NGC 1365:雄偉 ê 島宇宙

Page(/daily/2022/12/20221222)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] NGC 1365:雄偉 ê 島宇宙

棍螺仔星系 NGC 1365 真正是一个雄偉 ê 島宇宙,伊差不多有 20 萬光年闊。 NGC 1365 離咱有 6000 萬光年遠,就 tī 暗暗毋過高溫 ê 天爐座 遐。 伊是咱研究足濟 ê 天爐座星系團 ê 主要成員。 咱 tī 這張 遮爾清楚 閣 hŏng 印象足深 ê 彩色影像 內底,有看著自星系中央棍仔 ê 尾段 kah 捲螺仔手骨攏有反紅、足光 ê 恆星形成區。 咱閣 kā 看較詳細咧,就會看著閘光 ê 塗粉帶 ùi 較光 ê 星系核心切過去。 這个核心其實有一粒超大質量烏洞。 天文學家認為講 NGC 1365 中央顯目 ê 星系棍仔,tùi 星系演化 來講是足重要 ê 角色。 伊會 kā 氣體 kah 塗粉搝 tùi 恆星形成區內底,落尾會去飼 星系中心 ê 烏洞

[POJ] NGC 1365: Hiông-úi ê Tó-ú-tiū

Kùn-lê-á seng-hē NGC 1365 chin-chiàⁿ sī chi̍t ê hiông-úi ê tó-ú-tiū, i chha-put-to ū 20 bān kng-nî khoah. NGC 1365 lī lán ū 6000 bān kng-nî hn̄g, to̍h tī àm-àm m̄-koh ko-un ê Thian-lô͘-chō hiah. I sī lán gián-kiù chiok chōe ê Thian-lô͘-chō seng-hē-thoân ê chú-iàu sêng-goân. Lán tī chit-tiuⁿ chiah-nī chheng-chhó koh hŏng ìn-siōng chiok chhim ê chhái-sek iáⁿ-siōng lāi-té, ū khòaⁿ-tio̍h chū seng-hē tiong-ng kùn-á ê bóe-tōaⁿ kah kńg-lê-á chhiú-kut lóng ū hoán-âng, chiok kng ê hêng-chheⁿ hêng-sêng-khu. Lán koh kā khòaⁿ khah siông-sè leh, to̍h ē khòaⁿ-tio̍h cha̍h-kng ê thô͘-hún-tòa ùi khah kng ê seng-hē he̍k-sim chhiat–kòe-khì. Chit ê he̍k-sim kî-si̍t ū chi̍t lia̍p chhiau-tōa chit-liōng o͘-tōng. Thian-bûn ha̍k-ka jīn-ûi kóng NGC 1365 tiong-ng hiáⁿ-ba̍k ê seng-hē kùn-á, tùi seng-hē ián-hòa lâi kóng sī chiok tiōng-iàu ê kak-sek. I ē kā khì-thé kah thô͘-hún giú tùi hêng-chheⁿ hêng-sêng-khu lāi-té, lo̍h-bóe ē khì chhī seng-hē tiong-sim ê o͘-tōng.

[KIP] NGC 1365: Hiông-uí ê Tó-ú-tiū

Kùn-lê-á sing-hē NGC 1365 tsin-tsiànn sī tsi̍t ê hiông-uí ê tó-ú-tiū, i tsha-put-to ū 20 bān kng-nî khuah. NGC 1365 lī lán ū 6000 bān kng-nî hn̄g, to̍h tī àm-àm m̄-koh ko-un ê Thian-lôo-tsō hiah. I sī lán gián-kiù tsiok tsuē ê Thian-lôo-tsō sing-hē-thuân ê tsú-iàu sîng-guân. Lán tī tsit-tiunn tsiah-nī tshing-tshó koh hŏng ìn-siōng tsiok tshim ê tshái-sik iánn-siōng lāi-té, ū khuànn-tio̍h tsū sing-hē tiong-ng kùn-á ê bué-tuānn kah kńg-lê-á tshiú-kut lóng ū huán-âng, tsiok kng ê hîng-tshenn hîng-sîng-khu. Lán koh kā khuànn khah siông-sè leh, to̍h ē khuànn-tio̍h tsa̍h-kng ê thôo-hún-tuà uì khah kng ê sing-hē hi̍k-sim tshiat–kuè-khì. Tsit ê hi̍k-sim kî-si̍t ū tsi̍t lia̍p tshiau-tuā tsit-liōng oo-tōng. Thian-bûn ha̍k-ka jīn-uî kóng NGC 1365 tiong-ng hiánn-ba̍k ê sing-hē kùn-á, tuì sing-hē ián-huà lâi kóng sī tsiok tiōng-iàu ê kak-sik. I ē kā khì-thé kah thôo-hún giú tuì hîng-tshenn hîng-sîng-khu lāi-té, lo̍h-bué ē khì tshī sing-hē tiong-sim ê oo-tōng.

[English] NGC 1365: Majestic Island Universe

Barred spiral galaxy NGC 1365 is truly a majestic island universe some 200,000 light-years across. Located a mere 60 million light-years away toward the faint but heated constellation Fornax, NGC 1365 is a dominant member of the well-studied Fornax Cluster of galaxies. This impressively sharp color image shows the intense, reddish star forming regions near the ends of the galaxy’s central bar and along its spiral arms. Seen in fine detail, obscuring dust lanes cut across the galaxy’s bright core. At the core lies a supermassive black hole. Astronomers think NGC 1365’s prominent bar plays a crucial role in the galaxy’s evolution, drawing gas and dust into a star-forming maelstrom and ultimately feeding material into the central black hole.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【NGC 1365】NGC it-sam-lio̍k-ngó͘/NGC it-sam-lio̍k-ngóo/NGC 1365/NGC 1365
 • 【超大質量烏洞】chhiau-tōa chit-liōng o͘-tōng/tshiau-tuā tsit-liōng oo-tōng/超大質量烏洞/supermassive black hole
 • 【天爐座星系團】Thian-lô͘-chō seng-hē-thoân/Thian-lôo-tsō sing-hē-thuân/天爐座星系團/Fornax Cluster of galaxies
 • 【捲螺仔手骨】kńg-lê-á chhiú-kut/kńg-lê-á tshiú-kut/螺旋星系/spiral galaxy
 • 【棍螺仔星系】kùn-lê-á seng-hē/kùn-lê-á sing-hē/棒旋星系/barred spiral glaxy
 • 【恆星形成區】hêng-chheⁿ hêng-sêng-khu/hîng-tshenn hîng-sîng-khu/恆星形成區/star forming region
 • 【星系核心】seng-hē he̍k-sim/sing-hē hi̍k-sim/星系核心/galactic core
 • 【島宇宙】tó-ú-tiū/tó-ú-tiū/島宇宙/island universe
 • 【星系棍仔】seng-hē kùn-á/sing-hē kùn-á/星系棒/galactic bar

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:北緯 63 度 ê 日暈 明仔載 ê 圖:Cassini 太空船 ùi 土星 ê 角度看出去