Trappist-1 ê 第七粒行星

Page(/daily/2023/02/20230201)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Trappist-1 ê 第七粒行星

有 7 粒行星踅這粒足低溫度 ê 矮星 TRAPPIST-1 咧行。 In 離咱才 40 光年 遠爾爾,這个系統內底大部份 ê 行星攏是 2016 年彼陣 用 摩洛哥 Atlas 山頂 ê 凌星行星佮原行星小望遠鏡 (TRAPPIST) 揣著了後,閣用其他天文望遠鏡,親像是 NASA ê Spitzer 紅外線太空望遠鏡 確認–ê。 TRAPPIST-1 ê 行星 應該攏是 kah 地球差不多大細 ê 岩石行星。 因為這粒恆星有 遮爾濟粒 類地行星 踅伊 leh 行,所以遮就變做是一个上大 ê 寶庫矣。 雖罔講 in ê 母星是一粒細粒閣暗 ê 恆星,毋過因為 in ê 公轉軌道 kah 母星是足倚–ê,所以 in ê 表面溫度懸甲 毋但會揣著冰、甚至有可能揣著液態水。 這是 tùi 性命 來講足重要 ê 成分。 因為 in kah 地球是 遮爾倚,所以 in 就變做科學家 未來欲用天文望遠鏡 探索 合蹛區 ê 系外行星 大氣 上重要 ê 候選天體 矣。 這張插畫有 kā 這 7 粒 系外行星 攏畫出來。 這是一張 ùi 這个系統內底上遠彼粒行星 TRAPPIST-1h 看–著 ê 想像圖。 這粒行星有岩石 ê 地景,表面有崁一重冰。 而且,背景 ê 景色內底,拄仔好有一粒 內行星 ùi 伊 ê 母星面頭前行過。 這粒柑仔色 ê 母星毋是蓋光,大細 kah 木星 差不多大。

[POJ] Trappist-1 ê tē chhit lia̍p kiâⁿ-chheⁿ

Ū 7 lia̍p kiâⁿ-chheⁿ se̍h chit lia̍p chiok kē un-tō͘ ê é-chheⁿ TRAPPIST-1 leh kiâⁿ. In lī lán chiah 40 kng-nî hn̄g niā-niā, chit ê hē-thóng lāi-té tōa-pō͘-hūn ê kiâⁿ-chheⁿ lóng sī 2016 nî hit-chūn iōng Mô͘-lo̍k-ko Atlas soaⁿ-téng ê Lêng-chheⁿ Kiâⁿ-chheⁿ kah Goân-kiâⁿ-chheⁿ Sió Bōng-oán-kiàⁿ (TRAPPIST) chhōe-tio̍h liáu-āu, koh iōng kî-tha thian-bûn bōng-oán-kiàⁿ, chhin-chhiūⁿ sī NASA ê Spitzer Âng-gōa-sòaⁿ Thài-khong Bōng-oán-kiàⁿ khak-jīn–ê. TRAPPIST-1 ê kiâⁿ-chheⁿ èng-kai lóng sī kah Tē-kiû chha-put-to tōa-sè ê giâm-chio̍h kiâⁿ-chheⁿ. In-ūi chit lia̍p hêng-chheⁿ ū chiah-nī chē lia̍p lūi-tē-kiâⁿ-chheⁿ se̍h i leh kiâⁿ, só͘-í chiah to̍h piàn-chò sī chit ê siōng lōa ê pó-khò͘–ah. Sui-bóng kóng in ê bú-chheⁿ sī chit lia̍p sè-lia̍p koh àm ê hêng-chheⁿ, m̄-koh in-ūi in ê kong-choán kúi-tō kah bú-chheⁿ sī chiok óa–ê, só͘-í in ê piáu-bīn un-tō͘ koân kah m̄-nā ē chhōe-tio̍h peng, sīm-chì ū khó-lêng chhōe-tio̍h e̍k-thài chúi. Che sī tùi sìⁿ-miā lâi kóng chiok tiōng-iàu ê sêng-hun. In-ūi in kah Tē-kiû sī chiah-nī óa, só͘-í in to̍h piàn-chò kho-ha̍k-ka bī-lâi beh iōng thian-bûn bōng-oán-kiàⁿ thàm-soh ha̍p-tòa-khu ê hē-gōa-kiâⁿ-chheⁿ tōa-khì siōng tiōng-iàu ê hāu-soán thian-thé–ah. Chit tiuⁿ chhah-ōe ū kā che 7 lia̍p hē-gōa-kiâⁿ-chheⁿ lóng ōe–chhut-lâi. Che sī chi̍t tiuⁿ ùi chit ê hē-thóng lāi-té siōng hn̄g hit-lia̍p kiâⁿ-chheⁿ TRAPPIST-1h khòaⁿ–tio̍h ê sióng-siōng-tô͘. Che lia̍p kiâⁿ-chheⁿ ū giâm-chio̍h ê tē-kéng, piáu-bīn ū khàm chi̍t têng peng. Jî-chhiáⁿ, pōe-kéng ê kéng-sek lāi-té, tú-á-hó ū chi̍t lia̍p lōe-kiâⁿ-chheⁿ ùi i ê bú-chheⁿ bīn-thâu-chêng kiâⁿ-kòe. Chit lia̍p kam-á-sek ê bú-chheⁿ m̄-sī kài kng, tōa-sè kah Bo̍k-chheⁿ chha-put-to kah tōa.

