Barnard 68:烏暗分子雲

Page(/daily/2023/01/20230129)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Barnard 68:烏暗分子雲

遮 ê 恆星攏走 tùi 佗位去矣? 這个過去 去 hŏng 認為是 天頂有一空 ê 所在,天文學家這馬知影講,這其實是一个烏暗 分子 雲。 遮有足厚 ê 塗粉 kah 分子氣體,kā 背景恆星發出 ê 可見光 攏吸收去矣。 這个奇怪 ê 烏暗區,予 分子雲 內部變做是宇宙內底上冷上 孤單 ê 所在。 這寡 烏暗吸收星雲 上引人注目–ê,是一个 tī 蛇夫座 內底叫做 Barnard 68 ê 星雲,就是咧講 這張相片。 中央 ê 部份無恆星,表示講 Barnard 68 離咱無偌遠。 咱量伊 ê 距離差不多是 500 光年遠,大細是半 光年 闊左右。 咱這馬 猶毋知Barnard 68 這款 分子雲 是按怎形成–ê,毋過咱知影這寡雲 應該做新恆星 ê 所在。 實際上,科學家 已經發現 Barnard 68 這馬應該是咧崩塌、欲形成新 ê 恆星系統 ê 款。 咱會使利用 紅外線 來看雲內底 有啥物物件。

[POJ] Barnard 68: O͘-àm hun-chú-hûn

Chiah ê hêng-chheⁿ lóng cháu tùi toh-ūi khì ah? Chit ê kòe-khì khì hŏng jīn-ûi sī thiⁿ-téng ū chi̍t khang ê só͘-chāi, thian-bûn-ha̍k-ka chit-má chai-iáⁿ kóng, che kî-si̍t sī chi̍t ê o͘-àm hun-chú-hûn. Chiah ū chiok kāu ê thô͘-hún kah hun-chú khì-thé, kā pōe-kéng hêng-chheⁿ hoat–chhut ê khó-kiàn-kng lóng khip-siu khì–ah. Chit ê kî-koài ê o͘-àm khu, hō͘ hun-chú-hûn lōe-pō͘ piàn-chò sī ú-tiū lāi-té siōng léng siōng ko͘-toaⁿ ê só͘-chāi. Chit-kóa o͘-àm khip-siu seng-hûn siōng ín-lâng-chù-bo̍k–ê, sī chi̍t-ê tī Siâ-hu-chō lāi-té kiò-chò Barnard 68 ê seng-hûn, to̍h sī leh kóng chit tiuⁿ siòng-phìⁿ. Tiong-ng ê pō͘-hūn bô hêng-chheⁿ, piau-sī kóng Barnard 68 lī lán bô gōa hn̄g. Lán niû i ê kū-lī chha-put-to sī 500 kng-nî khoah, tōa-sè sī pòaⁿ kng-nî chó-iū. Lán chit-má iáu m̄-chai chhiūⁿ Barnard 68 chit-khoán hun-chú-hûn sī án-ná hêng-sêng–ê, m̄-koh lán chai-iáⁿ chit-kóa hûn èng-kai sī chò sin hêng-chheⁿ ê só͘-chāi. Si̍t-chè siōng, kho-ha̍k-ka í-keng hoat-hiān Barnard 68 chit-má èng-kai sī leh pang-lap, beh hêng-sêng sin ê hêng-chheⁿ hē-thóng ê khoán. Lán ē-sái lī-iōng âng-gōa-sòaⁿ lâi khòaⁿ hûn lāi-té ū siáⁿ-mi̍h mi̍h-kiāⁿ.

[KIP] Barnard 68: Oo-àm hun-tsú-hûn

Tsiah ê hîng-tshenn lóng tsáu tuì toh-uī khì ah? Tsit ê kuè-khì khì hŏng jīn-uî sī thinn-tíng ū tsi̍t khang ê sóo-tsāi, thian-bûn-ha̍k-ka tsit-má tsai-iánn kóng, tse kî-si̍t sī tsi̍t ê oo-àm hun-tsú-hûn. Tsiah ū tsiok kāu ê thôo-hún kah hun-tsú khì-thé, kā puē-kíng hîng-tshenn huat–tshut ê khó-kiàn-kng lóng khip-siu khì–ah. Tsit ê kî-kuài ê oo-àm khu, hōo hun-tsú-hûn luē-pōo piàn-tsò sī ú-tiū lāi-té siōng líng siōng koo-tuann ê sóo-tsāi. Tsit-kuá oo-àm khip-siu sing-hûn siōng ín-lâng-tsù-bo̍k–ê, sī tsi̍t-ê tī Siâ-hu-tsō lāi-té kiò-tsò Barnard 68 ê sing-hûn, to̍h sī leh kóng tsit tiunn siòng-phìnn. Tiong-ng ê pōo-hūn bô hîng-tshenn, piau-sī kóng Barnard 68 lī lán bô guā hn̄g. Lán niû i ê kū-lī tsha-put-to sī 500 kng-nî khuah, tuā-sè sī puànn kng-nî tsó-iū. Lán tsit-má iáu m̄-tsai tshiūnn Barnard 68 tsit-khuán hun-tsú-hûn sī án-ná hîng-sîng–ê, m̄-koh lán tsai-iánn tsit-kuá hûn ìng-kai sī tsò sin hîng-tshenn ê sóo-tsāi. Si̍t-tsè siōng, kho-ha̍k-ka í-king huat-hiān Barnard 68 tsit-má ìng-kai sī leh pang-lap, beh hîng-sîng sin ê hîng-tshenn hē-thóng ê khuán. Lán ē-sái lī-iōng âng-guā-suànn lâi khuànn hûn lāi-té ū siánn-mi̍h mi̍h-kiānn.

[English] Barnard 68: Dark Molecular Cloud

Where did all the stars go? What used to be considered a hole in the sky is now known to astronomers as a dark molecular cloud. Here, a high concentration of dust and molecular gas absorb practically all the visible light emitted from background stars. The eerily dark surroundings help make the interiors of molecular clouds some of the coldest and most isolated places in the universe. One of the most notable of these dark absorption nebulae is a cloud toward the constellation Ophiuchus known as Barnard 68, pictured here. That no stars are visible in the center indicates that Barnard 68 is relatively nearby, with measurements placing it about 500 light-years away and half a light-year across. It is not known exactly how molecular clouds like Barnard 68 form, but it is known that these clouds are themselves likely places for new stars to form. In fact, Barnard 68 itself has been found likely to collapse and form a new star system. It is possible to look right through the cloud in infrared light.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【Barnard 68】Barnard la̍k-cha̍p-peh/Barnard la̍k-tsa̍p-peh/Barnard 68/Barnard 68
  • 【烏暗分子雲】o͘-àm-hun-chú-hûn/oo-àm-hun-tsú-hûn/暗分子雲/dark molecular molecular
  • 【分子氣體】hun-chú-khì-thé/hun-tsú-khì-thé/分子氣體/molecular gas
  • 【可見光】khó-kiàn-kng/khó-kiàn-kng/可見光/visible light
  • 【紅外線】âng-gōa-sòaⁿ/âng-guā-suànn/紅外線/infrared
  • 【蛇夫座】Siâ-hu-chō/Siâ-hu-tsō/蛇夫座/Ophiuchus
  • 【烏暗吸收星雲】o͘-àm khip-siu seng-hûn/oo-àm khip-siu sing-hûn/暗吸收星雲/dark absorption nebulae

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:Etna 山 天頂 ê ZTF 彗星 明仔載 ê 圖:Hubble 翕--ê 球形星團 NGC 6355