NGC 2264:圓錐星雲

Page(/daily/2023/01/20230110)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] NGC 2264:圓錐星雲

這个大型 ê 塗粉柱叫做 圓錐星雲,內底有足濟恆星當咧形成。 氣體塗粉雲 是 恆星托兒所,會生出足濟新 ê 恆星。 內底 ê 雲錐、雲柱、kah 壯觀 ê 雲流,攏是恆星 ê 高能風 kā 雕出來–ê圓錐星雲 是一个足好 ê 例,伊就 tī 明亮銀河 ê 恆星形成區 NGC 2264 內底。 這張 最近翕–ê 圓錐星雲,是用 智利 El Sauce 天文台 內底 直徑半公尺大 ê 望遠鏡,kā 24 點鐘久 ê 感光影像疊起來 ê 結果。 圓錐星雲 ê 圓錐雲柱有 7 光年 ,伊就 tī 釘仔馬座 (嘛叫做 麒麟座) ê 方向,離咱有 2500 光年 遠。 相片頂懸 ê 懸質量恆星 NGC 2264 IRS ê 恆星風,可能是 雕出 這个 圓錐星雲 ê 來源。 圓錐星雲 ê 紅色面紗是發光 ê 水素氣體產生–ê。

[POJ] NGC 2264: Îⁿ-chui-seng-hûn

Chit ê tōa-hêng ê thô͘-hún-thiāu kiò-chò Îⁿ-chui-seng-hûn, lāi-té ū chiok chōe hêng-chheⁿ tng-leh hêng-sêng. Khì-thé thô͘-hún hûn sī hêng-chheⁿ thok-jî-só͘, ē seⁿ-chhut chiok-chōe sin ê hêng-chheⁿ. Lāi-té ê hûn-chui, hûn-thiāu, kah chòng-koan ê hûn-liû, lóng sī hêng-chheⁿ ê ko-lêng-hong kā tiau–chhut-lâi–ê. Îⁿ-chui-seng-hûn sī chit ê chiok hó ê lē, i to̍h tī bêng-liāng Gîn-hô ê hêng-chheⁿ hêng-sêng-khu NGC 2264 lāi-té. Chit tiuⁿ chòe-kīn hip–ê Îⁿ-chui-seng-hûn, sī iōng Tì-lī El Sauce Thian-bûn-tâi lāi-té ti̍t-kèng pòaⁿ-kong-chhioh tōa ê bōng-oán-kiàⁿ, kā 24 tiám-cheng kú ê kám-kng iáⁿ-siōng tha̍h–khí-lâi ê kiat-kó. Îⁿ-chui-seng-hûn ê îⁿ-chui hûn-thiāu ū 7 kng-nî tn̂g, i to̍h tī Teng-á-bé-chō (mā kiò-chò Kî-lîn-chō) ê hong-hiòng, lī lán ū 2500 kng-nî hn̄g. Siòng-phìⁿ téng-koân ê koân-chit-liōng hêng-chheⁿ NGC 2264 IRS ê hêng-chheⁿ-hong, khó-lêng sī tiau-chhut chit ê Îⁿ-chui-seng-hûn ê lâi-goân. Îⁿ-chui-seng-hûn ê âng-sek bīn-se sī hoat-kng ê chúi-sò͘ khì-thé sán-seng–ê.

