LDN 1622:惡魔星雲

Page(/daily/2023/01/20230125)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] LDN 1622:惡魔星雲

對一寡人來講,這个烏暗 ê 形體看起來就親像是神話內底 ê 惡魔。 科學上來講,Lynds 烏暗星雲 (LDN) 1622 ê 背景是足暗 ê 發光水素氣體,愛用望遠鏡 tùi 這區長時間感光 才看會著。 相對來講,tī 這張影像 中央倚正爿頂懸 彼个較光 ê 反射星雲 vdB 62,是較好揣。 LDN 1622 是 tī 咱銀河盤附近、倚 Barnard ê 天區。 Barnard 環是一个大型雲箍仔,踅 tī 獵戶座皮帶 kah 獵戶座 寶劍外圍。 這區是一个豐富閣 複雜 ê 發射星雲。 照 LDN 1622 閘光 ê 塗粉 外形來看,in 應該是 tī 仝款遠 ê 所在,差不多有 1500 光年 遠。 若是按呢,這 2 闊 ê 視野差不多有 60 光年闊。 少年恆星 tī 這片烏暗雲後壁,毋過咱會當用 Spitzer 太空望遠鏡 翕–ê 紅外線 影像 看著 in

[POJ] LDN 1622: Ok-mô͘-seng-hûn

Tùi chi̍t-kóa lâng lâi kóng, chit ê o͘-àm ê hêng-thé khòaⁿ–khí-lâi to̍h chhin-chhiūⁿ sī sîn-ōe lāi-té ê ok-mô͘. Kho-ha̍k siōng lâi kóng, Lynds O͘-àm-seng-hûn (LDN) 1622 ê pōe-kéng sī chiok àm ê hoat-kng chúi-sò͘ khì-thé, ài iōng bōng-oán-kiàⁿ tùi chit khu tn̂g sî-kan kám-kng chiah khòaⁿ-ē-tio̍h. Siong-tùi lâi kóng, tī chit tiuⁿ iáⁿ-siōng tiong-ng óa chiàⁿ-pêng téng-koân hit-ê khah kng ê hoán-siā-seng-hûn vdB 62, sī khah hó chhōe. LDN 1622 sī tī lán Gîn-hô-pôaⁿ hù-kīn, óa Barnard khoân ê thian-khu. Barnard khoân sī chit ê tōa-hêng hûn-kho͘-á, se̍h tī La̍h-hō͘-chō phôe-tòa kah La̍h-hō͘-chō pó-kiàm gōa-ûi. Chit khu sī chit ê hong-hù koh ho̍k-cha̍p ê hoat-siā seng-hûn. Chiàu LDN 1622 cha̍h-kng ê thô͘-hún gōa-hêng lâi khòaⁿ, in èng-kai sī tī kāng-khoán hn̄g ê só͘-chāi, chha-put-to ū 1500 kng-nî hn̄g. Nā-sī án-ni, chit 2 tō͘ khoah ê sī-iá chha-put-to ū 60 kng-nî khoah. Siàu-liân hêng-chheⁿ to̍h chhàng tī chit phìⁿ o͘-àm hûn āu-piah, m̄-koh lán ē-tàng iōng Spitzer Thài-khong Bōng-oán-kiàⁿ hip–ê âng-gōa-sòaⁿ iáⁿ-siōng khòaⁿ-tio̍h in.

