Webb 太空望遠鏡 翕--ê 棍螺仔星系 NGC 1365

Page(/daily/2023/02/20230218)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Webb 太空望遠鏡 翕–ê 棍螺仔星系 NGC 1365

NGC 1365 離咱 干焦 5600 萬 光年遠爾爾,是南天星座 天爐座 方向 ê 大型棍螺仔星系,差不多有 20 萬光年大。 伊差不多是咱銀河 ê 兩倍大。 這張遮爾清楚 ê 影像 是用 James Webb 太空望遠鏡 ê 紅外線儀器 (MIRI) 翕–ê,有看著 tī 紅外線波段 大捲螺仔星系 驚死人 ê 細節。 Webb 太空望遠鏡 ê 視野 包括 NGC 1365 六萬光年闊 ê 範圍,是欲探索星系核 kah 拄生出來–ê、足光 ê 星團。 Ùi 星系中心 ê 星系棍仔 踅出來 ê 捲螺仔手骨 頂懸,有足濟少年恆星。 這張影像內底,由 塗粉絲 kah 氣泡組成 ê 複雜雲網,就是這寡恆星製造出來–ê。 天文學家懷疑講,NGC 1365 星系棍 ê 重力場,應該是星系演化過程中,一个足重要 ê 角色。 伊 kā 氣體 kah 塗粉送入去 恆星形成 ê 捲螺仔旋 內底,落尾這寡物質會飼予 活跳星系中心 ê 超大質量烏洞 食。

[POJ] Webb Thài-khong-bōng-oán-kiàⁿ hip–ê Kùn-lê-á seng-hē NGC 1365

NGC 1365 lī lán kan-na 5600 bān kng-nî hn̄g niā-niā, sī lâm-thian seng-chō Thian-lô͘-chō hong-hiòng ê tōa-hêng kùn-lê-á seng-hē, chha-put-to ū 20 bān kng-nî tōa. I chha-put-to sī lán Gîn-hô ê nn̄g pōe tōa. Chit-tiuⁿ chiah-nī chheng-chhó ê iáⁿ-siōng sī iōng James Webb Thài-khong-bōng-oán-kiàⁿ ê Âng-gōa-sòaⁿ gî-khì (MIRI) hip–ê, ū khòaⁿ-tio̍h tī âng-gōa-sòaⁿ pho-tōaⁿ tōa kńg-lê-á seng-hē kiaⁿ-sí-lâng ê sè-chiat. Webb Thài-khong-bōng-oán-kiàⁿ ê sī-iá pau-koat NGC 1365 la̍k bān kng-nî khoah ê hoān-ûi, sī beh thàm-soh seng-hē-he̍k kah tú seⁿ–chhut-lâi–ê, chiok kng ê seng-thoân. Ùi seng-hē tiong-sim ê seng-hē-kùn-á se̍h chhut-lâi ê kńg-lê-á chhiú-kut téng-koân, ū chiok chōe siàu-liân hêng-chheⁿ. Chit-tiuⁿ iáⁿ-siōng lāi-té, iû thô͘-hún-si kah khì-phàu cho͘-sêng ê ho̍k-cha̍p hûn-bāng, to̍h sī chit-kóa hêng-chheⁿ chè-chō chhut-lâi–ê. Thian-bûn ha̍k-ka hoâi-gî kóng, NGC 1365 seng-hē-kùn ê tiōng-le̍k-tiûⁿ, èng-kai sī seng-hē ián-hòa kòe-têng tiong, chi̍t-ê chiok tiōng-iàu ê kak-sek. I kā khì-thé kah thô͘-hún sàng–ji̍p-khì hêng-chheⁿ hêng-sêng ê kńg-lê-á-chn̄g lāi-té, lo̍h-bóe chit-kóa bu̍t-chit ē chhī hō͘ oa̍h-thiàu-seng-hē tiong-sim ê chhiau-tōa chit-liōng o͘-tōng chiah.

