LHS 475 b:地球大細 ê 系外行星

Page(/daily/2023/01/20230124)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] LHS 475 b:地球大細 ê 系外行星

你若是會當徛 tī 系外行星 LHS 475 b 頂懸,你會看著啥毋? 無人知影。 毋過這張利用地球 ê 人工智慧 (AI) iăn-jín 畫 ê 相片 是足趣味–ê,會當予你想像一下。 科學家 ùi 踅地球 ê TESS 衛星望遠鏡 提著 ê 資料,推測講有 系外行星 ê 存在。 毋過一直到今年才 ùi 飛 tī 地球附近 踅太陽 ê James Webb 太空望遠鏡 (JWST) 提著 ê 資料,證實這件代誌,嘛才通做進一步 ê 研究。 咱這馬已經知影 ê 是,LHS 475 b 是一粒 kah 咱地球 質量差不多 ê 行星。 伊 ê 母恆星是一粒 細粒 ê 紅矮星,離咱有 40 光年遠。 伊踅母恆星 ê 軌道離母恆星是足倚–ê。 這張 AI 畫 ê 插畫,畫出一个 kah 地球足成–ê、坎坎坷坷 ê 地景,毋過這个世界攏是 熔岩。 後壁彼粒是紅色 ê 母恆星,tī 遠方 peh 起來。 Webb 望遠鏡 ê 觀測資料猶未公佈,毋過 LHS 475 b 應該是有一重大氣層。 Webb 望遠鏡 ê 其中一个科學目標,就是欲追蹤進前已經發現–ê、遙遠 ê 系外行星,看遐是毋是有可能 發展性命

[POJ] LHS 475 b: Tē-kiû tōa-sè ê hē-gōa kiâⁿ-chheⁿ

Lí nā-sī ē-tàng khiā tī hē-gōa kiâⁿ-chheⁿ LHS 475 b téng-koân, lí ē khòaⁿ-tio̍h siáⁿ-mi̍h? Bô lâng chai-iáⁿ. M̄-koh chit tiuⁿ lī-iōng Tē-kiû ê jîn-kang tì-hūi (AI) iăn-jín ōe ê siòng-phìⁿ sī chiok chhù-bī–ê, ē-tàng hō͘ lí sióng-siōng chi̍t-ē. Kho-ha̍k-ka ùi se̍h Tē-kiû ê TESS ōe-chheⁿ bōng-oán-kiàⁿ the̍h-tio̍h ê chu-liāu, thui-chhek kóng ū hē-gōa kiâⁿ-chheⁿ ê chûn-chāi. M̄-koh it-ti̍t kàu kin-nî chiah ùi poe tī Tē-kiû hù-kīn se̍h Thài-iông ê James Webb thài-khong bōng-oán-kiàⁿ (JWST) the̍h-tio̍h ê chu-liāu, chèng-si̍t chit kiâⁿ tāi-chì, mā chiah thang chò chìn-chi̍t-pō͘ ê gián-kiù. Lán chit-má í-keng chai-iáⁿ ê sī, LHS 475 b sī chi̍t-lia̍p kah lán Tē-kiû chit-liōng chha-put-to ê kiâⁿ-chheⁿ. I ê bú-hêng-chheⁿ sī chi̍t-lia̍p sè-lia̍p ê âng-é-chheⁿ, lī lán ū 40 kng-nî hn̄g. I se̍h bú-hêng-chheⁿ ê kúi-tō lī bú-hêng-chheⁿ sī chiok óa–ê. Chit tiuⁿ AI ōe ê chhah-ōe, ōe chhut chi̍t-ê kah Tē-kiû chiok sêng–ê, kham-kham-khia̍t-khia̍t ê tē-kéng, m̄-koh chit ê sè-kài lóng sī iông-giâm. Āu-piah hit lia̍p sī âng-sek ê bú-hêng-chheⁿ, tī oán-hong peh–khí-lâi. Webb bōng-oán-kiàⁿ ê koan-chhek chu-liāu iáu-bē kong-pò͘, m̄-koh LHS 475 b èng-kai sī ū chi̍t têng tōa-khì-chân. Webb bōng-oán-kiàⁿ ê kî-tiong chi̍t-ê kho-ha̍k bo̍k-piau, to̍h sī beh tui-chong chìn-chêng í-keng hoat-hiān–ê, iâu-oán ê hē-gōa kiâⁿ-chheⁿ, khòaⁿ hiah sī-m̄-sī ū khó-lêng hoat-tián sìⁿ-miā.