[KIP] GC 2264: ÎNN-tsui-sing-hûn

Tsit ê tuā-hîng ê thôo-hún-thiāu kiò-tsò ÎNN-tsui-sing-hûn, lāi-té ū tsiok tsuē hîng-tshenn tng-leh hîng-sîng. Khì-thé thôo-hún hûn sī hîng-tshenn thok-jî-sóo, ē senn-tshut tsiok-tsuē sin ê hîng-tshenn. Lāi-té ê hûn-tsui, hûn-thiāu, kah tsòng-kuan ê hûn-liû, lóng sī hîng-tshenn ê ko-lîng-hong kā tiau–tshut-lâi–ê. ÎNN-tsui-sing-hûn sī tsit ê tsiok hó ê lē, i to̍h tī bîng-liāng Gîn-hô ê hîng-tshenn hîng-sîng-khu NGC 2264 lāi-té. Tsit tiunn tsuè-kīn hip–ê ÎNN-tsui-sing-hûn, sī iōng Tì-lī El Sauce Thian-bûn-tâi lāi-té ti̍t-kìng puànn-kong-tshioh tuā ê bōng-uán-kiànn, kā 24 tiám-tsing kú ê kám-kng iánn-siōng tha̍h–khí-lâi ê kiat-kó. ÎNN-tsui-sing-hûn ê înn-tsui hûn-thiāu ū 7 kng-nî tn̂g, i to̍h tī Ting-á-bé-tsō (mā kiò-tsò Kî-lîn-tsō) ê hong-hiòng, lī lán ū 2500 kng-nî hn̄g. Siòng-phìnn tíng-kuân ê kuân-tsit-liōng hîng-tshenn NGC 2264 IRS ê hîng-tshenn-hong, khó-lîng sī tiau-tshut tsit ê ÎNN-tsui-sing-hûn ê lâi-guân. ÎNN-tsui-sing-hûn ê âng-sik bīn-se sī huat-kng ê tsuí-sòo khì-thé sán-sing–ê.

[English] NGC 2264: The Cone Nebula

Stars are forming in the gigantic dust pillar called the Cone Nebula. Cones, pillars, and majestic flowing shapes abound in stellar nurseries where clouds of gas and dust are sculpted by energetic winds from newborn stars. The Cone Nebula, a well-known example, lies within the bright galactic star-forming region NGC 2264. The featured image of the Cone was captured recently combining 24-hours of exposure with a half-meter telescope at the El Sauce Observatory in Chile. Located about 2,500 light-years away toward the constellation of the Unicorn (Monoceros), the Cone Nebula’s conical pillar extends about 7 light-years. The massive star NGC 2264 IRS, is the likely source of the wind sculpting the Cone Nebula and lies off the top of the image. The Cone Nebula’s reddish veil is produced by glowing hydrogen gas.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【NGC 2264】NGC jī-jī-lio̍k-sù/NGC jī-jī-lio̍k-sù/NGC 2264/NGC 2264
 • 【圓錐星雲】Îⁿ-chui-seng-hûn/ÎNN-tsui-sing-hûn/錐狀星雲/the Cone Nebula
 • 【NGC 2264 IRS】NGC jī-jī-lio̍k-sù IRS/NGC jī-jī-lio̍k-sù IRS/NGC 2264 IRS/NGC 2264 IRS
 • 【銀河】Gîn-hô/Gîn-hô/銀河/the Galaxy
 • 【恆星形成區】hêng-chheⁿ hêng-sêng-khu/hîng-tshenn hîng-sîng-khu/恆星形成區/star-forming region
 • 【獨角獸座】To̍k-kak-siù-chō/To̍k-kak-siù-tsō/獨角獸座/the constellation of the Unicorn
 • 【釘仔馬座】Teng-á-bé-chō/Ting-á-bé-tsō/獨角獸座/the constellation of the Unicorn
 • 【麒麟座】Kî-lîn-chō/Kî-lîn-tsō/麒麟座/Monoceros
 • 【恆星風】hêng-chheⁿ-hong/hîng-tshenn-hong/恆星風/stellar wind
 • 【水素】chúi-sò͘/tsuí-sòo/氫/hydorgen
 • 【雲錐】hûn-chui/hûn-tsui/錐狀結構/cones
 • 【雲柱】hûn-thiāu/hûn-thiāu/柱狀結構/pillars
 • 【雲流】hûn-liû/hûn-liû/流狀結構/flowing shapes

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:ZTF 彗星 ê 尾溜 明仔載 ê 圖:冰島天頂 ê 捲螺仔極光