Tī 白羊座 ê 特殊星系

Page(/daily/2023/02/20230223)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Tī 白羊座 ê 特殊星系

咱會使 tī 有大頭 ê 白羊座 邊界內底 揣著這个 特殊 ê 捲螺仔星系 Arp 78。 這个島宇宙是足大–ê,有 20 萬光年大,離咱銀河系內底 ê 恆星 kah 星雲 有 1 億光年遐爾遠。 伊嘛叫做 NGC 772,tī 這張有清楚細節 ê 宇宙肖像 內底,有翕著足明顯 ê 外捲螺仔手骨。 Arp 78 發展過分 ê 捲螺仔手骨是去予星系尺度 ê 引潮力 激–出來–ê,咱會當 塗粉帶 kah 藍色少年星團 ê 方向看著。 這可能是 kah 大捲螺仔手骨正爿頂懸彼粒 較實密 ê NGC 770 產生交互作用 造成 ê 結果。 望遠鏡 ê 深空影像內底,有微弱 ê 恆星流,霧霧 ê NGC 770 就 藏 tī 遐。 前景 ê 光尖,是銀河內底 ê 恆星。 黃色 色調 ê 銀河,就 kah 長株圓 ê NGC 770 形成對比。

[POJ] Tī Pe̍h-iûⁿ-chō ê te̍k-sû seng-hē

Lán ē-sái tī ū tōa-thâu ê Pe̍h-iûⁿ-chō pian-kài lāi-té chhōe-tio̍h chit-ê te̍k-sû ê kńg-lê-á seng-hē Arp 78. Chit-ê tó-ú-tiū sī chiok tōa–ê, ū 20 bān kng-nî tōa, lī lán Gîn-hô-hē lāi-té ê hêng-chheⁿ kah seng-hûn ū 1 ek kng-nî hiah-nī hn̄g. I mā kiò-chò NGC 772, tī chit tiuⁿ ū chheng-chhó sè-chiat ê ú-tiū siàu-siōng lāi-té, ū hip-tio̍h chiok bêng-hián ê gōa kńg-lê-á chhiú-kut. Arp 78 hoat-tián kòe-hun ê kńg-lê-á chhiú-kut sī khì hō͘ seng-hē chhioh-tō͘ ê ín-tiâu-le̍k kek–chhut-lâi–ê, lán ē-tàng tòe thô͘-hún-tòa kah nâ-sek siàu-liân seng-thoân ê hong-hiòng khòaⁿ-tio̍h. Che khó-lêng sī kah tōa kńg-lê-á chhiú-kut chiàⁿ-pêng téng-koân hit-lia̍p khah cha̍t-ba̍t ê NGC 770 sán-seng kau-hō͘-chok-iōng chō-sêng ê kiat-kó. Bōng-oán-kiàⁿ ê chhim-khòng iáⁿ-siōng lāi-té, ū bî-jio̍k ê hêng-chheⁿ-liû, bū-bū ê NGC 770, to̍h chhàng tī hiah. Chiân-kéng ê kng-chiam, sī Gîn-hô lāi-té ê hêng-chheⁿ. N̂g-sek sek-tiāu ê Gîn-hô, to̍h kah tn̂g-tu-îⁿ ê NGC 770 hêng-sêng tùi-pí.

