ZTF 彗星 ê 尾溜

Page(/daily/2023/01/20230109)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] ZTF 彗星 ê 尾溜

咱可能有機會用目睭直接看著 ZTF 彗星。 這粒大質量雪球 sī 舊年初發現–ê。 伊這馬 sī 愈來愈光,因為伊離太陽 kah 地球 sī 愈來愈倚矣。 彗星 C/2022 E3 (ZTF 彗星) 紲落來這禮拜會行到離太陽上倚 ê 位置。 時到伊就會變甲足光–ê,按呢北天 ê 觀星者 tī 好天 ê 暗暝,無雙筒千里鏡嘛看會著。 彗星 上歹名聲 ê 代誌 就是,in 若是愈倚太陽,伊 ê 輝度就愈歹預測。 這張影像是頂禮拜 tī 這个 美麗 ê 星場 翕–ê。 有 3 條藍色 ê 離子尾溜 伸到正爿頂懸,應該是多變 ê 太陽風離子 ùi 堅凍 ê 彗核 噴出來 ê 結果。 彗星 ê 白色 塗粉尾溜 就較短,伸 tùi 倒爿頂懸去。 青光 是彗核,是 ùi 發光 ê 炭素氣體來–ê。 ZTF 彗星 應該會 tī 二月初彼陣行到離地球上倚 ê 位置,了後伊就會雄雄變暗去。

[POJ] ZTF hūi-chhiⁿ ê bóe-liu

Lán khó-lêng ū ki-hōe iōng ba̍k-chiu ti̍t-chiap khòaⁿ-tio̍h ZTF hūi-chhiⁿ. Chit lia̍p tōa-chit-liōng soat-kiû sī kū-nî chhoe hoat-hiān–ê. I chit-má sī lú lâi lú kng, in-ūi i lī Thài-iông kah Tē-kiû sī lú lâi lú óa ah. Hūi-chhiⁿ C/2022 E3 (ZTF hūi-chhiⁿ) sòa-lo̍h-lâi chit lé-pài ē kiâⁿ kàu lī Thài-iông siōng óa ê ūi-tì. Sî-kàu i to̍h ē piàn kah chiok kng–ê, án-ni pak-thian ê koan-seng-chiá tī hó-thiⁿ ê àm-mî, bô siang-tâng chhian-lí-kiàⁿ mā khòaⁿ-ē-tio̍h. Hūi-chhiⁿ siōng phái miâ-siaⁿ ê tāi-chì to̍h sī, in nā-sī lú óa Thài-iông, i ê hui-tō͘ to̍h lú phái ū-chhek. Chit tiuⁿ iáⁿ-siōng sī téng lé-pài tī chit ê bí-lē ê seng-tiûⁿ hip–ê. Ū 3 tiâu nâ-sek ê lī-chú bóe-liu chhun kàu chiàⁿ-pêng téng-koân, èng-kai sī to-piàn ê thài-iông-hong hō͘ lī-chú ùi kian-tàng ê hūi-he̍k phùn–chhut-lâi ê kiat-kó. Hūi-chhiⁿ ê pe̍h-sek thô͘-hún bóe-liu to̍h khah té, chhun tùi tò-pêng téng-koân khì. Chhiⁿ-kng sī hūi-he̍k, sī ùi hoat-kng ê thòaⁿ-sò͘ khì-thé lâi–ê. ZTF hūi-chhiⁿ èng-kai ē tī jī-goe̍h chhoe hit-chūn kiâⁿ kàu lī Tē-kiû siōng óa ê ūi-tì, liáu-āu i to̍h ē hiông-hiông piàn àm–khì.