[KIP] LDN 1622: Ok-môo-sing-hûn

Tuì tsi̍t-kuá lâng lâi kóng, tsit ê oo-àm ê hîng-thé khuànn–khí-lâi to̍h tshin-tshiūnn sī sîn-uē lāi-té ê ok-môo. Kho-ha̍k siōng lâi kóng, Lynds Oo-àm-sing-hûn (LDN) 1622 ê puē-kíng sī tsiok àm ê huat-kng tsuí-sòo khì-thé, ài iōng bōng-uán-kiànn tuì tsit khu tn̂g sî-kan kám-kng tsiah khuànn-ē-tio̍h. Siong-tuì lâi kóng, tī tsit tiunn iánn-siōng tiong-ng uá tsiànn-pîng tíng-kuân hit-ê khah kng ê huán-siā-sing-hûn vdB 62, sī khah hó tshuē. LDN 1622 sī tī lán Gîn-hô-puânn hù-kīn, uá Barnard khuân ê thian-khu. Barnard khuân sī tsit ê tuā-hîng hûn-khoo-á, se̍h tī La̍h-hōo-tsō phuê-tuà kah La̍h-hōo-tsō pó-kiàm guā-uî. Tsit khu sī tsit ê hong-hù koh ho̍k-tsa̍p ê huat-siā sing-hûn. Tsiàu LDN 1622 tsa̍h-kng ê thôo-hún guā-hîng lâi khuànn, in ìng-kai sī tī kāng-khuán hn̄g ê sóo-tsāi, tsha-put-to ū 1500 kng-nî hn̄g. Nā-sī án-ni, tsit 2 tōo khuah ê sī-iá tsha-put-to ū 60 kng-nî khuah. Siàu-liân hîng-tshenn to̍h tshàng tī tsit phìnn oo-àm hûn āu-piah, m̄-koh lán ē-tàng iōng Spitzer Thài-khong Bōng-uán-kiànn hip–ê âng-guā-suànn iánn-siōng khuànn-tio̍h in.

[English] LDN 1622: The Boogeyman Nebula

To some, the dark shape looks like a mythical boogeyman. Scientifically, Lynds’ Dark Nebula LDN 1622 appears against a faint background of glowing hydrogen gas only visible in long telescopic exposures of the region. In contrast, the brighter reflection nebula vdB 62 is more easily seen just above and to the right of center in the featured image. LDN 1622 lies near the plane of our Milky Way Galaxy, close on the sky to Barnard’s Loop, a large cloud surrounding the Lynds 烏暗星雲rich complex of emission nebulae found in the Belt and Sword of Orion. With swept-back outlines, the obscuring dust of LDN 1622 is thought to lie at a similar distance, perhaps 1,500 light-years away. At that distance, this 2-degree wide field of view would span about 60 light-years. Young stars do lie hidden within the dark expanse and have been revealed in Spitzer Space Telescope infrared images.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【LDN 1622】LDN it-lio̍k-jī-jī/LDN it-lio̍k-jī-jī/LDN 1622/LDN 1622
 • 【惡魔星雲】Ok-mô͘-seng-hûn/Ok-môo-sing-hûn/惡魔星雲/the Boogeyman Nebula
 • 【水素】chúi-sò͘/tsuí-sòo/氫/hydrogen
 • 【感光】kám-kng/kám-kng/曝光/exposure
 • 【反射星雲】hoán-siā-seng-hûn/huán-siā-sing-hûn/反射星雲/reflection nebula
 • 【vdB 62】vdB la̍k-cha̍p-jī/vdB la̍k-tsa̍p-jī/vdB 62/vdB 62
 • 【銀河盤】Gîn-hô-pôaⁿ/Gîn-hô-puânn/銀河盤/the plane of our Milky Way Galaxy
 • 【Barnard 環】Barnard khoân/Barnard khuân/巴納德環/Barnard’s Loop
 • 【獵戶座皮帶】La̍h-hō͘-chō phôe-tòa/La̍h-hōo-tsō phuê-tuà/獵戶座腰帶/the Belt of Orion
 • 【獵戶座寶劍】La̍h-hō͘-chō pó-kiàm/La̍h-hōo-tsō pó-kiàm/獵戶座寶劍/the Sword of Orion
 • 【發射星雲】hoat-siā-seng-hûn/huat-siā-sing-hûn/發射星雲/emission nebulae
 • 【Spitzer 太空望遠鏡】Spitzer Thài-khong Bōng-oán-kiàⁿ/Spitzer Thài-khong Bōng-uán-kiànn/史匹哲太空望遠鏡/Spitzer Space Telescope
 • 【紅外線影像】âng-gōa-sòaⁿ iáⁿ-siōng/âng-guā-suànn iánn-siōng/紅外線影像/infrared images
 • 【視野】sī-iá/sī-iá/視野/field of view
 • 【Lynds 烏暗星雲】Lynds o͘-àm-seng-hûn/Lynds oo-àm-sing-hûn/暗星雲/dark nebula

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:LHS 475 b:地球大細 ê 系外行星 明仔載 ê 圖:活跳星系 NGC 1275