M1:Hubble 太空望遠鏡 翕--ê 毛蟹星雲

Page(/daily/2023/01/20230115)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] M1:Hubble 太空望遠鏡 翕–ê 毛蟹星雲

恆星爆炸了後實在是有夠亂–ê 啦! 毛蟹星雲西元 1054 年 揣著 ê 超新星 殘骸,伊 ê 內部有一大堆 神祕 ê 雲絲。 這寡 雲絲 實在是複雜甲有賰。 伊干焦是比超新星爆炸 噴–出來 ê 原始質量較少 ê 款,而且噴–出來 ê 速度 嘛比 科學家算出來 ê 自由爆炸 ê 速度閣較緊這張相片Hubble 太空望遠鏡 翕–ê。 相片 使用 ê 三色,是 為著科學目的慣勢使用 ê 色水。 毛蟹星雲 差不多有 10 光年 闊。 星雲 中央有一粒 脈動星:伊是一粒 中子星,質量 kah 咱 ê 太陽 差不多大,毋過伊 ê 寸尺才 一个 庄頭 遐爾大爾爾。 毛蟹星雲脈動星 ê 自旋速度,一秒鐘差不多踅 30 輾。

[POJ] M1: Hubble Thài-khong Bōng-oán-kiàⁿ hip–ê Mô͘-hē-seng-hûn

Hêng-chhiⁿ po̍k-chà liáu-āu liáu-āu si̍t-chāi sī ū-kàu loān–ê lah! Mô͘-hē-seng-hûn sī se-goân 1054 nî chhōe–tio̍h ê chhiau-sin-seng chân-hâi, i ê lōe-pō͘ ū chi̍t-tōa-tui sîn-pì ê hûn-si. Chit-kóa hûn-si si̍t-chāi sī ho̍k-cha̍p kah ū-chhun. I kan-na sī pí chhiau-sin-seng po̍k-chà phùn–chhut-lâi ê goân-sú chit-liōng khah chió ê khoán, jî-chhiáⁿ phùn–chhut-lâi ê sok-tō͘ mā pí kho-ha̍k-ka sǹg–chhut-lâi ê chū-iû po̍k-chà ê sok-tō͘ koh khah kín. Chit tiuⁿ siòng-phìⁿ sī Hubble Thài-khong Bōng-oán-kiàⁿ hip–ê. Siòng-phìⁿ sú-iōng ê saⁿ sek, sī ūi-tio̍h kho-ha̍k bo̍k-te̍k koàn-sì sú-iōng ê sek-chúi. Mô͘-hē-seng-hûn chha-put-to ū 10 kng-nî khoah. Seng-hûn tiong-ng ū chi̍t lia̍p me̍h-tōng-chhiⁿ: I sī chi̍t lia̍p tiong-chú-chhiⁿ, chit-liōng kah lán ê Thài-iông chha-put-to tōa, m̄-koh i ê chhùn-chhioh chiah chi̍t ê chng-thâu hiah-nī tōa niā-niā. Mô͘-hē-seng-hûn me̍h-tōng-chhiⁿ ê chū-soân sok-tō͘, chi̍t bió-cheng chha-put-to se̍h 30 liàn.

[KIP] M: Hubble Thài-khong Bōng-uán-kiànn hip–ê Môo-hē-sing-hûn

Hîng-tshinn po̍k-tsà liáu-āu liáu-āu si̍t-tsāi sī ū-kàu luān–ê lah! Môo-hē-sing-hûn sī se-guân 1054 nî tshuē–tio̍h ê tshiau-sin-sing tsân-hâi, i ê luē-pōo ū tsi̍t-tuā-tui sîn-pì ê hûn-si. Tsit-kuá hûn-si si̍t-tsāi sī ho̍k-tsa̍p kah ū-tshun. I kan-na sī pí tshiau-sin-sing po̍k-tsà phùn–tshut-lâi ê guân-sú tsit-liōng khah tsió ê khuán, jî-tshiánn phùn–tshut-lâi ê sok-tōo mā pí kho-ha̍k-ka sǹg–tshut-lâi ê tsū-iû po̍k-tsà ê sok-tōo koh khah kín. Tsit tiunn siòng-phìnn sī Hubble Thài-khong Bōng-uán-kiànn hip–ê. Siòng-phìnn sú-iōng ê sann sik, sī uī-tio̍h kho-ha̍k bo̍k-ti̍k kuàn-sì sú-iōng ê sik-tsuí. Môo-hē-sing-hûn tsha-put-to ū 10 kng-nî khuah. Sing-hûn tiong-ng ū tsi̍t lia̍p me̍h-tōng-tshinn: I sī tsi̍t lia̍p tiong-tsú-tshinn, tsit-liōng kah lán ê Thài-iông tsha-put-to tuā, m̄-koh i ê tshùn-tshioh tsiah tsi̍t ê tsng-thâu hiah-nī tuā niā-niā. Môo-hē-sing-hûn me̍h-tōng-tshinn ê tsū-suân sok-tōo, tsi̍t bió-tsing tsha-put-to se̍h 30 liàn.

[English] M1: The Crab Nebula from Hubble

This is the mess that is left when a star explodes. The Crab Nebula, the result of a supernova seen in 1054 AD, is filled with mysterious filaments. The filaments are not only tremendously complex, but appear to have less mass than expelled in the original supernova and a higher speed than expected from a free explosion. The featured image, taken by the Hubble Space Telescope, is presented in three colors chosen for scientific interest. The Crab Nebula spans about 10 light-years. In the nebula’s very center lies a pulsar: a neutron star as massive as the Sun but with only the size of a small town. The Crab Pulsar rotates about 30 times each second.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【M1】M it/M it/M1/M1
 • 【Hubble 太空望遠鏡】Hubble Thài-khong Bōng-oán-kiàⁿ/Hubble Thài-khong Bōng-uán-kiànn/哈伯太空望遠鏡/Hubble Space Telescope
 • 【毛蟹星雲】Mô͘-hē-seng-hûn/Môo-hē-sing-hûn/蟹狀星雲/the Crab Nebula
 • 【超新星爆炸】chhiau-sin-seng po̍k-chà/tshiau-sin-sing po̍k-tsà/超新星爆炸/supernova explosion
 • 【超新星殘骸】chhiau-sin-seng chân-hâi/tshiau-sin-sing tsân-hâi/超新星殘骸/supernova remnant
 • 【雲絲】hûn-si/hûn-si/絲狀結構/filaments
 • 【自由爆炸】chū-iû po̍k-chà/tsū-iû po̍k-tsà/自由爆炸/free explosion
 • 【脈動星】me̍h-tōng-chhiⁿ/me̍h-tōng-tshinn/脈動星/pulsar
 • 【中子星】tiong-chú-chhiⁿ/tiong-tsú-tshinn/中子星/neutron star
 • 【自旋】chū-soân/tsū-suân/自旋/spin
 • 【毛蟹星雲脈動星】Mô͘-hē-seng-hûn me̍h-tōng-chhiⁿ/Môo-hē-sing-hûn me̍h-tōng-tshinn/毛蟹星雲脈動星/the Crab Pulsar
 • 【西元 1054 年】se-goân it-khòng-ngó͘-sù nî/se-guân it-khòng-ngóo-sù nî/西元 1054 年/1054 AD

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:2023 年近日點 ê 太陽 明仔載 ê 圖:加強色彩 ê 月球