[KIP] ZTF huī-tshinn ê bué-liu

Lán khó-lîng ū ki-huē iōng ba̍k-tsiu ti̍t-tsiap khuànn-tio̍h ZTF huī-tshinn. Tsit lia̍p tuā-tsit-liōng suat-kiû sī kū-nî tshue huat-hiān–ê. I tsit-má sī lú lâi lú kng, in-uī i lī Thài-iông kah Tē-kiû sī lú lâi lú uá ah. Huī-tshinn C/2022 È (ZTF huī-tshinn) suà-lo̍h-lâi tsit lé-pài ē kiânn kàu lī Thài-iông siōng uá ê uī-tì. Sî-kàu i to̍h ē piàn kah tsiok kng–ê, án-ni pak-thian ê kuan-sing-tsiá tī hó-thinn ê àm-mî, bô siang-tâng tshian-lí-kiànn mā khuànn-ē-tio̍h. Huī-tshinn siōng phái miâ-siann ê tāi-tsì to̍h sī, in nā-sī lú uá Thài-iông, i ê hui-tōo to̍h lú phái ū-tshik. Tsit tiunn iánn-siōng sī tíng lé-pài tī tsit ê bí-lē ê sing-tiûnn hip–ê. Ū 3 tiâu nâ-sik ê lī-tsú bué-liu tshun kàu tsiànn-pîng tíng-kuân, ìng-kai sī to-piàn ê thài-iông-hong hōo lī-tsú uì kian-tàng ê huī-hi̍k phùn–tshut-lâi ê kiat-kó. Huī-tshinn ê pe̍h-sik thôo-hún bué-liu to̍h khah té, tshun tuì tò-pîng tíng-kuân khì. Tshinn-kng sī huī-hi̍k, sī uì huat-kng ê thuànn-sòo khì-thé lâi–ê. ZTF huī-tshinn ìng-kai ē tī jī-gue̍h tshue hit-tsūn kiânn kàu lī Tē-kiû siōng uá ê uī-tì, liáu-āu i to̍h ē hiông-hiông piàn àm–khì.

[English] Tails of Comet ZTF

Comet ZTF may become visible to the unaided eye. Discovered early last year, this massive snowball has been brightening as it approaches the Sun and the Earth. C/2022 E3 (ZTF) will be closest to the Sun later this week, at which time it may become visible even without binoculars to northern observers with a clear and dark sky. As they near the Sun, comet brightnesses are notoriously hard to predict, though. In the featured image taken last week in front of a picturesque star field, three blue ion tails extend to the upper right, likely the result of a variable solar wind on ions ejected by the icy comet nucleus. The comet’s white dust tail is visible to the upper left and much shorter. The green glow is the comet’s coma, caused by glowing carbon gas. Comet ZTF is expected to pass nearest the Earth in early February, after which it should dim dramatically.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【ZTF 彗星】ZTF hūi-chhiⁿ/ZTF huī-tshinn/ZTF 彗星/Comet ZTF
 • 【彗星 C/2022 E3】hūi-chhiⁿ C jī-khòng-jī-jī E saⁿ/huī-tshinn C jī-khòng-jī-jī E sann/彗星 C/2022 E3 / Comet C/2022 E3
 • 【雙筒千里鏡】siang-tâng chhian-lí-kiàⁿ/siang-tâng tshian-lí-kiànn/雙筒望遠鏡/binoculars
 • 【輝度】hui-tō͘/hui-tōo/亮度/brightness
 • 【星場】seng-tiûⁿ/sing-tiûnn/星場/star field
 • 【離子尾溜】lī-chú bóe-liu/lī-tsú bué-liu/離子尾/ion tail
 • 【太陽風】thài-iông-hong/thài-iông-hong/太陽風/solar wind
 • 【彗核】hūi-he̍k/huī-hi̍k/彗核/comet nucleus
 • 【塗粉尾溜】thô͘-hún bóe-liu/thôo-hún bué-liu/灰塵尾/dust tail
 • 【炭素】thòaⁿ-sò͘/thuànn-sòo/碳/carbon

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:你身軀內底 ê 元素 是 tùi 佗來--ê? 明仔載 ê 圖:NGC 2264:圓錐星雲