Hubble 翕--ê 球形星團 NGC 6355

Page(/daily/2023/01/20230130)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Hubble 翕–ê 球形星團 NGC 6355

球形星團 以前 sī 銀河系 上主要 ê 成員。 古早古早 以前,咱銀河 拄形成 ê 時陣,內底差不多有幾若千个球形星團。 今仔日干焦賰無夠 200 个。 Tī 咱銀河過去 ê 歷史,有足濟球形星團 因為一直相拄、抑是行過 銀河中心 附近,煞去予搝散去。 賰 ê 星團遺跡 sī 比 地球 ê 化石 閣較老,嘛比 咱銀河內底任何結構 閣較老。 這會當幫贊咱 揣出 宇宙原始年歲 ê 範圍。 咱 銀河系 內底 ê 少年球形星團 實在 sī 足少–ê,因為 這个環境 無法度形成較濟球形星團。 這張影像 sī 用 Hubble 太空望遠鏡 去看 已經 130 億歲 ê NGC 6355。 伊 sī 目前行過 銀河中心 附近、猶無去予拆散 ê 球形星團。 球形星團內底 ê 恆星攏 集中 tī 影像中心,而且較光 ê 藍色恆星 sī 足明顯–ê。 其他 tī 影像內底較暗、較紅 ê 恆星,只是拄仔好出現 tī NGC 6355 ê 方向附近爾爾。

[POJ] Hubble hip–ê Kiû-hêng-seng-thoân NGC 6355

Kiû-hêng-seng-thoân í-chêng sī Gîn-hô-hē siōng chú-iàu ê sêng-goân. Kó͘-chá kó͘-chá í-chêng, lán Gîn-hô tú hêng-sêng ê sî-chūn, lāi-té chha-put-to ū kúi-ā chheng ê kiû-hêng-seng-thoân. Kin-á-ji̍t kan-na chhun bô-kàu 200 ê. Tī lán Gîn-hô kòe-khì ê le̍k-sú, ū chiok-chōe kiû-hêng-seng-thoân in-ūi it-ti̍t sio-tú, ia̍h-sī kiâⁿ-kòe Gîn-hô tiong-sim hù-kīn, soah khì hō͘ giú sòaⁿ–khì. Chhun ê seng-thoân ûi-chek sī pí Tē-kiû ê hòa-chio̍h koh khah lāu, mā pí lán Gîn-hô lāi-té jīm-hô kiat-kò͘ koh khah lāu. Che ē-tàng pang-chān lán chhōe-chhut ú-tiū goân-sú nî-hòe ê hoān-ûi. Lán Gîn-hô-hē lāi-té ê siàu-liân kiû-hêng-seng-thoân si̍t-chāi sī chiok chió–ê, in-ūi chit ê khoân-kéng bô-hoat-tō͘ hêng-sêng khah chōe kiû-hêng-seng-thoân. Chit tiuⁿ iáⁿ-siōng sī iōng Hubble Thài-khong Bōng-oán-kiàⁿ khì khòaⁿ í-keng 130 ek hòe ê NGC 6355. I sī bo̍k-chêng kiâⁿ-kòe Gîn-hô tiong-sim hù-kīn, iáu bô khì hō͘ giú-sòaⁿ ê kiû-hêng-seng-thoân. Kiû-hêng-seng-thoân lāi-té ê hêng-chheⁿ lóng chi̍p-tiong tī iáⁿ-siōng tiong-sim, jî-chhiáⁿ khah kng ê nâ-sek hêng-chheⁿ sī chiok bêng-hián–ê. Kî-tha tī iáⁿ-siōng lāi-té khah àm, khah âng ê hêng-chheⁿ, chí-sī tú-á-hó chhut-hiān tī NGC 6355 ê hong-hiòng hù-kīn niā-niā.

