DART 太空船 kah 雙衛一 Dimorphos

Page(/daily/2023/03/20230309)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] DART 太空船 kah 雙衛一 Dimorphos

DART (雙小行星改道實驗) 太空船是咱地球 頭一个行星防衛 測驗任務。 伊 tī 2022 年 9 月 26 翕著這張 小行星衛星 雙衛一 Dimorphos ê 特寫相片。 3 秒鐘後,伊就 挵著 雙衛一 Dimorphos ê 表面矣。 Tī 兩塊大岩石中央 畫予你看 ê 太空船外形 kah 兩塊長長 ê 太陽能枋,就是太空船按算欲挵 ê 所在。 較大彼粒岩石差不多有 6 公尺半遐爾大。 DART 太空船有 570 公斤重。 照估計,雙衛一 Dimorphos 應該嘛有 50 億公斤遐爾重,伊是近地雙小行星系統內底較細粒彼粒。 太空船 利用動能直接挵 雙衛一 Dimorphos 了後,咱會當量著伊本底踅伊較大彼粒星伴 小行星 65803 雙生星 Didymos ê 速度改變幾若葩。 Kā 本底 12 點鐘 ê 軌道週期 減了 33 分鐘。 這个行星尺度 ê 相挵實驗 有成功,毋但 改變小行星軌道、阻止伊去挵著地球,閣 kā 這粒 150 公尺大細 ê 雙衛一 Dimorphos 挵出 類彗星 ê 物質尾溜

[POJ] DART Thài-khong-chûn kah Siang-ōe-it Dimorphos

DART (Siang Sió-kiâⁿ-chheⁿ Kái-tō Si̍t-giām) thài-khong-chûn sī lán Tē-kiû thâu chi̍t ê kiâⁿ-chheⁿ hông-ōe chhek-giām jīm-bū. I tī 2022 nî 9 goe̍h 26 hip-tio̍h chit tiuⁿ sió-kiâⁿ-chheⁿ ōe-chheⁿ Siang-ōe-it Dimorphos ê te̍k-siá siòng-phìⁿ. 3 bió-cheng āu, i to̍h lòng-tio̍h Siang-ōe-it Dimorphos ê piáu-bīn–ah. Tī nn̄g tè tōa giâm-chio̍h tiong-ng ōe hō͘ lí khòaⁿ ê thài-khong-chûn gōa-hêng kah nn̄g tè tn̂g-tn̂g ê thài-iông lêng-pang, to̍h sī thài-khong-chûn àn-sǹg beh lòng ê só͘-chāi. Khah tōa hit-lia̍p giâm-chio̍h chha-put-to ū 6 kong-chhioh hiah-nī tōa. DART thài-khong-chûn ū 570 kong-kin tāng. Chiàu kó͘-kè, Siang-ōe-it Dimorphos èng-kai mā ū 50 ek kong-kin hiah-nī tāng, i sī kīn-tē siang sió-kiâⁿ-chheⁿ hē-thóng lāi-té khah sè-lia̍p hit-lia̍p. Thài-khong-chûn lī-iōng tōng-lêng ti̍t-chiap lòng Siang-ōe-it Dimorphos liáu-āu, lán ē-tàng niû tio̍h i pún-té se̍h i khah tōa hit-lia̍p seng-phōaⁿ sió-kiâⁿ-chheⁿ 65803 Siang-seⁿ-chheⁿ Didymos ê sok-tō͘ kái-piàn kúi-ā pha. Kā pún-té 12 tiám-cheng ê kúi-tō chiu-kî kiám liáu 33 hun-cheng. Chit ê kiâⁿ-chheⁿ chhioh-tō͘ ê sio-lòng-si̍t-giām ū sêng-kong, m̄-nā kái-piàn sió-kiâⁿ-chheⁿ kúi-tō, chó͘-chí i khì lòng-tio̍h Tē-kiû, koh kā chit-lia̍p 150 kong-chhioh tōa-sè ê Siang-ōe-it Dimorphos lòng chhut lūi-hūi-chheⁿ ê bu̍t-chit-bóe-liu.

