Kah ZTF 彗星 ê 軌道面交叉

Page(/daily/2023/01/20230127)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Kah ZTF 彗星 ê 軌道面交叉

這張 tī 美國加州 六月湖 ê 暗暝翕 ê 望遠鏡影像,是 北方夜空 目前 ê 主角,彗星 C/2022 E3 (ZTF 彗星)。 是講 ZTF 彗星 這幾工已經變甲 愈來愈光 矣,伊會 tī 2 月 1 號這工行到離地球上倚彼點。 這張相片是 tī 1 月 23 翕–ê,這个時陣 ê 地球,差不多是行到 kah 長週期彗星 ZTF 彗星 ê 軌道面交叉前後。 ZTF 彗星 tī 伊 ê 軌道 leh 行 ê 時陣,伊較闊、較白 ê 塗粉尾溜攏是彎曲–ê,而且這个 扇形 ê 尾溜是向離開太陽 ê 方向拍開。 地球 ê 視角 tī 行到 kah 彗星 軌道面 交叉前後 ê 時陣,會看著 扇形 ê 塗粉尾溜出現 tī 青色彗鬚 ê 兩爿。 按呢會予 ZTF 彗星 看起來閣有一條引人注目 ê 倒反彗尾(倒爿彼个彗尾)。 受著太陽活動 ê 影響,彗星較狹 ê 離子尾溜嘛伸 tùi 正爿 ê 對角方向去。 這條尾溜 ê 長度差不多佔視野範圍 ê 3 度闊。

[POJ] Kah ZTF Hūi-chhiⁿ ê Kúi-tō-bīn kau-chhe

Chit tiuⁿ tī Bí-kok Ka-chiu La̍k-goe̍h-ô͘ ê àm-mî hip ê bōng-oán-kiàⁿ iáⁿ-siōng, sī pak-hong iā-khong bo̍k-chêng ê chú-kak, Hūi-chhiⁿ C/2022 E3 (ZTF hūi-chhiⁿ). Sī kóng ZTF hūi-chhiⁿ chit kúi kang í-keng piàn kah lú lâi lú kng ah, i ē tī 2 goe̍h 1 hō chit kang kiâⁿ kàu lī Tē-kiû siōng óa hit tiám. Chit tiuⁿ siòng-phìⁿ sī tī 1 goe̍h 23 hip–ê, chit ê sî-chūn ê Tē-kiû, chha-put-to sī kiâⁿ kàu kah tn̂g-chiu-kî hūi-chhiⁿ ZTF hūi-chhiⁿ ê kúi-tō-bīn kau-chhe chêng-āu. ZTF hūi-chhiⁿ tī i ê kúi-tō leh kiâⁿ ê sî-chūn, i khah khoah, khah peh ê thô͘-hún bóe-liu lóng sī oan-khiau–ê, jî-chhiáⁿ chit ê sìⁿ-hêng ê bóe-liu sī hiòng lī-khui Thài-iông ê hong-hiòng phah-khui. Tē-kiû ē sī-kak tī kiâⁿ kàu kah hūi-chhiⁿ kúi-tō-bīn kau-chhe chêng-āu ê sî-chūn, ē khòaⁿ-tio̍h sìⁿ-hêng ê thô͘-hún bóe-liu chhut-hiān tī chhiⁿ-sek hūi-chhiu ê nn̄g-pêng. Án-ni ē hō͘ ZTF hūi-chhiⁿ khòaⁿ–khí-lâi koh ū chi̍t tiâu ín-lâng-chù-bo̍k ê tò-péng hūi-bóe (tò-pêng hit-ê hūi-bóe). Siū-tio̍h thài-iông oa̍h-tāng ê éng-hióng, hūi-chhiⁿ khah e̍h ê lī-chú bóe-liu mā chhun tùi chiàⁿ-pêng ê tùi-kak hong-hiòng khì. Chit tiâu bóe-liu ê tn̂g-tō͘ chha-put-to chiàm sī-iá hoān-ûi ê 3 tō͘ khoah.

