MACS0647:Webb 太空望遠鏡翕著--ê 宇宙早期 ê 重力透鏡效應

Page(/daily/2023/01/20230118)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] MACS0647:Webb 太空望遠鏡翕著–ê 宇宙早期 ê 重力透鏡效應

咱會當 ùi 這張 James Webb 太空望遠鏡 (JWST) 最近 翕–ê 紅外線多彩影像 看著星系團 MACS0647 造成 ê 重力透鏡效應。 前景 ê 大質量星系團,kā 背景遙遠星系 tī 視線方向發出 ê 光彎曲去。 背景星系 MACS0647-JD 看起來是去予星系團 ê 透鏡效應 彎曲 三擺。 MACS0647-JD 頭先Hubble 太空望遠鏡 發現 ê 時陣,去 hŏng 認為是一个變形體。 毋過用 Webb 太空望遠鏡 看 ê 時陣,煞發現這个天體其實是 一對、或者是一陣細陣 ê 星系群。 這張 MACS0647-JD 內底 ê 天體,色彩攏無仝款,表示這寡星系可能是無仝年歲,抑是有無仝款 ê 塗粉 成份。 這寡新影像翕著 ê 星系實在是足少–ê,in 是 tī 大霹靂 發生了後 幾若億年 ê 時間內 產生 ê 星系。

[POJ] MACS0647: Webb Thài-khong Bōng-oán-kiàⁿ hip–tio̍h–ê ú-tiū chá-kî ê tiōng-le̍k thàu-kiàⁿ hāu-èng

Lán ē-tàng ùi chit tiuⁿ James Webb Thài-khong bōng-oán-kiàⁿ (JWST) chòe-kīn hip–ê âng-gōa-sòaⁿ to-chhái iáⁿ-siōng khòaⁿ-tio̍h seng-hē-thoân MACS0647 chō-sêng ê tiōng-le̍k-thàu-kiàⁿ hāu-èng. Chiân-kéng ê tōa-chit-liōng seng-hē-thoân, kā pōe-kéng iâu-oán seng-hē tī sī-sòaⁿ-hong-hiòng hoat–chhut ê kng oan-khiau khì. Pōe-kéng seng-hē MACS0647-JD khòaⁿ–khí-lâi sī khì hô͘ seng-hē-thoân ê thàu-kiàⁿ-hāu-èng oan-khiau saⁿ pái. MACS0647-JD thâu-seng iōng Hubble Thài-khong Bōng-oán-kiàⁿ hoat-hiān ê sî-chūn, khì hŏng jīn-ûi sī chit ê piàn-hêng-thé. M̄-koh iōng Webb Thài-khong Bōng-oán-kiàⁿ khòaⁿ ê sî-chūn, sòa hoat-hiān chit ê thian-thé kî-si̍t sī chi̍t-tùi, he̍k-chiá sī chi̍t tīn sè-tīn ê seng-hē-kûn. Chit tiuⁿ MACS0647-JD lāi-té ê thian-thé, sek-chhái lóng bô-kâng, piau-sī chit-kóa seng-hē khó-lêng sī bô-kâng nî-hòe, ia̍h-sī ū bô-kâng-khoán ê thô͘-hún sêng-hūn. Chit-kóa sin iáⁿ-siōng hip-tio̍h ê seng-hē si̍t-chāi sī chiok chió–ê, in sī tī Tōa-phek-le̍k hoat-seng liáu-āu kúi-ā ek nî ê sî-kan lāi sán-seng ê seng-hē.

