NGC 6164:龍卵星雲 kah 星雲暈

Page(/daily/2022/12/20221226)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] NGC 6164:龍卵星雲 kah 星雲暈

中央 ê 恆星會當做出所有 ê 物件。 這粒星叫做 龍卵,是一粒較罕得看著、高溫、足光 ê O 型星。 伊 ê 質量差不多是太陽 ê 40 倍。 伊毋但生出這个足複雜 ê 星雲 (NGC 6164) 踅 tī 伊邊仔,嘛生出藍色 ê 星雲暈 kā 伊包起來。 伊 ê 名有一部份是 ùi 這張美麗 ê NGC 6188 來–ê,就叫做 戰鬥龍 Ara。 閣 3-4 百萬年,這粒大質量恆星應該就會結束伊 ê 性命,變做 超新星爆炸這个星雲 ê 大細有 4 光年闊,是雙極對稱 ê 結構,予伊看起來較成是一般 ê 行星形星雲,就是氣體 tī 欲死 ê 類太陽恆星外口。 NGC 6164 kah 其他足濟 行星形星雲 仝款,嘛有一个闊闊 暗暗 ê 星雲暈,就是這張 深空望遠鏡影像 內底藍色 ê 部份。 這个藍色星雲暈,應該是 O 型星 tī 早期較活潑 ê 階段 擲–出來 ê 物質。 伊落尾會湠到邊仔 ê 星際介質 去。 NGC 6164 離咱有 4200 光年 遠,就 tī 南天星座 角尺 ê 星座 (矩尺座) 遐。

[POJ] NGC 6164: Lêng-nn̄g-seng-hûn kah Seng-hē-n̄g

Tiong-ng ê hêng-chheⁿ ē-tàng chò-chhut só͘-ū ê mi̍h-kiāⁿ. Chit lia̍p chheⁿ kiò-chò Lêng-nn̄g, sī chi̍t lia̍p khah hán-tit khòaⁿ-tio̍h, ko-un, chiok kng ê O hêng chheⁿ. I ê chit-liōng chha-put-to sī Thài-iông ê 40 poe. I m̄-nā seⁿ-chhut chit-ê chiok ho̍k-cha̍p ê seng-hûn (NGC 6164) se̍h tī i piⁿ-á, mā seⁿ-chhut nâ-sek ê seng-hûn-n̄g kā i pau–khí-lâi. I ê miâ ū chi̍t-pō͘-hūn sī ùi chit tiuⁿ bí-lē ê NGC 6188 lâi–ê, to̍h kiò-chò Chiàn-tàu-lêng Ara. Koh 3-4 pah-bān nî, chit lia̍p tōa-chit-liōng hêng-chheⁿ èng-kai to̍h ē kiat-sok i ê sèⁿ-miā, piàn-chò chhiau-sin-seng po̍k-chà. Chit ê seng-hûn ê tōa-sè ū 4 kng-nî khoah, sī siang-ke̍k tùi-chhèng ê kiat-kò͘, hō͘ i khòaⁿ–khí-lâi khah sêng sī it-poaⁿ ê kiâⁿ-chheⁿ-hêng seng-hûn, to̍h sī khì-thé pau tī beh sí ê lūi-thài-iông hêng-chheⁿ gōa-kháu. NGC 6164 kah kî-tha chiok chōe kiâⁿ-chheⁿ-hêng seng-hûn kāng-khoán, mā ū chi̍t ê khoah-khoah àm-àm ê seng-hûn-n̄g, to̍h sī chit tiuⁿ chhim-khong bōng-oán-kiàⁿ iáⁿ-siōng lāi-té nâ-sek ê pō͘-hūn. Chit ê nâ-sek seng-hûn-n̄g, èng-kai sī O hêng chheⁿ tī chá-kî khah oa̍h-phoat ê kai-tōaⁿ tàn–chhut-lâi ê bu̍t-chit. I lo̍h-bóe ē thòaⁿ kàu piⁿ-á ê seng-chè-kài-chit khì. NGC 6164 lī lán ū 4200 kng-nî hn̄g, to̍h tī lâm-thian seng-chō kak-chhioh ê seng-chō (Kū-chhioh-chō) hiah.