[KIP] Kah ZTF Huī-tshinn ê Kuí-tō-bīn kau-tshe

Tsit tiunn tī Bí-kok Ka-tsiu La̍k-gue̍h-ôo ê àm-mî hip ê bōng-uán-kiànn iánn-siōng, sī pak-hong iā-khong bo̍k-tsîng ê tsú-kak, Huī-tshinn C/2022 È (ZTF huī-tshinn). Sī kóng ZTF huī-tshinn tsit kuí kang í-king piàn kah lú lâi lú kng ah, i ē tī 2 gue̍h 1 hō tsit kang kiânn kàu lī Tē-kiû siōng uá hit tiám. Tsit tiunn siòng-phìnn sī tī 1 gue̍h 23 hip–ê, tsit ê sî-tsūn ê Tē-kiû, tsha-put-to sī kiânn kàu kah tn̂g-tsiu-kî huī-tshinn ZTF huī-tshinn ê kuí-tō-bīn kau-tshe tsîng-āu. ZTF huī-tshinn tī i ê kuí-tō leh kiânn ê sî-tsūn, i khah khuah, khah peh ê thôo-hún bué-liu lóng sī uan-khiau–ê, jî-tshiánn tsit ê sìnn-hîng ê bué-liu sī hiòng lī-khui Thài-iông ê hong-hiòng phah-khui. Tē-kiû ē sī-kak tī kiânn kàu kah huī-tshinn kuí-tō-bīn kau-tshe tsîng-āu ê sî-tsūn, ē khuànn-tio̍h sìnn-hîng ê thôo-hún bué-liu tshut-hiān tī tshinn-sik huī-tshiu ê nn̄g-pîng. Án-ni ē hōo ZTF huī-tshinn khuànn–khí-lâi koh ū tsi̍t tiâu ín-lâng-tsù-bo̍k ê tò-píng huī-bué (tò-pîng hit-ê huī-bué). Siū-tio̍h thài-iông ua̍h-tāng ê íng-hióng, huī-tshinn khah e̍h ê lī-tsú bué-liu mā tshun tuì tsiànn-pîng ê tuì-kak hong-hiòng khì. Tsit tiâu bué-liu ê tn̂g-tōo tsha-put-to tsiàm sī-iá huān-uî ê 3 tōo khuah.

[English] Comet ZTF: Orbital Plane Crossing

The current darling of the northern night, Comet C/2022 E3 ZTF is captured in this telescopic image from a dark sky location at June Lake, California. Of course Comet ZTF has been growing brighter in recent days, headed for its closest approach to Earth on February 1. But this view was recorded on January 23, very close to the time planet Earth crossed the orbital plane of long-period Comet ZTF. The comet’s broad, whitish dust tail is still curved and fanned out away from the Sun as Comet ZTF sweeps along its orbit. Due to perspective near the orbital plane crossing, components of the fanned out dust tail appear on both sides of the comet’s green tinted coma though, to lend Comet ZTF a visually striking (left) anti-tail. Buffeted by solar activity the comet’s narrower ion tail also streams away from the coma diagonally to the right, across the nearly three degree wide field of view.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【彗星 C/2022 E3】hūi-chhiⁿ C jī-khòng-jī-jī E-saⁿ/huī-tshinn C jī-khòng-jī-jī E-sann/ 彗星 C/2022 E3 / Comet C/2022 E3
 • 【ZTF 彗星】ZTF hūi-chhiⁿ/ZTF huī-tshinn/ZTF 彗星/Comet ZTF
 • 【軌道面】kúi-tō-bīn/kuí-tō-bīn/軌道面/orbital plane
 • 【塗粉尾溜】thô͘-hún bóe-liu/thôo-hún bué-liu/灰塵尾/dust tail
 • 【視角】sī-kak/sī-kak/視角/perspective
 • 【彗鬚】hūi-chhiu/huī-tshiu/彗髮/coma
 • 【倒反彗尾】tò-péng hūi-bóe/tò-píng huī-bué/反彗尾/anti-tail
 • 【彗尾】hūi-bóe/huī-bué/彗尾/comet tail
 • 【太陽活動】thài-iông oa̍h-tāng/thài-iông ua̍h-tāng/太陽活動/solar activity
 • 【離子尾溜】lī-chú bóe-liu/lī-tsú bué-liu/離子尾/ion tail
 • 【視野】sī-iá/sī-iá/視野/field of view
 • 【對角】tùi-kak/tuì-kak/對角/diagonally
 • 【長週期彗星】tn̂g-chiu-kî hūi-chhiⁿ/tn̂g-tsiu-kî huī-tshinn/長週期彗星/long-period comet

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:活跳星系 NGC 1275 明仔載 ê 圖:Etna 山 天頂 ê ZTF 彗星