[KIP] DART Thài-khong-tsûn kah Siang-uē-it Dimorphos

DART (Siang Sió-kiânn-tshenn Kái-tō Si̍t-giām) thài-khong-tsûn sī lán Tē-kiû thâu tsi̍t ê kiânn-tshenn hông-uē tshik-giām jīm-bū. I tī 2022 nî 9 gue̍h 26 hip-tio̍h tsit tiunn sió-kiânn-tshenn uē-tshenn Siang-uē-it Dimorphos ê ti̍k-siá siòng-phìnn. 3 bió-tsing āu, i to̍h lòng-tio̍h Siang-uē-it Dimorphos ê piáu-bīn–ah. Tī nn̄g tè tuā giâm-tsio̍h tiong-ng uē hōo lí khuànn ê thài-khong-tsûn guā-hîng kah nn̄g tè tn̂g-tn̂g ê thài-iông lîng-pang, to̍h sī thài-khong-tsûn àn-sǹg beh lòng ê sóo-tsāi. Khah tuā hit-lia̍p giâm-tsio̍h tsha-put-to ū 6 kong-tshioh hiah-nī tuā. DART thài-khong-tsûn ū 570 kong-kin tāng. Tsiàu kóo-kè, Siang-uē-it Dimorphos ìng-kai mā ū 50 ik kong-kin hiah-nī tāng, i sī kīn-tē siang sió-kiânn-tshenn hē-thóng lāi-té khah sè-lia̍p hit-lia̍p. Thài-khong-tsûn lī-iōng tōng-lîng ti̍t-tsiap lòng Siang-uē-it Dimorphos liáu-āu, lán ē-tàng niû tio̍h i pún-té se̍h i khah tuā hit-lia̍p sing-phuānn sió-kiânn-tshenn 65803 Siang-senn-tshenn Didymos ê sok-tōo kái-piàn kuí-ā pha. Kā pún-té 12 tiám-tsing ê kuí-tō tsiu-kî kiám liáu 33 hun-tsing. Tsit ê kiânn-tshenn tshioh-tōo ê sio-lòng-si̍t-giām ū sîng-kong, m̄-nā kái-piàn sió-kiânn-tshenn kuí-tō, tsóo-tsí i khì lòng-tio̍h Tē-kiû, koh kā tsit-lia̍p 150 kong-tshioh tuā-sè ê Siang-uē-it Dimorphos lòng tshut luī-huī-tshenn ê bu̍t-tsit-bué-liu.

[English] DART vs Dimorphos

On the first planetary defense test mission from planet Earth, the DART spacecraft captured this close-up on 26 September 2022, three seconds before slamming into the surface of asteroid moonlet Dimorphos. The spacecraft’s outline with two long solar panels is traced at its projected point of impact between two boulders. The larger boulder is about 6.5 meters across. While the DART Double Asteroid Redirection Test spacecraft had a mass of some 570 kilograms, the estimated mass of Dimorphos, the smaller member of a near-Earth binary asteroid system, was about 5 billion kilograms. The direct kinetic impact of the spacecraft measurably altered the speed of Dimorphos by a fraction of a percent, reducing its 12 hour orbital period around its larger companion asteroid 65803 Didymos by about 33 minutes. Beyond successfully demonstrating a technique to change an asteroid’s orbit that can prevent future asteroid strikes on planet Earth, the planetary-scale impact experiment has given the 150-meter-sized Dimorphos a comet-like tail of material.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【雙小行星改道實驗】Siang-sió-kiâⁿ-chheⁿ kái-tō si̍t-giām/Siang-sió-kiânn-tshenn kái-tō si̍t-giām/雙小行星改道實驗/Double Asteroid Redirection Test (DART)
 • 【DART 太空船】DART thài-khong-chûn/DART thài-khong-tsûn/DART 太空船/DART spacecraft
 • 【雙衛一 Dimorphos】Siang-ōe-it Dimorphos/Siang-uē-it Dimorphos/雙衛一 Dimorphos/Dimorphos
 • 【小行星衛星】sió-kiâⁿ-chheⁿ ōe-chheⁿ/sió-kiânn-tshenn uē-tshenn/小行星衛星/asteroid moonlet
 • 【太陽能枋】thài-iông lêng-pang/thài-iông lîng-pang/太陽能板/solar panels
 • 【近地雙小行星系統】kīn-tē siang-sió-kiâⁿ-chheⁿ hē-thóng/kīn-tē siang-sió-kiânn-tshenn hē-thóng/近地雙小行星系統/near-Earth binary asteroid system
 • 【星伴】seng-phōaⁿ/sing-phuānn/伴星/companion
 • 【小行星】sió-kiâⁿ-chheⁿ/sió-kiânn-tshenn/小行星/asteroid
 • 【65803 雙生星 Didymos】lio̍k-ngó͘-pat-khòng-sam siang-seⁿ-chheⁿ Didymos/lio̍k-ngóo-pat-khòng-sam siang-senn-tshenn Didymos/65803 雙生星/65803 Didymos
 • 【類彗星】lūi-hūi-chheⁿ/luī-huī-tshenn/類彗星/comet-like
 • 【物質尾溜】bu̍t-chit-bóe-liu/bu̍t-tsit-bué-liu/物質尾溜/tail of material
 • 【動能】tōng-lêng/tōng-lîng/動能/kinetic

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:人造夜光 明仔載 ê 圖:獵戶座星雲 kah 走標星雲