[KIP] NGC 6164: Lîng-nn̄g-sing-hûn kah Sing-hē-n̄g

Tiong-ng ê hîng-tshenn ē-tàng tsò-tshut sóo-ū ê mi̍h-kiānn. Tsit lia̍p tshenn kiò-tsò Lîng-nn̄g, sī tsi̍t lia̍p khah hán-tit khuànn-tio̍h, ko-un, tsiok kng ê O hîng tshenn. I ê tsit-liōng tsha-put-to sī Thài-iông ê 40 pue. I m̄-nā senn-tshut tsit-ê tsiok ho̍k-tsa̍p ê sing-hûn (NGC 6164) se̍h tī i pinn-á, mā senn-tshut nâ-sik ê sing-hûn-n̄g kā i pau–khí-lâi. I ê miâ ū tsi̍t-pōo-hūn sī uì tsit tiunn bí-lē ê NGC 6188 lâi–ê, to̍h kiò-tsò Tsiàn-tàu-lîng Ara. Koh 3-4 pah-bān nî, tsit lia̍p tuā-tsit-liōng hîng-tshenn ìng-kai to̍h ē kiat-sok i ê sènn-miā, piàn-tsò tshiau-sin-sing po̍k-tsà. Tsit ê sing-hûn ê tuā-sè ū 4 kng-nî khuah, sī siang-ki̍k tuì-tshìng ê kiat-kòo, hōo i khuànn–khí-lâi khah sîng sī it-puann ê kiânn-tshenn-hîng sing-hûn, to̍h sī khì-thé pau tī beh sí ê luī-thài-iông hîng-tshenn guā-kháu. NGC 6164 kah kî-tha tsiok tsuē kiânn-tshenn-hîng sing-hûn kāng-khuán, mā ū tsi̍t ê khuah-khuah àm-àm ê sing-hûn-n̄g, to̍h sī tsit tiunn tshim-khong bōng-uán-kiànn iánn-siōng lāi-té nâ-sik ê pōo-hūn. Tsit ê nâ-sik sing-hûn-n̄g, ìng-kai sī O hîng tshenn tī tsá-kî khah ua̍h-phuat ê kai-tuānn tàn–tshut-lâi ê bu̍t-tsit. I lo̍h-bué ē thuànn kàu pinn-á ê sing-tsè-kài-tsit khì. NGC 6164 lī lán ū 4200 kng-nî hn̄g, to̍h tī lâm-thian sing-tsō kak-tshioh ê sing-tsō (Kū-tshioh-tsō) hiah.

[English] NGC 6164: Dragon’s Egg Nebula and Halo

The star at the center created everything. Known as the Dragon’s Egg, this star – a rare, hot, luminous O-type star some 40 times as massive as the Sun – created not only the complex nebula (NGC 6164) that immediately surrounds it, but also the encompassing blue halo. Its name is derived, in part, from the region’s proximity to the picturesque NGC 6188, known as the fighting Dragons of Ara. In another three to four million years the massive star will likely end its life in a supernova explosion. Spanning around 4 light-years, the nebula itself has a bipolar symmetry making it similar in appearance to more common planetary nebulae - the gaseous shrouds surrounding dying sun-like stars. Also like many planetary nebulae, NGC 6164 has been found to have an extensive, faint halo, revealed in blue in this deep telescopic image of the region. Expanding into the surrounding interstellar medium, the material in the blue halo was likely expelled from an earlier active phase of the O-star. NGC 6164 lies 4,200 light-years away in the southern constellation of the Carpenter’s Square (Norma).

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【NGC 6164】NGC lio̍k-it-lio̍k-sù/NGC lio̍k-it-lio̍k-sù/NGC 6164/NGC 6164
 • 【龍卵星雲】Lêng-nn̄g-seng-hûn/Lîng-nn̄g-sing-hûn/龍蛋星雲/Dragon’s Egg Nebula
 • 【星雲暈】seng-hē-n̄g/sing-hē-n̄g/星雲暈/nebula halo
 • 【超新星爆炸】chhiau-sin-seng po̍k-chà/tshiau-sin-sing po̍k-tsà/超新星爆炸/supernova explosion
 • 【戰鬥龍 Ara】Chiàn-tàu-lêng/Tsiàn-tàu-lîng/戰鬥龍 Ara/fighting Dragons of Ara
 • 【大質量恆星】tōa-chit-liōng hêng-chheⁿ/tuā-tsit-liōng hîng-tshenn/大質量恆星/massive star
 • 【行星形星雲】kiâⁿ-chhiⁿ-hêng seng-hûn/kiânn-tshinn-hîng sing-hûn/行星狀星雲/planetary nebulae
 • 【雙極對稱】siang-ke̍k tùi-chhèng/siang-ki̍k tuì-tshìng/雙極對稱/bipolar symmetry
 • 【類太陽恆星】lūi-thài-iông hêng-chheⁿ/luī-thài-iông hîng-tshenn/類太陽恆星/sun-like star
 • 【O 型星】O hêng chhiⁿ/O hîng tshinn/O 型星/O-type star
 • 【星際介質】seng-chè-kài-chit/sing-tsè-kài-tsit/星際介質/interstellar medium
 • 【矩尺座】Kū-chhioh-chō/Kū-tshioh-tsō/矩尺座/Norma
 • 【角尺】kak-chhioh/kak-chhioh/角尺/Carpenter’s Square

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:雙生仔座流星雨 kah 手囊山 明仔載 ê 圖:挪威天頂 完整 ê 圓箍仔虹