NGC 1850:銀河內底揣無--ê

Page(/daily/2023/02/20230220)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] NGC 1850:銀河內底揣無–ê

咱銀河系內底是揣無這款星團。 拄影著這張影像 ê 時陣,會感覺講 這張相片 實在是予人感覺足驚喜–ê。 這張相片是 Hubble 太空望遠鏡 翕著 ê 星團 NGC 1850。 伊 ê 寸尺 kah 外形 hŏng 聯想著 tī 咱 銀河系 銀暈 內底 賴賴趖、古早時代 就有 ê 球形 星團。 毋過 NGC 1850 內底 ê 恆星攏傷少年矣,按呢這款星團就 kah 咱銀河內底 ê 星團 無仝。 而且,NGC 1850 是一个 雙星團。 第二位成員就 tī 這个大陣星團中心倚正爿遐,是一个實密 ê 星團。 這个大陣星團內底 ê 恆星,照估計差不多才 5000 萬歲爾爾。 實密星團內底 ê 恆星是閣較少年,才 400 萬歲爾爾。 NGC 1850 kah 咱 ê 距離才 16 萬 8000 光年 爾爾,伊就 tī 大麥哲倫星雲 ê 星系外沿附近。 影像倒爿規片咧發光 ê 氣體絲,較成是咱銀河內底 ê 超新星殘骸。 In 會經過較激烈 ê 恆星爆炸 階段。 這暗示講,in 是較短命 ê 懸質量 恆星,是最近才出現 tī 這區。

[POJ] NGC 1850: Gîn-hô lāi-té chhōe bô–ê

Lán Gîn-hô-hē lāi-té sī chhōe bô chit-khoán seng-thoân. Tú iáⁿ–tio̍h chit-tiuⁿ iáⁿ-siōng ê sî-chūn, ē kám-kak kóng chit-tiuⁿ siòng-phìⁿ si̍t-chāi sī hō͘ lâng kám-kak chiok kiaⁿ-hí–ê. Chit-tiuⁿ siòng-phìⁿ sī Hubble Thài-khong-bōng-oán-kiàⁿ hip–tio̍h ê seng-thoân NGC 1850. I ê chhùn-chhioh kah gōa-hêng hŏng liân-sióng tio̍h tī lán Gîn-hô-hē gîn-n̄g lāi-té lōa-lōa-sô, kó͘-chá sî-tāi to̍h ū ê kiû-hêng-seng-thoân. M̄-koh NGC 1850 lāi-té ê hêng-chheⁿ lóng siuⁿ siàu-liân–ah, án-ni chit-khoán seng-thoân to̍h kah lán Gîn-hô lāi-té ê seng-thoân bô-kâng. Jî-chhiáⁿ, NGC 1850 sī chi̍t-ê siang-seng-thoân. Tē jī ūi sêng-goân to̍h tī chit-ê tōa-tīn seng-thoân tiong-sim óa chiàⁿ-pêng hiah, sī chi̍t-ê cha̍t-ba̍t ê seng-thoân. Chit-ê tōa-tīn seng-thoân lāi-té ê hêng-chheⁿ, chiàu kó͘-kè chha-put-to chiah 5000 bān hòe niā-niā. Cha̍t-ba̍t seng-thoân lāi-té ê hêng-chheⁿ sī koh khah siàu-liân, chiah 400 bān hòe niā-niā. NGC 1850 kah lán ê kū-lī chiah 16 bān 8000 kng-nî niā-niā, i to̍h tī Tōa Be̍h-thiat-lûn-seng-hûn ê seng-hē gōa-iân hù-kīn. Iáⁿ-siōng tò-pêng kui-phìⁿ leh hoat-kng ê khì-thé-si, khah sêng sī lán Gîn-hô lāi-té ê chhiau-sin-seng chân-hâi. In ē keng-kè khah kek-lia̍t ê hêng-chheⁿ po̍k-chà kai-tōaⁿ. Che àm-sī kóng, in sī khah té-miā ê koân-chit-liōng hêng-chheⁿ, sī chòe-kīn chiah chhut-hiān tī chit-khu.