[KIP] Trappist-1 ê tē tshit lia̍p kiânn-tshenn

Ū 7 lia̍p kiânn-tshenn se̍h tsit lia̍p tsiok kē un-tōo ê é-tshenn TRAPPIST-1 leh kiânn. In lī lán tsiah 40 kng-nî hn̄g niā-niā, tsit ê hē-thóng lāi-té tuā-pōo-hūn ê kiânn-tshenn lóng sī 2016 nî hit-tsūn iōng Môo-lo̍k-ko Atlas suann-tíng ê Lîng-tshenn Kiânn-tshenn kah Guân-kiânn-tshenn Sió Bōng-uán-kiànn (TRAPPIST) tshuē-tio̍h liáu-āu, koh iōng kî-tha thian-bûn bōng-uán-kiànn, tshin-tshiūnn sī NASA ê Spitzer Âng-guā-suànn Thài-khong Bōng-uán-kiànn khak-jīn–ê. TRAPPIST-1 ê kiânn-tshenn ìng-kai lóng sī kah Tē-kiû tsha-put-to tuā-sè ê giâm-tsio̍h kiânn-tshenn. In-uī tsit lia̍p hîng-tshenn ū tsiah-nī tsē lia̍p luī-tē-kiânn-tshenn se̍h i leh kiânn, sóo-í tsiah to̍h piàn-tsò sī tsit ê siōng luā ê pó-khòo–ah. Sui-bóng kóng in ê bú-tshenn sī tsit lia̍p sè-lia̍p koh àm ê hîng-tshenn, m̄-koh in-uī in ê kong-tsuán kuí-tō kah bú-tshenn sī tsiok uá–ê, sóo-í in ê piáu-bīn un-tōo kuân kah m̄-nā ē tshuē-tio̍h ping, sīm-tsì ū khó-lîng tshuē-tio̍h i̍k-thài tsuí. Tse sī tuì sìnn-miā lâi kóng tsiok tiōng-iàu ê sîng-hun. In-uī in kah Tē-kiû sī tsiah-nī uá, sóo-í in to̍h piàn-tsò kho-ha̍k-ka bī-lâi beh iōng thian-bûn bōng-uán-kiànn thàm-soh ha̍p-tuà-khu ê hē-guā-kiânn-tshenn tuā-khì siōng tiōng-iàu ê hāu-suán thian-thé–ah. Tsit tiunn tshah-uē ū kā tse 7 lia̍p hē-guā-kiânn-tshenn lóng uē–tshut-lâi. Tse sī tsi̍t tiunn uì tsit ê hē-thóng lāi-té siōng hn̄g hit-lia̍p kiânn-tshenn TRAPPIST-1h khuànn–tio̍h ê sióng-siōng-tôo. Tse lia̍p kiânn-tshenn ū giâm-tsio̍h ê tē-kíng, piáu-bīn ū khàm tsi̍t tîng ping. Jî-tshiánn, puē-kíng ê kíng-sik lāi-té, tú-á-hó ū tsi̍t lia̍p luē-kiânn-tshenn uì i ê bú-tshenn bīn-thâu-tsîng kiânn-kuè. Tsit lia̍p kam-á-sik ê bú-tshenn m̄-sī kài kng, tuā-sè kah Bo̍k-tshenn tsha-put-to kah tuā.