[KIP] MACS0647: Webb Thài-khong Bōng-uán-kiànn hip–tio̍h–ê ú-tiū tsá-kî ê tiōng-li̍k thàu-kiànn hāu-ìng

Lán ē-tàng uì tsit tiunn James Webb Thài-khong bōng-uán-kiànn (JWST) tsuè-kīn hip–ê âng-guā-suànn to-tshái iánn-siōng khuànn-tio̍h sing-hē-thuân MACS0647 tsō-sîng ê tiōng-li̍k-thàu-kiànn hāu-ìng. Tsiân-kíng ê tuā-tsit-liōng sing-hē-thuân, kā puē-kíng iâu-uán sing-hē tī sī-suànn-hong-hiòng huat–tshut ê kng uan-khiau khì. Puē-kíng sing-hē MACS0647-JD khuànn–khí-lâi sī khì hôo sing-hē-thuân ê thàu-kiànn-hāu-ìng uan-khiau sann pái. MACS0647-JD thâu-sing iōng Hubble Thài-khong Bōng-uán-kiànn huat-hiān ê sî-tsūn, khì hŏng jīn-uî sī tsit ê piàn-hîng-thé. M̄-koh iōng Webb Thài-khong Bōng-uán-kiànn khuànn ê sî-tsūn, suà huat-hiān tsit ê thian-thé kî-si̍t sī tsi̍t-tuì, hi̍k-tsiá sī tsi̍t tīn sè-tīn ê sing-hē-kûn. Tsit tiunn MACS0647-JD lāi-té ê thian-thé, sik-tshái lóng bô-kâng, piau-sī tsit-kuá sing-hē khó-lîng sī bô-kâng nî-huè, ia̍h-sī ū bô-kâng-khuán ê thôo-hún sîng-hūn. Tsit-kuá sin iánn-siōng hip-tio̍h ê sing-hē si̍t-tsāi sī tsiok tsió–ê, in sī tī Tuā-phik-li̍k huat-sing liáu-āu kuí-ā ik nî ê sî-kan lāi sán-sing ê sing-hē.

[English] MAC0647: Gravitational Lensing of the Early Universe by Webb

Gravitational lensing by the galaxy cluster MACS0647 – in which the massive foreground cluster distorts and lenses the light emitted by distant background galaxies along the line of sight — is on vivid display here in this recent multi-color infrared image from the James Webb Space Telescope (JWST). In particular, the background source MACS0647-JD is seen to be lensed three times by the cluster. When first discovered with the Hubble Space Telescope, MACS0647-JD was observed as an amorphous blob. With Webb though, this single source is revealed to be a pair or small group of galaxies. The colors of the MACS0647-JD objects are different as well – indicating differences potentially in the age or dust content of these galaxies. These new images provide rare examples of galaxies in an era only a few 100 million years after the Big Bang.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【James Webb 太空望遠鏡】James Webb Thài-khong bōng-oán-kiàⁿ/James Webb Thài-khong bōng-oán-kiàⁿ/詹姆士韋伯太空望遠鏡/James Webb Space Telescope (JWST)
 • 【星系團】seng-hē-thoân/sing-hē-thuân/星系團/galaxy cluster
 • 【MACS0647】MACS0647 khòng-lio̍k-sù-chhit/MACS0647 khòng-lio̍k-sù-tshit/MACS0647/MACS0647
 • 【MACS0647-JD】MACS0647 khòng-lio̍k-sù-chhit JD/MACS0647 khòng-lio̍k-sù-tshit JD/MACS0647-JD/MACS0647-JD
 • 【重力透鏡效應】tiōng-le̍k thàu-kiàⁿ/tiōng-li̍k thàu-kiànn/重力透鏡效應/gravitational lensing
 • 【Hubble 太空望遠鏡】Hubble Thài-khong Bōng-oán-kiàⁿ/Hubble Thài-khong Bōng-uán-kiànn/哈伯太空望遠鏡/Hubble Space Telescope (HST)
 • 【星系群】seng-hē-kûn/sing-hē-kûn/星系群/galaxy cluster
 • 【星系】seng-hē/sing-hē/星系/galaxies
 • 【大霹靂】Tōa-phek-le̍k/Tuā-phik-li̍k/大霹靂/the Big Band
 • 【視線方向】sī-sòaⁿ-hong-hiòng/sī-suànn-hong-hiòng/視線方向/line of sight

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:仙女座星系 ê 方向 揣著 料想袂到 ê 星雲 明仔載 ê 圖:海鷗星雲