ZTF 彗星 ê 三視圖

Page(/daily/2023/01/20230131)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] ZTF 彗星 ê 三視圖

ZTF 彗星 ê 形體是足特別–ê。 這粒這馬當咧拜訪 內太陽系、足光–ê 彗星,毋但已經出現定定看會著 ê 塗粉尾溜離子尾溜、kah 有青色氣體 ê 彗鬚,嘛出現足罕得看著、足特別 ê 倒反彗尾。 實際上,這條倒反彗尾並毋是出現 tī 彗星 ê 頭前。 只是講,彗星 ê 頭 看起來是 疊 tī 彼條 拖 tī 後壁、扇形塗粉尾溜 ê 頂懸。 這粒 大垃圾雪球 就是 彗星 C/2022 E3 (ZTF 彗星),伊這馬已經行過離 太陽 上近彼點,明仔載就會行過離地球上近彼點矣。 這張 ZTF 彗星三視圖 ê 主圖,是頂禮拜 tī 西班牙 Cáceres 市 一个好天 ê 暗暝,用肉眼看著 ê 彗星。 面頂彼張插圖,是用 雙筒千里鏡 看著 ê 彗星,下跤彼張插圖是用 細台望遠鏡 看著 ê 彗星。 這粒彗星 tùi 蹛 tī 北天較懸緯度 ê 人來講,是規暗攏 看會著。 毋過紲落來這幾若禮拜,伊會愈來愈暗,若是無認真觀測,伊會 隨無去

[POJ] ZTF hūi-chhiⁿ ê Saⁿ-sī-tô͘

ZTF hūi-chhiⁿ ê hêng-thé sī chiok te̍k-pia̍t–ê. Chit-lia̍p chit-má tng leh pài-hóng Lōe Thài-iông-hē, chiok kng–ê hūi-chhiⁿ, m̄-nā í-keng chhut-hiān tiāⁿ-tiāⁿ khòaⁿ-ē-tio̍h ê thô͘-hún bóe-liu, lī-chú bóe-liu, kah ū chhiⁿ-sek khì-thé ê hūi-chhiu, mā chhut-hiān chiok hán-tit khòaⁿ-tio̍h, chiok te̍k-pia̍t ê tò-péng hūi-bóe. Si̍t-chè siōng, chit tiâu tò-péng hūi-bóe pēng m̄-sī chhut-hiān tī hūi-chhiⁿ ê thâu-chêng. Chí-sī kóng, hūi-chhiⁿ ê thâu khòaⁿ–khí-lâi sī tha̍h tī hit-tiâu thoa tī āu-piah, sìⁿ-hêng thô͘-hún bóe-liu ê téng-koân. Chit-lia̍p tōa lah-sap soat-kiû to̍h sī hūi-chhiⁿ C/2022 E3 (ZTF hūi-chhiⁿ), i chit-má í-keng kiâⁿ-kòe lī Thài-iông siōng kīn hit-tiám, miâ-á-chài to̍h ē kiâⁿ-kòe lī Tē-kiû siōng kīn hit-tiám–ah. Chit tiuⁿ ZTF hūi-chhiⁿ saⁿ-sī-tô͘ ê chú-tô͘, sī téng-lé-pài tī Se-pan-gâ Cáceres chhī chi̍t ê hó-thiⁿ ê àm-mî, iōng jio̍k-gán khòaⁿ–tio̍h ê hūi-chhiⁿ. Bīn-téng hit-tiuⁿ chhah-tô͘, sī iōng siang-tâng chhian-lí-kiàⁿ khòaⁿ-tio̍h ê hūi-chhiⁿ, ē-kha hit-tiuⁿ chhah-tô͘ sī iōng sè-tāi bōng-oán-kiàⁿ khòaⁿ–tio̍h ê hūi-chhiⁿ. Chit lia̍p hūi-chhiⁿ tùi tòa tī pak-thian khah koân hūi-tō͘ ê lâng lâi kóng, sī kui-àm lóng khòaⁿ-ē-tio̍h. M̄-koh sòa-lo̍h-lâi chit kúi-nā lé-pài, i ē lú lâi lú àm, nā-sī bô jīn-chin koan-chhek, i ē sûi bô–khì.