[English] The Seventh World of Trappist-1

Seven worlds orbit the ultracool dwarf star TRAPPIST-1. A mere 40 light-years away, many of the exoplanets were discovered in 2016 using the Transiting Planets and Planetesimals Small Telescope (TRAPPIST) located in the Atlas Mountains of Morocco, and later confirmed with telescope including NASA’s Spitzer Space Telescope. The TRAPPIST-1 planets are likely all rocky and similar in size to Earth, and so compose one of the largest treasure troves of terrestrial planets ever detected around a single star. Because they orbit very close to their faint, tiny star they could also have regions where surface temperatures allow for the presence of ice or even liquid water, a key ingredient for life. Their tantalizing proximity to Earth makes them prime candidates for future telescopic explorations of the atmospheres of potentially habitable planets. All seven exoplanets appear in the featured illustration, which imagines a view from the most distant known world of this system, TRAPPIST-1h), as having a rocky landscape covered in ice. Meanwhile, in the imagined background, one of the system’s inner planets crosses in front of the dim, orange, nearly Jupiter-sized parent star.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【Trappist-1】Trappist it/Trappist it/Trappist-1/Trappist-1
 • 【TRAPPIST-1h】Trappist it h/Trappist it h/TRAPPIST-1h/TRAPPIST-1h
 • 【矮星】é-chheⁿ/é-tshenn/矮星/dwarf star
 • 【凌星行星佮原行星小望遠鏡】lêng-chheⁿ kiâⁿ-chheⁿ kah goân-kiâⁿ-chheⁿ sió bōng-oán-kiàⁿ/lîng-tshenn kiânn-tshenn kah guân-kiânn-tshenn sió bōng-uán-kiànn/凌星行星及原行星小望遠鏡/Transiting Planets and Planetesimals Small Telescope (TRAPPIST)
 • 【Spitzer 紅外線太空望遠鏡】Spitzer Âng-gōa-sòaⁿ Thài-khong Bōng-oán-kiàⁿ/Spitzer Âng-guā-suànn Thài-khong Bōng-uán-kiànn/史匹哲太空望遠鏡/Spitzer Space Telescope
 • 【類地行星】lūi-tē-kiâⁿ-chheⁿ/luī-tē-kiânn-tshenn/類地行星/terrestrial planet
 • 【寶庫】pó-khò͘/pó-khòo/寶庫/treasure troves
 • 【母星】bú-chheⁿ/bú-tshenn/母星/parent star
 • 【液態水】e̍k-thài-chúi/i̍k-thài-tsuí/液態水/liquid water
 • 【合蹛區】ha̍p-tòa-khu/ha̍p-tuà-khu/適居帶/habitable zone
 • 【系外行星】hē-gōa-kiâⁿ-chheⁿ/hē-guā-kiânn-tshenn/系外行星/exoplanets
 • 【候選天體】hāu-soán thian-thé/hāu-suán thian-thé/候選天體/candidates
 • 【內行星】lōe-kiâⁿ-chheⁿ/luē-kiânn-tshenn/內行星/inner planets
 • 【木星】Bo̍k-chheⁿ/Bo̍k-tshenn/木星/Jupiter
 • 【摩洛哥】Mô͘-lo̍k-ko/Môo-lo̍k-ko/摩洛哥/Morocco

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:ZTF 彗星 ê 三視圖 明仔載 ê 圖:編號 1970 這逝 ê 反射星雲