[KIP] LHS 475 b: Tē-kiû tuā-sè ê hē-guā kiânn-tshenn

Lí nā-sī ē-tàng khiā tī hē-guā kiânn-tshenn LHS 475 b tíng-kuân, lí ē khuànn-tio̍h siánn-mi̍h? Bô lâng tsai-iánn. M̄-koh tsit tiunn lī-iōng Tē-kiû ê jîn-kang tì-huī (AI) iăn-jín uē ê siòng-phìnn sī tsiok tshù-bī–ê, ē-tàng hōo lí sióng-siōng tsi̍t-ē. Kho-ha̍k-ka uì se̍h Tē-kiû ê TESS uē-tshenn bōng-uán-kiànn the̍h-tio̍h ê tsu-liāu, thui-tshik kóng ū hē-guā kiânn-tshenn ê tsûn-tsāi. M̄-koh it-ti̍t kàu kin-nî tsiah uì pue tī Tē-kiû hù-kīn se̍h Thài-iông ê James Webb thài-khong bōng-uán-kiànn (JWST) the̍h-tio̍h ê tsu-liāu, tsìng-si̍t tsit kiânn tāi-tsì, mā tsiah thang tsò tsìn-tsi̍t-pōo ê gián-kiù. Lán tsit-má í-king tsai-iánn ê sī, LHS 475 b sī tsi̍t-lia̍p kah lán Tē-kiû tsit-liōng tsha-put-to ê kiânn-tshenn. I ê bú-hîng-tshenn sī tsi̍t-lia̍p sè-lia̍p ê âng-é-tshenn, lī lán ū 40 kng-nî hn̄g. I se̍h bú-hîng-tshenn ê kuí-tō lī bú-hîng-tshenn sī tsiok uá–ê. Tsit tiunn AI uē ê tshah-uē, uē tshut tsi̍t-ê kah Tē-kiû tsiok sîng–ê, kham-kham-khia̍t-khia̍t ê tē-kíng, m̄-koh tsit ê sè-kài lóng sī iông-giâm. Āu-piah hit lia̍p sī âng-sik ê bú-hîng-tshenn, tī uán-hong peh–khí-lâi. Webb bōng-uán-kiànn ê kuan-tshik tsu-liāu iáu-bē kong-pòo, m̄-koh LHS 475 b ìng-kai sī ū tsi̍t tîng tuā-khì-tsân. Webb bōng-uán-kiànn ê kî-tiong tsi̍t-ê kho-ha̍k bo̍k-piau, to̍h sī beh tui-tsong tsìn-tsîng í-king huat-hiān–ê, iâu-uán ê hē-guā kiânn-tshenn, khuànn hiah sī-m̄-sī ū khó-lîng huat-tián sìnn-miā.

[English] LHS 475 b: Earth-Sized Exoplanet

If you could stand on exoplanet LHS 475 b, what might you see? No one knows for sure but pictured here is an interesting guess made by an Earth-based artificial intelligence (AI) engine. The existence of the exoplanet was indicated in data taken by the Earth-orbiting TESS satellite but confirmed and further investigated only this year by the near-Earth Sun-orbiting James Webb Space Telescope. What is known for sure is that LHS 475 b has a mass very similar to our Earth and closely orbits a small red star about 40 light years away. The featured AI-illustrated guess depicts a plausibly rugged Earth-like landscape replete with molten lava and with the central red star rising in the distance. Webb data does not as yet reveal, however, whether LHS 475 b has an atmosphere. One of Webb’s science objectives is to follow up previous discoveries of distant exoplanets to better discern their potential for developing life.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【LHS 475 b】LHS sù-chhit-ngó͘ b/LHS sù-tshit-ngóo b/LHS 475 b/LHS 475 b
 • 【系外行星】hē-gōa kiâⁿ-chheⁿ/hē-guā kiânn-tshenn/系外行星/exoplanet
 • 【TESS 衛星望遠鏡】TESS ōe-chheⁿ bōng-oán-kiàⁿ/TESS uē-tshenn bōng-uán-kiànn/TESS 衛星望遠鏡/TESS satellite
 • 【James Webb 太空望遠鏡】James Webb thài-khong bōng-oán-kiàⁿ/James Webb thài-khong bōng-uán-kiànn/詹姆斯韋伯太空望遠鏡/James Webb Space Telescope (JWST)
 • 【人工智慧】jîn-kang tì-hūi/jîn-kang tì-huī/人工智慧/artificial intelligence (AI)
 • 【母恆星】bú-hêng-chheⁿ/bú-hîng-tshenn/母恆星/parent star
 • 【iăn-jín】iăn-jín/iăn-jín/引擎/engine
 • 【紅矮星】âng-é-chheⁿ/âng-é-tshenn/紅矮星/red dwarf star
 • 【熔岩】iông-giâm/iông-giâm/熔岩/molten lava
 • 【大氣層】tōa-khì-chân/tuā-khì-tsân/大氣層/atmosphere

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:相挵 ê 捲螺仔星系 Arp 274 明仔載 ê 圖:LDN 1622:惡魔星雲