2023 CX1 流星爍

Page(/daily/2023/02/20230217)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] 2023 CX1 流星爍

匈牙利天文學家 Krisztián Sárneczky 對天頂搜揣 近地天體 ê 時陣,tī 2023 年 2 月 12 世界時 UTC 20:18:07 ê 時陣,頭一擺翕著這粒這馬 編做 2023 CX1,大細差不多一公尺左右 ê 太空石頭。 這張差不多是 伊欲挵著地球大氣層 ê 7 點鐘前翕–ê。 科學家預測伊挵地球 ê 路線,對流星觀測家來講是一个足罕得看著 ê 機會。 這个臨時決定 ê 攝影計畫,是 tī 荷蘭翕–ê,結果就翕出 這張壯觀 ê 火流星影像。 落尾這粒編做 2023 CX1 ê 太空石頭,tī 法國北部天頂 蒸發、碎–去。 愛注意 ê 是,這是 Sárneczky 第二擺揣著 這款欲挵地球 ê 小行星。 是講,太空石頭 2023 CX1 是第七粒 科學家 tī 伊挵著地球 進前就揣著 ê 小行星。 這嘛是 最近有 tī 地表揣著隕石 ê 第三粒天體。 這粒火流星 kah 進前彼个歹名聲 ê Chelyabinsk 流星爍,時間上是 差欲 10 冬

[POJ] 2023 CX1 Liû-chheⁿ-sih

Hiong-gâ-lī thian-bûn ha̍k-ka Krisztián Sárneczky tùi thiⁿ-téng chhiau-chhōe kīn-tē-thian-thé ê sî-chūn, tī 2023 nî 2 goe̍h 12 Sè-kài-sî UTC 20:18:07 ê sî-chūn, thâu-chi̍t-pái hip-tio̍h chit-lia̍p chit-má pian chò 2023 CX1, tōa-sè chha-put-to chi̍t kong-chhioh chó-iū ê thài-khong chio̍h-thâu. Chit-tiuⁿ chha-put-to sī i beh lòng-tio̍h Tē-kiû tōa-khì-chân ê 7 tiám-cheng chêng hip–ê. Kho-ha̍k-ka ū-chhek i lòng Tē-kiû ê lō͘-sòaⁿ, tùi liû-chheⁿ koan-chhek-ka lâi-kóng sī chi̍t-ê chiok hán-tit khòaⁿ-tio̍h ê ki-hōe. Chit ê lîm-sî koat-tēng ê liap-iáⁿ kè-ōe, sī tī Hô-lân hip–ê, kiat-kó to̍h hip chhut chit-tiuⁿ chòng-koan ê hóe-liû-chheⁿ iáⁿ-siōng. Lo̍h-bóe chit-lia̍p pian-chò 2023 CX1 ê thài-khong chio̍h-thâu, tī Hoat-kok pak-pō͘ thiⁿ-téng cheng-hoat, chhùi–khì. Ài chù-ì ê sī, che sī Sárneczky tē jī pái chhōe-tio̍h chit-khoán beh lòng Tē-kiû ê sió-kiâⁿ-chheⁿ. Sī kóng, thài-khong chio̍h-thâu 2023 CX1 sī tē chhit lia̍p kho-ha̍k-ka tī i lòng-tio̍h Tē-kiû chìn-chêng to̍h chhōe-tio̍h ê sió-kiâⁿ-chheⁿ. Che mā-sī chòe-kīn ū tī tē-piáu chhōe-tio̍h ún-se̍k ê tē saⁿ lia̍p thian-thé. Chit-lia̍p hóe-liû-chheⁿ kah chìn-chêng hit-ê phái miâ-siaⁿ ê Chelyabinsk liû-chheⁿ-sih, sî-kan siōng sī chha beh 10 tang.