[KIP] NGC 1850: Gîn-hô lāi-té tshuē bô–ê

Lán Gîn-hô-hē lāi-té sī tshuē bô tsit-khuán sing-thuân. Tú iánn–tio̍h tsit-tiunn iánn-siōng ê sî-tsūn, ē kám-kak kóng tsit-tiunn siòng-phìnn si̍t-tsāi sī hōo lâng kám-kak tsiok kiann-hí–ê. Tsit-tiunn siòng-phìnn sī Hubble Thài-khong-bōng-uán-kiànn hip–tio̍h ê sing-thuân NGC 1850. I ê tshùn-tshioh kah guā-hîng hŏng liân-sióng tio̍h tī lán Gîn-hô-hē gîn-n̄g lāi-té luā-luā-sô, kóo-tsá sî-tāi to̍h ū ê kiû-hîng-sing-thuân. M̄-koh NGC 1850 lāi-té ê hîng-tshenn lóng siunn siàu-liân–ah, án-ni tsit-khuán sing-thuân to̍h kah lán Gîn-hô lāi-té ê sing-thuân bô-kâng. Jî-tshiánn, NGC 1850 sī tsi̍t-ê siang-sing-thuân. Tē jī uī sîng-guân to̍h tī tsit-ê tuā-tīn sing-thuân tiong-sim uá tsiànn-pîng hiah, sī tsi̍t-ê tsa̍t-ba̍t ê sing-thuân. Tsit-ê tuā-tīn sing-thuân lāi-té ê hîng-tshenn, tsiàu kóo-kè tsha-put-to tsiah 5000 bān huè niā-niā. Tsa̍t-ba̍t sing-thuân lāi-té ê hîng-tshenn sī koh khah siàu-liân, tsiah 400 bān huè niā-niā. NGC 1850 kah lán ê kū-lī tsiah 16 bān 8000 kng-nî niā-niā, i to̍h tī Tuā Be̍h-thiat-lûn-sing-hûn ê sing-hē guā-iân hù-kīn. Iánn-siōng tò-pîng kui-phìnn leh huat-kng ê khì-thé-si, khah sîng sī lán Gîn-hô lāi-té ê tshiau-sin-sing tsân-hâi. In ē king-kè khah kik-lia̍t ê hîng-tshenn po̍k-tsà kai-tuānn. Tse àm-sī kóng, in sī khah té-miā ê kuân-tsit-liōng hîng-tshenn, sī tsuè-kīn tsiah tshut-hiān tī tsit-khu.

[English] NGC 1850: Not Found in the Milky Way

There is nothing like this ball of stars in our Milky Way Galaxy. This is surprising because, at first glance, this featured image by the Hubble Space Telescope suggests that star cluster NGC 1850’s size and shape are reminiscent of the many ancient globular star clusters which roam our own Milky Way Galaxy’s halo. But NGC 1850’s stars are all too young, making it a type of star cluster with no known counterpart in the Milky Way. Moreover, NGC 1850 is also a double star cluster, with a second, compact cluster of stars visible here just to the right of the large cluster’s center. Stars in the large cluster are estimated to be 50 million years young, while stars in the compact cluster are younger still, with an age of about 4 million years. A mere 168,000 light-years distant, NGC 1850, is located near the outskirts of the Large Magellanic Cloud galaxy. The glowing gas filaments across the image left, like supernova remnants in our own galaxy, testify to violent stellar explosions and indicate that short-lived massive stars have recently been present in the region.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【NGC 1850】NGC it-pat-ngó͘-khòng/NGC it-pat-ngóo-khòng/NGC 1850/NGC 1850
 • 【銀河系】Gîn-hô-hē/Gîn-hô-hē/銀河系/Milky Way Galaxy
 • 【球形星團】kiû-hêng-seng-thoân/kiû-hîng-sing-thuân/球狀星團/double star cluster
 • 【Hubble 太空望遠鏡】Hubble Thài-khong-bōng-oán-kiàⁿ/Hubble Thài-khong-bōng-uán-kiànn/哈伯太空望遠鏡/Hubble Space Telescope
 • 【銀暈】gîn-n̄g/gîn-n̄g/銀暈/halo
 • 【雙星團】siang-seng-thoân/siang-sing-thuân/雙星團/double star cluster
 • 【大麥哲倫星雲】Tōa Be̍h-thiat-lûn-seng-hûn/Tuā Be̍h-thiat-lûn-sing-hûn/大麥哲倫星雲/Large Magellanic Cloud
 • 【氣體絲】khì-thé-si/khì-thé-si/氣體絲/gas filaments
 • 【超新星殘骸】chhiau-sin-seng chân-hâi/tshiau-sin-sing tsân-hâi/超新星殘骸/supernova remnants
 • 【懸質量恆星】koân-chit-liōng hêng-chheⁿ/kuân-tsit-liōng hîng-tshenn/大質量恆星/massive stars
 • 【恆星爆炸】hêng-chheⁿ po̍k-chà/hîng-tshenn po̍k-tsà/恆星爆炸/stellar explosions

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:紅外線波段 厚塗粉 ê 七姊妹仔星團 明仔載 ê 圖:美國 Yosemite 水沖 kah 天頂 ê ZTF 彗星