Kemble ê 天星袚鍊

Page(/daily/2023/01/20230103)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Kemble ê 天星袚鍊

這條天星袚鍊是真–ê! 雖罔講 Kemble ê 天星袚鍊 用目睭直接看是看無,毋過你若是用雙筒千里鏡,就會看著這个 hŏng 敬畏 ê 景色。 Kemble ê 天星袚鍊 就 kah 北斗星 仝款,是 星群,毋是 星座。 這个星群是 tī 北天 有長頷頸 ê 麒麟鹿 座(鹿豹座)ê 方向遐。 這條袚鍊內底差不多有 20 粒 ,in 攏無關係,毋過逐粒攏差不多光。 袚鍊 tī 天頂 ê 長度差不多是 月娘 視闊度 ê 5 倍大。 Kemble ê 天星袚鍊 tī 這張相片內底是 ùi 倒爿頂懸 伸到 對角 ê 正爿下跤。 伊是頂世紀一个天文愛好者 Lucian Kemble kā 捒出名–ê。 相片倒爿頂懸較光 ê 天體是較實密 ê 開放星團 Jolly Roger,伊正式 ê 名是 NGC 1502

[POJ] Kemble ê Thiⁿ-chhiⁿ-phoa̍h-liān

Chit tiâu thiⁿ-chhiⁿ phoa̍h-liān sī chin–ê! Sui-bóng kóng Kemble ê Thiⁿ-chhiⁿ-phoa̍h-liān iōng ba̍k-chiu ti̍t-chiap khòaⁿ sī khòaⁿ-bô, m̄-koh lí nā-sī iōng siang-tâng chhian-lí-kiàⁿ, to̍h ē khòaⁿ-tio̍h chit ê hŏng kèng-ùi ê kéng-sek. Kemble ê Thiⁿ-chhiⁿ-phoa̍h-liān to̍h kah Pak-táu-chhiⁿ kāng-khoán, sī seng-kûn, m̄-sī seng-chō. Chit ê seng-kûn sī tī pak-thian ū tn̂g ām-kún ê Kî-lîn-lo̍k-chō (Lo̍k-pà-chō) ê hong-hiòng hiah. Chit tiâu phoa̍h-liān lāi-té chha-put-to ū 20 lia̍p chhiⁿ, in lóng bô koan-hē, m̄-koh ta̍k-lia̍p lóng chha-put-to kng. Phoa̍h-liān tī thiⁿ-téng ê tn̂g-tō͘ chha-put-to sī goe̍h-niû sī-khoah-tō͘ ê 5 pōe tōa. Kemble ê Thiⁿ-chhiⁿ-phoa̍h-liān tī chit tiuⁿ siòng-phìⁿ lāi-té sī ùi tò-pêng téng-koân chhun kàu tùi-kak ê chiàⁿ-pêng ē-kha. I sī téng sè-kí chi̍t ê thian-bûn ài-hòⁿ-chiá Lucian Kemble kā sak chhut-miâ–ê. Siòng-phìⁿ tò-pêng téng-koân khah kng ê thian-thé sī khah cha̍t-ba̍t ê khai-hòng-seng-thoân Jolly Roger, i chèng-sek ê miâ sī NGC 1502.

[KIP] Kemble ê Thinn-tshinn-phua̍h-liān

Tsit tiâu thinn-tshinn phua̍h-liān sī tsin–ê! Sui-bóng kóng Kemble ê Thinn-tshinn-phua̍h-liān iōng ba̍k-tsiu ti̍t-tsiap khuànn sī khuànn-bô, m̄-koh lí nā-sī iōng siang-tâng tshian-lí-kiànn, to̍h ē khuànn-tio̍h tsit ê hŏng kìng-uì ê kíng-sik. Kemble ê Thinn-tshinn-phua̍h-liān to̍h kah Pak-táu-tshinn kāng-khuán, sī sing-kûn, m̄-sī sing-tsō. Tsit ê sing-kûn sī tī pak-thian ū tn̂g ām-kún ê Kî-lîn-lo̍k-tsō (Lo̍k-pà-tsō) ê hong-hiòng hiah. Tsit tiâu phua̍h-liān lāi-té tsha-put-to ū 20 lia̍p tshinn, in lóng bô kuan-hē, m̄-koh ta̍k-lia̍p lóng tsha-put-to kng. Phua̍h-liān tī thinn-tíng ê tn̂g-tōo tsha-put-to sī gue̍h-niû sī-khuah-tōo ê 5 puē tuā. Kemble ê Thinn-tshinn-phua̍h-liān tī tsit tiunn siòng-phìnn lāi-té sī uì tò-pîng tíng-kuân tshun kàu tuì-kak ê tsiànn-pîng ē-kha. I sī tíng sè-kí tsi̍t ê thian-bûn ài-hònn-tsiá Lucian Kemble kā sak tshut-miâ–ê. Siòng-phìnn tò-pîng tíng-kuân khah kng ê thian-thé sī khah tsa̍t-ba̍t ê khai-hòng-sing-thuân Jolly Roger, i tsìng-sik ê miâ sī NGC 1502.

[English] Kemble’s Cascade of Stars

This line of stars is real. A little too faint to see with the unaided eye, Kemble’s Cascade of stars inspires awe when seen with binoculars. Like the Big Dipper though, Kemble’s Cascade is an asterism, not a constellation. The asterism is visible in the northern sky toward the long-necked constellation of the Giraffe (Camelopardalis). This string of about 20 unrelated stars, each of similar brightness, spans over five times the angular width of the full moon. Stretching diagonally from the upper left to the lower right, Kemble’s Cascade was popularized last century by astronomy enthusiast Lucian Kemble. The bright object near the top left of the image is the relatively compact Jolly Roger open cluster of stars, officially designated as NGC 1502.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【Kemble ê 天星袚鍊】Kemble ê Thiⁿ-chhiⁿ-phoa̍h-liān/Kemble ê Thinn-tshinn-phua̍h-liān/甘伯串珠/Kemble’s Cascade of stars
 • 【雙筒千里鏡】siang-tâng chhian-lí-kiàⁿ/siang-tâng tshian-lí-kiànn/雙筒望遠鏡/binoculars
 • 【北斗星】Pak-táu-chhiⁿ/Pak-táu-tshinn/北斗七星/Big Dipper
 • 【星群】seng-kûn/sing-kûn/星群/asterism
 • 【星座】seng-chō/sing-tsō/星座/constellation
 • 【麒麟鹿座】Kî-lîn-lo̍k-chō/Kî-lîn-lo̍k-tsō/長頸鹿座/constellation of the Giraffe
 • 【鹿豹座】Lo̍k-pà-chō/Lo̍k-pà-tsō/鹿豹座/Camelopardalis
 • 【視闊度】sī-khoah-tō͘/sī-khuah-tōo/視寬度/angular width
 • 【開放星團】khai-hòng-seng-thoân/khai-hòng-sing-thuân/開放星團/open cluster of stars
 • 【NGC 1502】NGC it-ngó͘-khòng-jī/NGC it-ngóo-khòng-jī/NGC 1502/NGC 1502
 • 【對角】tùi-kak/tuì-kak/對角/diagonal

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:日頭落山了後 ê 行星連珠 明仔載 ê 圖:CG4:破去 ê 彗星形雲球