Cassini 太空船 ùi 土星 ê 角度看出去

Page(/daily/2022/12/20221223)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Cassini 太空船 ùi 土星 ê 角度看出去

這个角度是土星環內底看著 ê 土星。 2017 年 ê 時陣,NASA 頭一擺Cassini 太空船 送入去 土星 kah 土星環 之間。 飛入去 ê 過程,機器人太空船翕幾若百張相片,翕著以前毋捌看過 ê 土星大氣結構 ê 細節。 看倒轉來 ê 時陣,太空船嘛翕著 hŏng 印象足深 ê 景色。 這張相片是飛上倚土星進前幾若點鐘翕–ê,有翕著踅 土星 北極 無四常 ê 六角雲。 土星 ê B 環是相片內底較倚咱這爿–ê,暗色 ê Cassini 溝仔 kā A 環 kah B 環分開。 若是 較斟酌 kā 看,你會揣著 kā F 環 chhōa 路 ê 兩粒 細粒 衛星。 F 環是看會著–ê 上遠 ê 土星環。 這張相片翕了過幾若個月,加上超過 10 冬 ê 探索 kah 發現,Cassini 太空船 ê 燃料已經無夠用矣。 紲落來伊會 飛 tùi 土星 ê 大氣層,落尾會 tī 內底 熔去

[POJ] Cassini Thài-khong-chûn ùi Thó͘-chhiⁿ ê kak-tō͘ khòaⁿ–chhut-khì

Chit ê kak-tō͘ sī Thó͘-chhiⁿ-khoân lāi-té khòaⁿ–tio̍h ê Thó͘-chhiⁿ. 2017 nî ê sî-chūn NASA thâu-chi̍t-pái kā Cassini Thài-khong-chûn sàng–ji̍p-khì Thó͘-chhiⁿ kah Thó͘-chhiⁿ-khoân chi-kan. Poe–ji̍p-khì ê kòe-têng, ke-khì-lâng thài-khong-chûn hi̍p tio̍h kúi-ā pah tiuⁿ siòng-phìⁿ, hip tio̍h í-chêng m̄-bat khòaⁿ–kòe ê Thó͘-chhiⁿ tōa-khì kiat-kò͘ ê sè-chiat. Khòaⁿ tò-tńg-lâi ê sî-chūn, thài-khong-chûn mā hip tio̍h hŏng ìn-siōng chiok chhim ê kéng-sek. Chit tiuⁿ siòng-phìⁿ sī poe siōng óa Thó͘-chhiⁿ chìn-chêng kúi-ā tiám-cheng hip–ê, ū hip tio̍h se̍h Thó͘-chhiⁿ Pak-ke̍k bô sù-siông ê la̍k-kak-hûn. Thó͘-chhiⁿ ê B khoân sī siòng-phìⁿ lāi-té khah óa lán chit-pêng–ê, àm-sek ê Cassini kau-á kā A khoân kah B khoân pun–khui. Nā-sī khah chim-chiok kā khòaⁿ, lí ē chhōe tio̍h kā F khoân chhōa-lō͘ ê nn̄g-lia̍p sè-lia̍p ūi-chhiⁿ. F khoân sī khòaⁿ-ē-tio̍h–ê siōng hn̄g ê Thó͘-chhiⁿ-khoân. Chit tiuⁿ siòng-phìⁿ hip liáu kòe kúi-ā kò goe̍h, ka-siōng chhiau-kòe 10 tang ê thàm-soh kah hoat-hiān, Cassini Thài-khong-chûn ê jiân-liāu í-keng bô-kàu ēng–ah. Sòa-lo̍h-lâi i ē poe tùi Thó͘-chhiⁿ ê tōa-khì-chân, lo̍h-bóe ē tī lāi-té iûⁿ–khì.

[KIP] Cassini Thài-khong-tsûn uì Thóo-tshinn ê kak-tōo khuànn–tshut-khì

Tsit ê kak-tōo sī Thóo-tshinn-khuân lāi-té khuànn–tio̍h ê Thóo-tshinn. 2017 nî ê sî-tsūn NASA thâu-tsi̍t-pái kā Cassini Thài-khong-tsûn sàng–ji̍p-khì Thóo-tshinn kah Thóo-tshinn-khuân tsi-kan. Pue–ji̍p-khì ê kuè-tîng, ke-khì-lâng thài-khong-tsûn hi̍p tio̍h kuí-ā pah tiunn siòng-phìnn, hip tio̍h í-tsîng m̄-bat khuànn–kuè ê Thóo-tshinn tuā-khì kiat-kòo ê sè-tsiat. Khuànn tò-tńg-lâi ê sî-tsūn, thài-khong-tsûn mā hip tio̍h hŏng ìn-siōng tsiok tshim ê kíng-sik. Tsit tiunn siòng-phìnn sī pue siōng uá Thóo-tshinn tsìn-tsîng kuí-ā tiám-tsing hip–ê, ū hip tio̍h se̍h Thóo-tshinn Pak-ki̍k bô sù-siông ê la̍k-kak-hûn. Thóo-tshinn ê B khuân sī siòng-phìnn lāi-té khah uá lán tsit-pîng–ê, àm-sik ê Cassini kau-á kā A khuân kah B khuân pun–khui. Nā-sī khah tsim-tsiok kā khuànn, lí ē tshuē tio̍h kā F khuân tshuā-lōo ê nn̄g-lia̍p sè-lia̍p uī-tshinn. F khuân sī khuànn-ē-tio̍h–ê siōng hn̄g ê Thóo-tshinn-khuân. Tsit tiunn siòng-phìnn hip liáu kuè kuí-ā kò gue̍h, ka-siōng tshiau-kuè 10 tang ê thàm-soh kah huat-hiān, Cassini Thài-khong-tsûn ê jiân-liāu í-king bô-kàu īng–ah. Suà-lo̍h-lâi i ē pue tuì Thóo-tshinn ê tuā-khì-tsân, lo̍h-bué ē tī lāi-té iûnn–khì.

[English] Cassini Looks Out from Saturn

This is what Saturn looks like from inside the rings. In 2017, for the first time, NASA directed the Cassini spacecraft to swoop between Saturn and its rings. During the dive, the robotic spacecraft took hundreds of images showing unprecedented detail for structures in Saturn’s atmosphere. Looking back out, however, the spacecraft was also able to capture impressive vistas. In the featured image, taken a few hours before closest approach, Saturn’s unusual northern hexagon is seen surrounding the North Pole. Saturn’s B ring is the closest visible, while the dark Cassini Division separates B from the outer A. A close inspection will find the two small moons that shepherd the F-ring, the farthest ring discernable. A few months after this image was taken – and after more than a decade of exploration and discovery – the Cassini spacecraft ran low on fuel and was directed to enter Saturn’s atmosphere, where it surely melted.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【土星環】Thó͘-chhiⁿ-khoân/Thóo-tshinn-khuân/土星環/Saturn’s rngs
  • 【六角雲】la̍k-kak-hûn/la̍k-kak-hûn/六角雲/hexagon cloud
  • 【Cassini 太空船】Cassini thài-khong-chûn/Cassini thài-khong-tsûn/卡西尼太空船/Cassini spacecraft
  • 【Cassini 溝仔】Cassini kau-á/Cassini kau-á/卡西尼環縫/Cassini Division
  • 【北極】Pak-ke̍k/Pak-ki̍k/北極/the North Pole

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:NGC 1365:雄偉 ê 島宇宙 明仔載 ê 圖:彗星 2022 E3 (ZTF 彗星)