美國 Yosemite 水沖 kah 天頂 ê ZTF 彗星

Page(/daily/2023/02/20230221)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] 美國 Yosemite 水沖 kah 天頂 ê ZTF 彗星

In 兩个攏 leh 落落去。 水是 美國 加州 ê Yosemite 水沖,當 leh 落落去地球。 ZTF 彗星 當 leh 落落去 太陽。 這張 宇宙雙水沖 相片,是頂個月底翕–ê。 彼馬 ê 彗星 C/2022 E3 (ZTF 彗星),才拄過伊 kah 地球上倚彼工。 水沖天頂 ê 柑仔色恆星是 北極二。 除了意外拄著 ê 烏熊 以外,這張相片 是一張 設計過–ê 景色,有月光照著 ê 前景,kah 長時間感光 ê 背景。 所有 ê 安排是欲予人看著真實景色 ê 深度感光版本。 ZTF 彗星 這馬欲飛轉去 外太陽系 矣,所以伊會 愈來愈暗。 不而過,伊 ê 路線 是重力決定–ê,所以咱猶是會使 kā 當做伊欲落落去太陽。 只是講,伊是 leh 倒退攄。

[POJ] Bí-kok Yosemite chúi-chhiâng kah thiⁿ-téng ê ZTF hūi-chheⁿ

In nn̄g-ê lóng leh la̍k-lo̍h-khì. Chúi sī Bí-kok Ka-chiu ê Yosemite chúi-chhiâng, tng leh lak-lo̍h-khì Tē-kiû. ZTF Hūi-chheⁿ tng leh lak-lo̍h-khì Thài-iông. Chit-tiuⁿ ú-tiū siang chúi-chhiâng siòng-phìⁿ, sī téng kò goe̍h-té hip–ê. Hit-má ê hūi-chheⁿ C/2022 E3 (ZTF hūi-chheⁿ), chiah tú kòe i kah Tē-kiû siōng óa hit-kang Chúi-chhiâng thiⁿ-téng ê kam-á-sek hêng-chheⁿ sī Pak-ke̍k-jī. Tû-liáu ì-gōa tú–tio̍h ê o͘-hîm í-gōa, chit-tiuⁿ siòng-phìⁿ sī chi̍t-tiuⁿ siat-kè kòe–ê kéng-sek, ū goe̍h-kng chiò–tio̍h ê chiân-kéng, kah tn̂g-sî-kan kám-kng ê pōe-kéng. Só͘-ū ê an-pâi sī beh hō͘ lâng khòaⁿ-tio̍h chin-si̍t kéng-sek ê chhim-tō͘ kám-kng pán-pún. ZTF hūi-chheⁿ chit-má beh poe tńg-khì Gōa Thài-iông-hē–ah, só͘-í i ē lú lâi lú àm. Put-jî-kò, i ê lō͘-sòaⁿ sī tiōng-le̍k koat-tēng–ê, só͘-í lán iáu-sī ē-sái kā tòng-chòe i beh lak-lo̍h-khì Thài-iông. Chí-sī kóng, i sī leh tò-thè-lu.

[KIP] Bí-kok Yosemite tsuí-tshiâng kah thinn-tíng ê ZTF huī-tshenn

In nn̄g-ê lóng leh la̍k-lo̍h-khì. Tsuí sī Bí-kok Ka-tsiu ê Yosemite tsuí-tshiâng, tng leh lak-lo̍h-khì Tē-kiû. ZTF Huī-tshenn tng leh lak-lo̍h-khì Thài-iông. Tsit-tiunn ú-tiū siang tsuí-tshiâng siòng-phìnn, sī tíng kò gue̍h-té hip–ê. Hit-má ê huī-tshenn C/2022 È (ZTF huī-tshenn), tsiah tú kuè i kah Tē-kiû siōng uá hit-kang Tsuí-tshiâng thinn-tíng ê kam-á-sik hîng-tshenn sī Pak-ki̍k-jī. Tû-liáu ì-guā tú–tio̍h ê oo-hîm í-guā, tsit-tiunn siòng-phìnn sī tsi̍t-tiunn siat-kè kuè–ê kíng-sik, ū gue̍h-kng tsiò–tio̍h ê tsiân-kíng, kah tn̂g-sî-kan kám-kng ê puē-kíng. Sóo-ū ê an-pâi sī beh hōo lâng khuànn-tio̍h tsin-si̍t kíng-sik ê tshim-tōo kám-kng pán-pún. ZTF huī-tshenn tsit-má beh pue tńg-khì Guā Thài-iông-hē–ah, sóo-í i ē lú lâi lú àm. Put-jî-kò, i ê lōo-suànn sī tiōng-li̍k kuat-tīng–ê, sóo-í lán iáu-sī ē-sái kā tòng-tsuè i beh lak-lo̍h-khì Thài-iông. Tsí-sī kóng, i sī leh tò-thè-lu.

[English] Comet ZTF over Yosemite Falls

They are both falling. The water in Yosemite Falls, California, USA, is falling toward the Earth. Comet ZTF is falling toward the Sun. This double cosmic cascade was captured late last month as fading Comet C/2022 E3 (ZTF) had just passed its closest to planet Earth. The orange star just over the falls is Kochab. With the exception of a brief encounter with a black bear, the featured image was a well-planned composite of a moonlit-foreground and long-duration background exposures - all designed to reconstruct a deep version of an actual single sight. Although Comet ZTF is now fading as it glides back to the outer Solar System, its path is determined by gravity and so it can be considered to still be falling toward the Sun – but backwards.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【水沖】chúi-chhiâng/tsuí-tshiâng/瀑布/water fall
  • 【ZTF 彗星】ZTF hūi-chheⁿ/ZTF huī-tshenn/ZTF 彗星/Comet ZTF
  • 【彗星 C/2022 E3】hūi-chheⁿ C 2022 E sam/huī-tshenn C 2022 E sam/彗星 C/2022 E3/Comet C/2022 E3 (ZTF)
  • 【北極二】Pak-ke̍k-jī/Pak-ki̍k-jī/北極二/Kochab
  • 【外太陽系】Gōa Thài-iông-hē/Guā Thài-iông-hē/外太陽系/outer Solar System
  • 【重力】tiōng-le̍k/tiōng-li̍k/重力/gravity

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:NGC 1850:銀河內底揣無--ê 明仔載 ê 圖:愈來愈強 ê 太陽活動