Bennu 小行星 ê 立體影像

Page(/daily/2023/03/20230311.md)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Bennu 小行星 ê 立體影像

Kā 你 ê 3D 目鏡囥踮 Bennu 小行星 (嘛叫做 小行星 101955) 頂懸看。 這粒太陽系內底 ê 小世界 差不多 kah 紐約帝國大樓 平大 (比 500 公尺較細)。 伊 ê 外形就親像一粒干樂仔,地表是粗粗缺缺,頂懸攏是 岩石。 這幅圖是 2018 年 12 月 3 號這工,OSIRIS_REx 太空船 tī 80 公里遠 ê 所在 翕–ê。 欲建構這幅 3D 立體圖,是愛用太空船頂懸 ê PolyCam 相機翕才有法度。 OSIRIS_REx 太空船載小行星 岩石表面 提著 ê 標本,tī 2021 年 5 月 離開 Bennu 小行星,這馬 tī 轉來地球 ê 路–lih。 機器人太空船按算欲 tī 今年 9 月轉來到咱 ê 地球

[POJ] Bennu Sió-kiâⁿ-chheⁿ ê Li̍p-thé iáⁿ-siōng

Kā lí ê 3D ba̍k-kiàⁿ khǹg tiàm Bennu sió-kiâⁿ-chheⁿ (mā kiò-chò sió-kiâⁿ-chheⁿ 101955) téng-koân khòaⁿ. Chit lia̍p Thài-iông-hē lāi-té ê sió-sè-kài chha-put-to kah Niú-iok Tè-kok Tōa-lâu pêⁿ tōa (pí 500 kong-chhioh khah sè). I ê gōa-hêng to̍h chhin-chhiūⁿ chi̍t lia̍p kan-lo̍k-á, tē-piáu sī chho͘-chho͘ khih-khih, téng-koân lóng sī giâm-chio̍h. Chit pak tô͘ sī 2018 nî 12 goe̍h 3 hō chit-kang, OSIRIS_REx thài-khong-chûn tī 80 kong-lí hn̄g ê só͘-chāi hip–ê. Beh kiàn-kò͘ chit pak 3D li̍p-thé-tô͘, sī ài iōng thài-khong-chûn téng-koân ê PolyCam siòng-ki chiah ū hoat-tō͘. OSIRIS_REx thài-khong-chûn chài sió-kiâⁿ-chheⁿ giâm-chio̍h piáu-bīn the̍h-tio̍h ê piau-pún, tī 2021 nî 5 goe̍h lī-khui Bennu sió-kiâⁿ-chheⁿ, chit-má tī tńg-lâi Tē-kiû ê lō͘–lih. Ke-khì-lâng thài-khong-chûn àn-sǹg beh tī kin-nî 9 goe̍h tńg-lâi kàu lán ê Tē-kiû.

[KIP] Bennu Sió-kiânn-tshenn ê Li̍p-thé iánn-siōng

Kā lí ê 3D ba̍k-kiànn khǹg tiàm Bennu sió-kiânn-tshenn (mā kiò-tsò sió-kiânn-tshenn 101955) tíng-kuân khuànn. Tsit lia̍p Thài-iông-hē lāi-té ê sió-sè-kài tsha-put-to kah Niú-iok Tè-kok Tuā-lâu pênn tuā (pí 500 kong-tshioh khah sè). I ê guā-hîng to̍h tshin-tshiūnn tsi̍t lia̍p kan-lo̍k-á, tē-piáu sī tshoo-tshoo khih-khih, tíng-kuân lóng sī giâm-tsio̍h. Tsit pak tôo sī 2018 nî 12 gue̍h 3 hō tsit-kang, OSIRIS_REx thài-khong-tsûn tī 80 kong-lí hn̄g ê sóo-tsāi hip–ê. Beh kiàn-kòo tsit pak 3D li̍p-thé-tôo, sī ài iōng thài-khong-tsûn tíng-kuân ê PolyCam siòng-ki tsiah ū huat-tōo. OSIRIS_REx thài-khong-tsûn tsài sió-kiânn-tshenn giâm-tsio̍h piáu-bīn the̍h-tio̍h ê piau-pún, tī 2021 nî 5 gue̍h lī-khui Bennu sió-kiânn-tshenn, tsit-má tī tńg-lâi Tē-kiû ê lōo–lih. Ke-khì-lâng thài-khong-tsûn àn-sǹg beh tī kin-nî 9 gue̍h tńg-lâi kàu lán ê Tē-kiû.

[English] 3D Bennu

Put on your red/blue glasses and float next to asteroid 101955 Bennu. Shaped like a spinning toy top with boulders littering its rough surface, the tiny Solar System world is about one Empire State Building (less than 500 meters) across. Frames used to construct this 3D anaglyph were taken by PolyCam on the OSIRIS_REx spacecraft on December 3, 2018 from a distance of about 80 kilometers. With a sample from the asteroid’s rocky surface on board, OSIRIS_REx departed Bennu’s vicinity in May of 2021 and is now enroute to planet Earth. The robotic spacecraft is scheduled to return the sample to Earth this September.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【Bennu 小行星】Bennu sió-kiâⁿ-chheⁿ/Bennu sió-kiânn-tshenn/貝努小行星/asteroid 101955 Bennu
  • 【小行星 101955】sió-kiâⁿ-chheⁿ it-khòng it-kiú ngó͘-ngó͘/sió-kiânn-tshenn it-khòng it-kiú ngóo-ngóo/小行星 101955/asteroid 101955
  • 【紐約】Niú-iok/Niú-iok/紐約/New York
  • 【干樂仔】kan-lo̍k-á/kan-lo̍k-á/陀螺/spinning toy top
  • 【OSIRIS_REx 太空船】Osiris Rex thài-khong-chûn/Osiris Rex thài-khong-tsûn/OSIRIS_REx 太空船/OSIRIS_REx spacecraft
  • 【3D 立體圖】saⁿ D li̍p-thé-tô͘/sann D li̍p-thé-tôo/3D 立體圖/3D anaglyph
  • 【3D 目鏡】saⁿ D ba̍k-kiàⁿ/sann D ba̍k-kiànn/3D 目鏡/ red/blue glasses

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:獵戶座星雲 kah 走標星雲 明仔載 ê 圖:土星 ê 月娘 土衛七 Hyperion:有古老隕石坑 ê 衛星