W5:靈魂星雲

Page(/daily/2023/03/20230314)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] W5:靈魂星雲

Aethopia 女王 ê 靈魂內底當咧形成恆星。 講較詳細咧,咱會當 tī 仙后座 方向揣著一个叫做 靈魂星雲 ê 大型恆星形成區。 遮講–著 ê 仙后是希臘神話內底,tī 古早時代統治 尼羅河水頭 地區 ê 國王 in 兜彼个虛華 ê 某靈魂星雲 嘛叫做 Westerhout 5 (W5),伊內底有幾若个開放 星團、去予宇宙 塗粉 閘暗–去 ê 雲脊 kah 雲柱、kah 少年大質量 恆星 ê 恆星風 吹–出來 ê 大型氣泡。 靈魂星雲 就 tī 6500 光年 遠 ê 所在,大細差不多有 100 光年闊,定定 kah 伊 ê 厝邊 天體 心臟星雲 (IC 1805) 做伙翕這張影像 是無仝色光感光 ê 合成影像:紅色是 水素 氣體 ê 發射光、黃色是 硫磺 氣體 ê 發射光、藍色是 酸素 氣體 ê 發射光。

[POJ] W5: Lêng-hûn-seng-hûn

Aethopia lú-ông ê lêng-hûn lāi-té tn̂g leh hêng-sêng hêng-chheⁿ. Kóng khah siông-sè leh, lán ē-tàng tī Sian-hiō-chō hong-hiòng chhōe-tio̍h chit ê kiò-chò Lêng-hûn-seng-hûn ê tōa-hêng hêng-chheⁿ hêng-sêng-khu. Chia kóng–tio̍h ê Sian-hiō-chō sī Hi-la̍h sîn-ōe lāi-té, tī kó͘-chá sî-tāi thóng-tī Nî-lô-hô chúi-thâu tē-khu ê kok-ông in tau hit-ê hi-hoa ê bó͘. Lêng-hûn-seng-hûn mā kiò-chò Westerhout 5 (W5), i lāi-té ū kúi-ā ê khai-hòng-seng-thoân, khì hō͘ ú-tiū thô͘-hún cha̍h àm–khì ê hûn-chit kah hûn-thiāu, kah siàu-liân tōa-chit-liōng hêng-chheⁿ ê hêng-chheⁿ-hong chhoe–chhut-lâi ê tōa-hêng khì-phàu. Lêng-hûn-seng-hûn to̍h tī 6500 kng-nî hn̄g ê só͘-chāi, tōa-sè chha-put-to ū 100 kng-nî khoah, tiāⁿ-tiāⁿ kah i ê chhù-piⁿ thian-thé Sim-chōng-seng-hûn (IC 1805) chò-hóe hip. Chit tiuⁿ iáⁿ-siōng sī bô-kâng sek-kng kám-kng ê ha̍p-sêng iáⁿ-siōng: âng-sek sī chúi-sò͘ khì-thé ê hoat-siā kng, n̂g-sek sī liû-hông khì-thé ê hoat-siā kng, nâ-sek sī sàng-sò͘ khì-thé ê hoat-siā kng.

[KIP] W5: Lîng-hûn-sing-hûn

Aethopia lú-ông ê lîng-hûn lāi-té tn̂g leh hîng-sîng hîng-tshenn. Kóng khah siông-sè leh, lán ē-tàng tī Sian-hiō-tsō hong-hiòng tshuē-tio̍h tsit ê kiò-tsò Lîng-hûn-sing-hûn ê tuā-hîng hîng-tshenn hîng-sîng-khu. Tsia kóng–tio̍h ê Sian-hiō-tsō sī Hi-la̍h sîn-uē lāi-té, tī kóo-tsá sî-tāi thóng-tī Nî-lô-hô tsuí-thâu tē-khu ê kok-ông in tau hit-ê hi-hua ê bóo. Lîng-hûn-sing-hûn mā kiò-tsò Westerhout 5 (W5), i lāi-té ū kuí-ā ê khai-hòng-sing-thuân, khì hōo ú-tiū thôo-hún tsa̍h àm–khì ê hûn-tsit kah hûn-thiāu, kah siàu-liân tuā-tsit-liōng hîng-tshenn ê hîng-tshenn-hong tshue–tshut-lâi ê tuā-hîng khì-phàu. Lîng-hûn-sing-hûn to̍h tī 6500 kng-nî hn̄g ê sóo-tsāi, tuā-sè tsha-put-to ū 100 kng-nî khuah, tiānn-tiānn kah i ê tshù-pinn thian-thé Sim-tsōng-sing-hûn (IC 1805) tsò-hué hip. Tsit tiunn iánn-siōng sī bô-kâng sik-kng kám-kng ê ha̍p-sîng iánn-siōng: âng-sik sī tsuí-sòo khì-thé ê huat-siā kng, n̂g-sik sī liû-hông khì-thé ê huat-siā kng, nâ-sik sī sàng-sòo khì-thé ê huat-siā kng.

[English] W5: The Soul Nebula

Stars are forming in the Soul of the Queen of Aethopia. More specifically, a large star forming region called the Soul Nebula can be found in the direction of the constellation Cassiopeia, whom Greek mythology credits as the vain wife of a King who long ago ruled lands surrounding the upper Nile river. Also known as Westerhout 5 (W5), the Soul Nebula houses several open clusters of stars, ridges and pillars darkened by cosmic dust, and huge evacuated bubbles formed by the winds of young massive stars. Located about 6,500 light years away, the Soul Nebula spans about 100 light years and is usually imaged next to its celestial neighbor the Heart Nebula (IC 1805). The featured image is a composite of exposures made in different colors: red as emitted by hydrogen gas, yellow as emitted by sulfur, and blue as emitted by oxygen.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【靈魂星雲】Lêng-hûn-seng-hûn/Lîng-hûn-sing-hûn/靈魂星雲/Soul Nebula
 • 【仙后座】Sian-hiō-chō/Sian-hiō-tsō/仙后座/Cassiopeia
 • 【水頭】chúi-thâu/tsuí-thâu/上游/upper river
 • 【恆星形成區】hêng-chheⁿ hêng-sêng-khu/hîng-tshenn hîng-sîng-khu/恆星形成區/star forming region
 • 【開放星團】khai-hòng-seng-thoân/khai-hòng-sing-thuân/開放星團/open clusters of stars
 • 【雲脊】hûn-chit/hûn-tsit/雲脊/ridges
 • 【雲柱】hûn-thiāu/hûn-thiāu/雲柱/pillars
 • 【大質量恆星】tōa-chit-liōng hêng-chheⁿ/tuā-tsit-liōng hîng-tshenn/大質量恆星/massive stars
 • 【恆星風】hêng-chheⁿ-hong/hîng-tshenn-hong/恆星風/stellar wind
 • 【心臟星雲】Sim-chōng-seng-hûn/Sim-tsōng-sing-hûn/心臟星雲/Heart Nebula
 • 【IC 1805】IC it-pat-khòng-ngó͘/IC it-pat-khòng-ngóo/IC 1805/IC 1805
 • 【水素】chúi-sò͘/tsuí-sòo/氫/hydrogen
 • 【硫磺】liû-hông/liû-hông/硫磺/sulfur
 • 【酸素】sàng-sò͘/sàng-sòo/氧/oxygen

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:虹 kah 樹仔 明仔載 ê 圖:Tī 德國天頂 ê 木金合相