê miâ kāng-khuán, tsit-ê sing-hûn mā ū tsi̍t-ê hì-kio̍k-sìng ê tsuán-piàn. I hiān-tsú-sî ê kiânn-tshinn-hîng sing-hûn, kî-si̍t sī tshiūnn thài-iông tsit-khuán kē-tsit-liōng hîng-tshinn ián-huà kàu siōng-bué ê kai-tuānn, í-king uì âng-kū-tshinn tsuán-piàn tsuè sio-kún-kún ê pe̍h-é-tshinn–ah. Tī tsit-ê kuè-tîng tiong, pe̍h-é-tshinn ē kā i ê guā-tsân khì-thé hàinn-tiau. Ko-un hîng-tshinn huat-tshut ê tsí-guā-kng-hok-siā, ē kā sing-hûn tsiò hōo kng. Tī huat-kng ê gue̍h-bâi-hîng khì-thé tiong-ng hit-lia̍p bô kài kng ê thian-thé, to̍h sī Medusa sing-hûn ián-huà bué-kî ê hîng-tshinn. Tī tsit-tiunn tshim-khong ê bōng-uán-kiànn kíng-sik lāi-té, khah àm ê hûn-si mā hip kah tsin tshing-tshóo. Tsit-kuá hûn-si to̍h thuànn kàu khah kng hit-ê gue̍h-bâi-hîng khì-thé ê tsiànn-pîng kah ē-té khì. Tsiàu kóo-kè, Medusa sing-hûn ìng-kai ū tshiau-kuè sì kng-nî tuā.

[English] The Medusa Nebula

Braided and serpentine filaments of glowing gas suggest this nebula’s popular name, The Medusa Nebula. Also known as Abell 21, this Medusa is an old planetary nebula some 1,500 light-years away in the constellation Gemini. Like its mythological namesake, the nebula is associated with a dramatic transformation. The planetary nebula phase represents a final stage in the evolution of low mass stars like the sun as they transform themselves from red giants to hot white dwarf stars and in the process shrug off their outer layers. Ultraviolet radiation from the hot star powers the nebular glow. The Medusa’s transforming star is the faint one near the center of the overall bright crescent shape. In this deep telescopic view, fainter filaments clearly extend below and right of the bright crescent region. The Medusa Nebula is estimated to be over 4 light-years across.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【Medusa 星雲】Medusa seng-hûn/Medusa sing-hûn/蛇妖星雲/Medusa Nebula
  • 【行星形星雲】kiâⁿ-chhiⁿ-hêng seng-hûn/kiânn-tshinn-hîng sing-hûn/行星狀星雲/planetary nebula
  • 【雙生仔座】siang-siⁿ-á-chō/siang-sinn-á-tsō/雙子座/the constellation Gemini
  • 【紅巨星】âng-kū-chhiⁿ/âng-kū-tshinn/紅巨星/red giant
  • 【白矮星】pe̍h-é-chhiⁿ/pe̍h-é-tshinn/白矮星/white dwarf
  • 【紫外光輻射】chí-gōa-kng-hok-siā/tsí-guā-kng-hok-siā/紫外光輻射/ultraviolet radiation

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:有幾若百萬粒恆星 ê 球形星團 半人馬座 ω 明仔載 ê 圖:Wolf-Rayet 星 124