[KIP] Hubble hip–ê Kiû-hîng-sing-thuân NGC 6355

Kiû-hîng-sing-thuân í-tsîng sī Gîn-hô-hē siōng tsú-iàu ê sîng-guân. Kóo-tsá kóo-tsá í-tsîng, lán Gîn-hô tú hîng-sîng ê sî-tsūn, lāi-té tsha-put-to ū kuí-ā tshing ê kiû-hîng-sing-thuân. Kin-á-ji̍t kan-na tshun bô-kàu 200 ê. Tī lán Gîn-hô kuè-khì ê li̍k-sú, ū tsiok-tsuē kiû-hîng-sing-thuân in-uī it-ti̍t sio-tú, ia̍h-sī kiânn-kuè Gîn-hô tiong-sim hù-kīn, suah khì hōo giú suànn–khì. Tshun ê sing-thuân uî-tsik sī pí Tē-kiû ê huà-tsio̍h koh khah lāu, mā pí lán Gîn-hô lāi-té jīm-hô kiat-kòo koh khah lāu. Tse ē-tàng pang-tsān lán tshuē-tshut ú-tiū guân-sú nî-huè ê huān-uî. Lán Gîn-hô-hē lāi-té ê siàu-liân kiû-hîng-sing-thuân si̍t-tsāi sī tsiok tsió–ê, in-uī tsit ê khuân-kíng bô-huat-tōo hîng-sîng khah tsuē kiû-hîng-sing-thuân. Tsit tiunn iánn-siōng sī iōng Hubble Thài-khong Bōng-uán-kiànn khì khuànn í-king 130 ik huè ê NGC 6355. I sī bo̍k-tsîng kiânn-kuè Gîn-hô tiong-sim hù-kīn, iáu bô khì hōo giú-suànn ê kiû-hîng-sing-thuân. Kiû-hîng-sing-thuân lāi-té ê hîng-tshenn lóng tsi̍p-tiong tī iánn-siōng tiong-sim, jî-tshiánn khah kng ê nâ-sik hîng-tshenn sī tsiok bîng-hián–ê. Kî-tha tī iánn-siōng lāi-té khah àm, khah âng ê hîng-tshenn, tsí-sī tú-á-hó tshut-hiān tī NGC 6355 ê hong-hiòng hù-kīn niā-niā.

[English] Globular Star Cluster NGC 6355 from Hubble

Globular clusters once ruled the Milky Way. Back in the old days, back when our Galaxy first formed, perhaps thousands of globular clusters roamed our Galaxy. Today, there are less than 200 left. Over the eons, many globular clusters were destroyed by repeated fateful encounters with each other or the Galactic center. Surviving relics are older than any Earth fossil, older than any other structures in our Galaxy, and limit the universe itself in raw age. There are few, if any, young globular clusters left in our Milky Way Galaxy because conditions are not ripe for more to form. The featured image shows a Hubble Space Telescope view of 13-billion year old NGC 6355, a surviving globular cluster currently passing near the Milky Way’s center. Globular cluster stars are concentrated toward the image center and highlighted by bright blue stars. Most other stars in the frame are dimmer, redder, and just coincidently lie near the direction to NGC 6355.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【球形星團】kiû-hêng-seng-thoân/kiû-hîng-sing-thuân/球狀星團/globular cluster
 • 【NGC 6355】NGC lio̍k-sam-ngó͘-ngó͘/NGC lio̍k-sam-ngóo-ngóo/NGC 6355/NGC 6355
 • 【銀河系】Gîn-hô-hē/Gîn-hô-hē/銀河系/Milky Way Galaxy
 • 【星團遺跡】seng-thoân ûi-chek/sing-thuân uî-tsik/星團遺跡/star cluster relics
 • 【原始年歲】goân-sú nî-hòe/guân-sú nî-huè/原始年歲/raw age
 • 【Hubble 太空望遠鏡】Hubble Thài-khong Bōng-oán-kiàⁿ/Hubble Thài-khong Bōng-uán-kiànn/哈伯太空望遠鏡/Hubble Space Telescope
 • 【銀河中心】Gîn-hô tiong-sim/Gîn-hô tiong-sim/銀河中心/Galactic center
 • 【化石】hòa-chio̍h/huà-tsio̍h/化石/fossil
 • 【相拄】sio-tú/sio-tú/相遇/encounters

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:Barnard 68:烏暗分子雲 明仔載 ê 圖:ZTF 彗星 ê 三視圖