[KIP] Tī Pe̍h-iûnn-tsō ê ti̍k-sû sing-hē

Lán ē-sái tī ū tuā-thâu ê Pe̍h-iûnn-tsō pian-kài lāi-té tshuē-tio̍h tsit-ê ti̍k-sû ê kńg-lê-á sing-hē Arp 78. Tsit-ê tó-ú-tiū sī tsiok tuā–ê, ū 20 bān kng-nî tuā, lī lán Gîn-hô-hē lāi-té ê hîng-tshenn kah sing-hûn ū 1 ik kng-nî hiah-nī hn̄g. I mā kiò-tsò NGC 772, tī tsit tiunn ū tshing-tshó sè-tsiat ê ú-tiū siàu-siōng lāi-té, ū hip-tio̍h tsiok bîng-hián ê guā kńg-lê-á tshiú-kut. Arp 78 huat-tián kuè-hun ê kńg-lê-á tshiú-kut sī khì hōo sing-hē tshioh-tōo ê ín-tiâu-li̍k kik–tshut-lâi–ê, lán ē-tàng tuè thôo-hún-tuà kah nâ-sik siàu-liân sing-thuân ê hong-hiòng khuànn-tio̍h. Tse khó-lîng sī kah tuā kńg-lê-á tshiú-kut tsiànn-pîng tíng-kuân hit-lia̍p khah tsa̍t-ba̍t ê NGC 770 sán-sing kau-hōo-tsok-iōng tsō-sîng ê kiat-kó. Bōng-uán-kiànn ê tshim-khòng iánn-siōng lāi-té, ū bî-jio̍k ê hîng-tshenn-liû, bū-bū ê NGC 770, to̍h tshàng tī hiah. Tsiân-kíng ê kng-tsiam, sī Gîn-hô lāi-té ê hîng-tshenn. N̂g-sik sik-tiāu ê Gîn-hô, to̍h kah tn̂g-tu-înn ê NGC 770 hîng-sîng tuì-pí.

[English] Arp 78: Peculiar Galaxy in Aries

Peculiar spiral galaxy Arp 78 is found within the boundaries of the head strong constellation Aries. Some 100 million light-years beyond the stars and nebulae of our Milky Way galaxy, the island universe is an enormous 200,000 light-years across. Also known as NGC 772, it sports a prominent, outer spiral arm in this detailed cosmic portrait. Tracking along sweeping dust lanes and lined with young blue star clusters, Arp 78’s overdeveloped spiral arm is pumped-up by galactic-scale gravitational tides. Interactions with its brightest companion galaxy, the more compact NGC 770 seen above and right of the larger spiral, are likely responsible. Embedded in faint star streams revealed in the deep telescopic exposure, NGC 770’s fuzzy, elliptical appearance contrasts nicely with spiky foreground Milky Way stars in matching yellowish hues.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【白羊座】Pe̍h-iûⁿ-chō/Pe̍h-iûnn-tsō/白羊座/Aries
 • 【捲螺仔星系】kńg-lê-á seng-hē/kńg-lê-á sing-hē/螺旋星系/spiral galaxy
 • 【Arp 78】Arp chhit-cha̍p-peh/Arp tshit-tsa̍p-peh/Arp 78/Arp 78
 • 【捲螺仔手骨】kńg-lê-á chhiú-kut/kńg-lê-á tshiú-kut/螺旋手臂、旋臂/spiral arm
 • 【引潮力】ín-tiâu-le̍k/ín-tiâu-li̍k/引潮力/gravitational tides
 • 【星團】seng-thoân/sing-thuân/星團/star cluster
 • 【NGC 770】NGC chhit-chhit-khòng/NGC tshit-tshit-khòng/NGC 770/NGC 770
 • 【恆星流】hêng-chheⁿ-liû/hîng-tshenn-liû/恆星流/star streams
 • 【長株圓】tn̂g-tu-îⁿ/tn̂g-tu-înn/橢圓形/elliptical
 • 【光尖】kng-chiam/kng-tsiam/針狀光芒/spike
 • 【島宇宙】tó-ú-tiū/tó-ú-tiū/島宇宙/island universe
 • 【星雲】seng-hûn/sing-hûn/星雲/nebulae
 • 【銀河系】Gîn-hô-hē/Gîn-hô-hē/銀河系/Milky Way galaxy
 • 【外捲螺仔手骨】gōa kńg-lê-á chhiú-kut/guā kńg-lê-á tshiú-kut/外旋臂/outer spiral arm
 • 【塗粉帶】thô͘-hún-tòa/thôo-hún-tuà/灰塵帶/dust lane
 • 【交互作用】kau-hō͘-chok-iōng/kau-hōo-tsok-iōng/交互作用/interaction

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:愈來愈強 ê 太陽活動 明仔載 ê 圖:行星形星雲 Jones-Emberson 1