Messier 88

Page(/daily/2022/12/20221228)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Messier 88

Charles Messier tī 伊 18 世紀編 ê 星雲星團 總表內底,kā 第 88 个天體當做是無恆星 ê 捲螺仔星雲。 是講咱 這馬已經知影 這个 華麗 ê M88 是一个內底攏是恆星、氣體、塗粉 ê 星系,kah 咱 ê 銀河無啥物無仝。 實際上,M88 是 室女座星系團 上光 ê 星系, 咱有 5000 萬光年遠。 咱會當 ùi 這張 清楚 ê 宇宙肖像 內底,真簡單就揣著 M88 美麗 ê 捲螺仔手骨。 捲螺仔手骨 面頂有 少年 ê 藍色 星團、粉紅仔色 ê 恆星形成區、kah 閘光 ê 塗粉帶。 這寡塗粉帶是 ùi 黃色 ê 星系核延伸出來–ê,遐主要 ê 成員是較老 ê 恆星。 捲螺仔星系 M88 ê 大細有 10 萬光年闊。

[POJ] Messier 88

Charles Messier tī i 18 sè-kí pian ê Seng-hûn Seng-thoân Chóng-pió lāi-té, kā tē 88 ê thian-thé tòng-chò sī bô hêng-chheⁿ ê kńg-lê-á seng-hûn. Sī kóng lán chit-má í-keng chai-iáⁿ chit ê hôa-lē ê M88 sī chi̍t-ê lāi-té lóng sī hêng-chheⁿ, khì-thé, thô͘-hún ê seng-hē, kah lán ê Gîn-hô bô sáⁿ-mih bô-kâng. Si̍t-chè siōng, M88 sī Sek-lú-chō seng-hē-thoân siōng kng ê seng-hē, lī lán ū 5000 bān kng-nî hn̄g. Lán ē-tàng ùi chit tiuⁿ chheng-chhó ê ú-tiū siàu-siōng lāi-té, chin kán-tan to̍h chhōe-tio̍h M88 bí-lē ê kńg-lê-á chhiú-kut. Kńg-lê-á chhiú-kut bīn-téng ū siàu-liân ê nâ-sek seng-thoân, hún-âng-á-sek ê hêng-chheⁿ hêng-sêng-khu, kah cha̍h-kng ê thô͘-hún-tòa. Chit kóa thô͘-hún-tòa sī ùi n̂g-sek ê seng-hē-he̍k iân-sin–chhut-lâi–ê, hiah chú-iàu ê sêng-goân sī khah lāu ê hêng-chheⁿ. Kńg-lê-á seng-hē M88 ê tōa-sè ū 10 bān kng-nî khoah.

[KIP] Messier 88

Charles Messier tī i 18 sè-kí pian ê Sing-hûn Sing-thuân Tsóng-pió lāi-té, kā tē 88 ê thian-thé tòng-tsò sī bô hîng-tshenn ê kńg-lê-á sing-hûn. Sī kóng lán tsit-má í-king tsai-iánn tsit ê huâ-lē ê M88 sī tsi̍t-ê lāi-té lóng sī hîng-tshenn, khì-thé, thôo-hún ê sing-hē, kah lán ê Gîn-hô bô sánn-mih bô-kâng. Si̍t-tsè siōng, M88 sī Sik-lú-tsō sing-hē-thuân siōng kng ê sing-hē, lī lán ū 5000 bān kng-nî hn̄g. Lán ē-tàng uì tsit tiunn tshing-tshó ê ú-tiū siàu-siōng lāi-té, tsin kán-tan to̍h tshuē-tio̍h M88 bí-lē ê kńg-lê-á tshiú-kut. Kńg-lê-á tshiú-kut bīn-tíng ū siàu-liân ê nâ-sik sing-thuân, hún-âng-á-sik ê hîng-tshenn hîng-sîng-khu, kah tsa̍h-kng ê thôo-hún-tuà. Tsit kuá thôo-hún-tuà sī uì n̂g-sik ê sing-hē-hi̍k iân-sin–tshut-lâi–ê, hiah tsú-iàu ê sîng-guân sī khah lāu ê hîng-tshenn. Kńg-lê-á sing-hē M88 ê tuā-sè ū 10 bān kng-nî khuah.

[English] Messier 88

Charles Messier described the 88th entry in his 18th century catalog of Nebulae and Star Clusters as a spiral nebula without stars. Of course the gorgeous M88 is now understood to be a galaxy full of stars, gas, and dust, not unlike our own Milky Way. In fact, M88 is one of the brightest galaxies in the Virgo Galaxy Cluster some 50 million light-years away. M88’s beautiful spiral arms are easy to trace in this sharp cosmic portait. The arms are lined with young blue star clusters, pink star-forming regions, and obscuring dust lanes extending from a yellowish core dominated by an older population of stars. Spiral galaxy M88 spans over 100,000 light-years.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【M88】M peh-cha̍p-peh/M peh-tsa̍p-peh/M88/M88
 • 【捲螺仔星雲】kńg-lê-á seng-hûn/kńg-lê-á sing-hûn/螺旋星雲/spiral nebula
 • 【室女座星系團】Sek-lú-chō seng-hē-thoân/Sik-lú-tsō sing-hē-thuân/室女座星系團/the Virgo Galaxy Cluster
 • 【捲螺仔手骨】kńg-lê-á chhiú-kut/kńg-lê-á tshiú-kut/螺旋手臂、旋臂/spiral arm
 • 【捲螺仔星系】kńg-lê-á seng-hē/kńg-lê-á sing-hē/螺旋星系/spiral galaxy
 • 【星團】seng-thoân/sing-thuân/星團/star cluster
 • 【恆星形成區】hêng-chheⁿ hêng-sêng-khu/hîng-tshenn hîng-sîng-khu/恆星形成區/star-forming region
 • 【塗粉帶】thô͘-hún-tòa/thôo-hún-tuà/灰塵帶/dust lanes
 • 【星系核】seng-hē-he̍k/sing-hē-hi̍k/星系核/galactic core

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:挪威天頂 完整 ê 圓箍仔虹 明仔載 ê 圖:馬頭星雲 kah 火舌星雲