[KIP] 2023 CX1 Liû-tshenn-sih

Hiong-gâ-lī thian-bûn ha̍k-ka Krisztián Sárneczky tuì thinn-tíng tshiau-tshuē kīn-tē-thian-thé ê sî-tsūn, tī 2023 nî 2 gue̍h 12 Sè-kài-sî UTC 20:18:07 ê sî-tsūn, thâu-tsi̍t-pái hip-tio̍h tsit-lia̍p tsit-má pian tsò 2023 CX1, tuā-sè tsha-put-to tsi̍t kong-tshioh tsó-iū ê thài-khong tsio̍h-thâu. Tsit-tiunn tsha-put-to sī i beh lòng-tio̍h Tē-kiû tuā-khì-tsân ê 7 tiám-tsing tsîng hip–ê. Kho-ha̍k-ka ū-tshik i lòng Tē-kiû ê lōo-suànn, tuì liû-tshenn kuan-tshik-ka lâi-kóng sī tsi̍t-ê tsiok hán-tit khuànn-tio̍h ê ki-huē. Tsit ê lîm-sî kuat-tīng ê liap-iánn kè-uē, sī tī Hô-lân hip–ê, kiat-kó to̍h hip tshut tsit-tiunn tsòng-kuan ê hué-liû-tshenn iánn-siōng. Lo̍h-bué tsit-lia̍p pian-tsò 2023 CX1 ê thài-khong tsio̍h-thâu, tī Huat-kok pak-pōo thinn-tíng tsing-huat, tshuì–khì. Ài tsù-ì ê sī, tse sī Sárneczky tē jī pái tshuē-tio̍h tsit-khuán beh lòng Tē-kiû ê sió-kiânn-tshenn. Sī kóng, thài-khong tsio̍h-thâu 2023 CX1 sī tē tshit lia̍p kho-ha̍k-ka tī i lòng-tio̍h Tē-kiû tsìn-tsîng to̍h tshuē-tio̍h ê sió-kiânn-tshenn. Tse mā-sī tsuè-kīn ū tī tē-piáu tshuē-tio̍h ún-si̍k ê tē sann lia̍p thian-thé. Tsit-lia̍p hué-liû-tshenn kah tsìn-tsîng hit-ê phái miâ-siann ê Chelyabinsk liû-tshenn-sih, sî-kan siōng sī tsha beh 10 tang.

[English] 2023 CX1 Meteor Flash

While scanning the skies for near earth objects Hungarian astronomer Krisztián Sárneczky first imaged the meter-sized space rock now cataloged as 2023 CX1 on 12 February 2023 at 20:18:07 UTC. That was about 7 hours before it impacted planet Earth’s atmosphere. Its predicted trajectory created a rare opportunity for meteor observers and a last minute plan resulted in this spectacular image of the fireball, captured from the Netherlands as 2023 CX1 vaporized and broke up over northern France. Remarkably it was Sárneczky’s second discovery of an impacting asteroid, while 2023 CX1 is only the seventh asteroid to be detected before being successfully predicted to impact Earth. It has recently become the third such object from which meteorites have been recovered. This fireball was witnessed almost 10 years to the day following the infamous Chelyabinsk Meteor flash.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【2023 CX1】jī-khòng-jī-sam CX it/jī-khòng-jī-sam CX it/2023 CX1/2023 CX1
 • 【流星爍】liû-chheⁿ-sih/liû-tshenn-sih/流星閃/meteor flash
 • 【世界時】Sè-kài-sî/Sè-kài-sî/世界時/Universal Time Coordinated (UTC)
 • 【流星】liû-chheⁿ/liû-tshenn/流星/meteor
 • 【太空石頭】thài-khong chio̍h-thâu/thài-khong tsio̍h-thâu/太空石頭/space rock
 • 【火流星】hóe-liû-chheⁿ/hué-liû-tshenn/火流星/fireball
 • 【小行星】sió-kiâⁿ-chheⁿ/sió-kiânn-tshenn/小行星/asteroid
 • 【隕石】ún-se̍k/ún-si̍k/隕石/meteorites
 • 【近地天體】kīn-tē-thian-thé/kīn-tē-thian-thé/近地天體/near earth objects
 • 【匈牙利】Hiong-gâ-lī/Hiong-gâ-lī/匈牙利/Hungary

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:長蛇座星系團 明仔載 ê 圖:Webb 太空望遠鏡 翕--ê 棍螺仔星系 NGC 1365