[KIP] Webb Thài-khong-bōng-uán-kiànn hip–ê Kùn-lê-á sing-hē NGC 1365

NGC 1365 lī lán kan-na 5600 bān kng-nî hn̄g niā-niā, sī lâm-thian sing-tsō Thian-lôo-tsō hong-hiòng ê tuā-hîng kùn-lê-á sing-hē, tsha-put-to ū 20 bān kng-nî tuā. I tsha-put-to sī lán Gîn-hô ê nn̄g puē tuā. Tsit-tiunn tsiah-nī tshing-tshó ê iánn-siōng sī iōng James Webb Thài-khong-bōng-uán-kiànn ê Âng-guā-suànn gî-khì (MIRI) hip–ê, ū khuànn-tio̍h tī âng-guā-suànn pho-tuānn tuā kńg-lê-á sing-hē kiann-sí-lâng ê sè-tsiat. Webb Thài-khong-bōng-uán-kiànn ê sī-iá pau-kuat NGC 1365 la̍k bān kng-nî khuah ê huān-uî, sī beh thàm-soh sing-hē-hi̍k kah tú senn–tshut-lâi–ê, tsiok kng ê sing-thuân. Uì sing-hē tiong-sim ê sing-hē-kùn-á se̍h tshut-lâi ê kńg-lê-á tshiú-kut tíng-kuân, ū tsiok tsuē siàu-liân hîng-tshenn. Tsit-tiunn iánn-siōng lāi-té, iû thôo-hún-si kah khì-phàu tsoo-sîng ê ho̍k-tsa̍p hûn-bāng, to̍h sī tsit-kuá hîng-tshenn tsè-tsō tshut-lâi–ê. Thian-bûn ha̍k-ka huâi-gî kóng, NGC 1365 sing-hē-kùn ê tiōng-li̍k-tiûnn, ìng-kai sī sing-hē ián-huà kuè-tîng tiong, tsi̍t-ê tsiok tiōng-iàu ê kak-sik. I kā khì-thé kah thôo-hún sàng–ji̍p-khì hîng-tshenn hîng-sîng ê kńg-lê-á-tsn̄g lāi-té, lo̍h-bué tsit-kuá bu̍t-tsit ē tshī hōo ua̍h-thiàu-sing-hē tiong-sim ê tshiau-tuā tsit-liōng oo-tōng tsiah.

[English] Barred Spiral Galaxy NGC 1365 from Webb

A mere 56 million light-years distant toward the southern constellation Fornax, NGC 1365 is an enormous barred spiral galaxy about 200,000 light-years in diameter. That’s twice the size of our own barred spiral Milky Way. This sharp image from the James Webb Space Telescope’s Mid-Infrared Instrument (MIRI) reveals stunning details of this magnificent spiral in infrared light. Webb’s field of view stretches about 60,000 light-years across NGC 1365, exploring the galaxy’s core and bright newborn star clusters. The intricate network of dusty filaments and bubbles is created by young stars along spiral arms winding from the galaxy’s central bar. Astronomers suspect the gravity field of NGC 1365’s bar plays a crucial role in the galaxy’s evolution, funneling gas and dust into a star-forming maelstrom and ultimately feeding material into the active galaxy’s central, supermassive black hole.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【James Webb 太空望遠鏡】James Webb Thài-khong-bōng-oán-kiàⁿ/James Webb Thài-khong-bōng-uán-kiànn/詹姆斯韋伯太空望遠鏡/James Webb Space Telescope
 • 【棍螺仔星系】kùn-lê-á seng-hē/kùn-lê-á sing-hē/棒旋星系/barred spiral galaxy
 • 【捲螺仔手骨】kńg-lê-á chhiú-kut/kńg-lê-á tshiú-kut/螺旋手臂、旋臂/spiral arm
 • 【NGC 1365】NGC it-sam-lio̍k-ngó͘/NGC it-sam-lio̍k-ngóo/NGC 1365/NGC 1365
 • 【天爐座】Thian-lô͘-chō/Thian-lôo-tsō/天爐座/Fornax
 • 【星團】seng-thoân/sing-thuân/星團/star clusters
 • 【星系棍仔】seng-hē-kùn-á/sing-hē-kùn-á/星系棍/galactic bar
 • 【雲網】hûn-bāng/hûn-bāng/網路/network
 • 【重力場】tiōng-le̍k-tiûⁿ/tiōng-li̍k-tiûnn/重力場/gravity field
 • 【星系演化】seng-hē ián-hòa/sing-hē ián-huà/星系演化/galaxy evoultion
 • 【捲螺仔旋】kńg-lê-á-chn̄g/kńg-lê-á-tsn̄g/漩渦/maelstrom
 • 【活跳星系】oa̍h-thiàu-seng-hē/ua̍h-thiàu-sing-hē/活躍星系/active galaxy
 • 【超大質量烏洞】chhiau-tōa chit-liōng o͘-tōng/tshiau-tuā tsit-liōng oo-tōng/超大質量烏洞/supermassive black hole
 • 【銀河】Gîn-hô/Gîn-hô/銀河/Milky Way
 • 【星系核】seng-hē-he̍k/sing-hē-hi̍k/星系核/galactic core
 • 【塗粉絲】thô͘-hún-si/thôo-hún-si/灰塵絲/dusty filament

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:2023 CX1 流星爍 明仔載 ê 圖:紅外線波段 厚塗粉 ê 七姊妹仔星團