[KIP] ZTF huī-tshinn ê Sann-sī-tôo

ZTF huī-tshinn ê hîng-thé sī tsiok ti̍k-pia̍t–ê. Tsit-lia̍p tsit-má tng leh pài-hóng Luē Thài-iông-hē, tsiok kng–ê huī-tshinn, m̄-nā í-king tshut-hiān tiānn-tiānn khuànn-ē-tio̍h ê thôo-hún bué-liu, lī-tsú bué-liu, kah ū tshinn-sik khì-thé ê huī-tshiu, mā tshut-hiān tsiok hán-tit khuànn-tio̍h, tsiok ti̍k-pia̍t ê tò-píng huī-bué. Si̍t-tsè siōng, tsit tiâu tò-píng huī-bué pīng m̄-sī tshut-hiān tī huī-tshinn ê thâu-tsîng. Tsí-sī kóng, huī-tshinn ê thâu khuànn–khí-lâi sī tha̍h tī hit-tiâu thua tī āu-piah, sìnn-hîng thôo-hún bué-liu ê tíng-kuân. Tsit-lia̍p tuā lah-sap suat-kiû to̍h sī huī-tshinn C/2022 È (ZTF huī-tshinn), i tsit-má í-king kiânn-kuè lī Thài-iông siōng kīn hit-tiám, miâ-á-tsài to̍h ē kiânn-kuè lī Tē-kiû siōng kīn hit-tiám–ah. Tsit tiunn ZTF huī-tshinn sann-sī-tôo ê tsú-tôo, sī tíng-lé-pài tī Se-pan-gâ Cáceres tshī tsi̍t ê hó-thinn ê àm-mî, iōng jio̍k-gán khuànn–tio̍h ê huī-tshinn. Bīn-tíng hit-tiunn tshah-tôo, sī iōng siang-tâng tshian-lí-kiànn khuànn-tio̍h ê huī-tshinn, ē-kha hit-tiunn tshah-tôo sī iōng sè-tāi bōng-uán-kiànn khuànn–tio̍h ê huī-tshinn. Tsit lia̍p huī-tshinn tuì tuà tī pak-thian khah kuân huī-tōo ê lâng lâi kóng, sī kui-àm lóng khuànn-ē-tio̍h. M̄-koh suà-lo̍h-lâi tsit kuí-nā lé-pài, i ē lú lâi lú àm, nā-sī bô jīn-tsin kuan-tshik, i ē suî bô–khì.

[English] A Triple View of Comet ZTF

Comet ZTF has a distinctive shape. The now bright comet visiting the inner Solar System has been showing not only a common dust tail, ion tail, and green gas coma, but also an uncommonly distinctive antitail. The antitail does not actually lead the comet – it is just that the head of the comet is seen superposed on part of the fanned-out and trailing dust tail. The giant dirty snowball that is Comet C/2022 E3 (ZTF) has now passed its closest to the Sun and tomorrow will pass its closest to the Earth. The main panel of the featured triple image shows how Comet ZTF looked last week to the unaided eye under a dark and clear sky over Cáceres, Spain. The top inset image shows how the comet looked through binoculars, while the lower inset shows how the comet looked through a small telescope. The comet is now visible all night long from northern latitudes but will surely fade from easy observation during the next few weeks.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【彗星 C/2022 E3】hūi-chhiⁿ C jī-khòng-jī-jī E-saⁿ/huī-tshinn C jī-khòng-jī-jī E-sann/ 彗星 C/2022 E3 / Comet C/2022 E3
 • 【ZTF 彗星】ZTF hūi-chhiⁿ/ZTF huī-tshinn/ZTF 彗星/Comet ZTF
 • 【內太陽系】Lōe Thài-iông-hē/Luē Thài-iông-hē/內太陽系/inner Solar System
 • 【三視圖】saⁿ-sī-tô͘/sann-sī-tôo/三視圖/triple view
 • 【塗粉尾溜】thô͘-hún bóe-liu/thôo-hún bué-liu/灰塵尾/dust tail
 • 【彗鬚】hūi-chhiu/huī-tshiu/彗髮/coma
 • 【倒反彗尾】tò-péng hūi-bóe/tò-píng huī-bué/反彗尾/anti-tail
 • 【彗尾】hūi-bóe/huī-bué/彗尾/comet tail
 • 【離子尾溜】lī-chú bóe-liu/lī-tsú bué-liu/離子尾/ion t
 • 【垃圾雪球】lah-sap soat-kiû/lah-sap suat-kiû/髒雪球/dirty snowball
 • 【肉眼】jio̍k-gán/jio̍k-gán/肉眼/unaided eye
 • 【雙筒千里鏡】siang-tâng-chhian-lí-kiàⁿ/siang-tâng-tshian-lí-kiànn/雙筒望遠鏡/binoculars
 • 【天文望遠鏡】thian-bûn bōng-oán-kiàⁿ/thian-bûn bōng-uán-kiànn/天文望遠鏡/telescope
 • 【緯度】hūi-tō͘/huī-tōo/緯度/latitudes

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:Hubble 翕--ê 球形星團 NGC 6355 明仔載 ê 圖:Trappist-1 ê 第七粒行星