Lofoten 群島天頂 ê 藝術夜空

Page(/daily/2022/12/20221213)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Lofoten 群島天頂 ê 藝術夜空

夜空敢會當有藝術性,閣有科學性? 若是會使,這張相片 就是一个足好 ê 例。 這張數位全景圖是 kā 仝一暗、仝一个地點、仝一台 kha-mé-lah 翕–ê 10 張地景 kah 10 張天景組合起來–ê。 相片內底 較光、較有代表性 ê 部份,有特別加強處理過,地面附近嘛有 特別 kā 搝予較光咧。 咱會當 tī 前景看著一个 有創意 ê 攝影師。 這是伊 tī 兩個月前提著一葩火,tiàm 挪威 這个彎彎曲曲 ê Lofoten 群島,翕著這張 hŏng 讚嘆 ê 景色。 背景遠方是 3 條彎弓橋:倒爿是咱 ê 銀河系,正爿有翕著 科學上較罕得看著 ê 雙弧 極光流星 就 tī in 兩爿之間咧爍。 其他較 hŏng 注意著 ê 天景閣有:ùi 倒爿 到 正爿是 仙女座星系木星織女星、kah 大熊座 ê 星群

[POJ] Lofoten kûn-tó thiⁿ-téng ê gē-su̍t iā-khong

Iā-khong kám ē-tàng ū gē-su̍t-sèng, koh ū kho-ha̍k-sèng? Nā-sī ē-sái, chit tiuⁿ siòng-phìⁿ to̍h sī chi̍t-ê chiok hó ê lē. Chit tiuⁿ só͘-ūi choân-kéng-tô͘ sī kā kāng chi̍t àm, kāng chi̍t ê tē-tiám, kāng chi̍t tâi kha-mé-lah hi̍p–ê 10 tiuⁿ tē-kéng kah 10 tiuⁿ thian-kéng cho͘-ha̍p khí-lâi–ê. Siòng-phìⁿ lāi-té khah kng, khah ū tāi-piáu-sèng ê pō͘-hūn, ū te̍k-pia̍t ka-kiông chhú-lí kòe, tē-bīn hù-kīn mā ū te̍k-pia̍t kā giú hō͘ khah kng leh. Lán ē-tàng tī chiân-kéng khòaⁿ-tio̍h chi̍t ê ū chhòng-ì ê liap-iáⁿ-su. Che sī i tī nn̄g kò goe̍h chêng the̍h-tio̍h chi̍t pha hóe, tiàm Ná-ui chit ê oan-oan-khiau-khiau ê Lofoten kûn-tó, hip-tio̍h chit tiuⁿ hŏng chàn-thàn ê kéng-sek. Pōe-kéng oán-hong sī 3 tiâu oan-kiong-kiô: tò-pêng sī lán ê Gîn-hô-hē, chiàⁿ-pêng ū hip-tio̍h kho-ha̍k siōng khah hán-tit khòaⁿ–tio̍h ê siang-hô͘ ke̍k-kng. Liû-chheⁿ to̍h tī in nn̄g pêng chi-kan leh sih. Kî-tha hŏng chù-ì tio̍h ê thian-kéng koh ū: ùi tò-pêng kàu chiàⁿ-pêng sī Sian-lú-chō seng-hē, Bo̍k-chheⁿ, Chit-lú-chheⁿ, kah Tāi-hîm-chō ê seng-kûn.

[KIP] Lofoten kûn-tó thinn-tíng ê gē-su̍t iā-khong

Iā-khong kám ē-tàng ū gē-su̍t-sìng, koh ū kho-ha̍k-sìng? Nā-sī ē-sái, tsit tiunn siòng-phìnn to̍h sī tsi̍t-ê tsiok hó ê lē. Tsit tiunn sóo-uī tsuân-kíng-tôo sī kā kāng tsi̍t àm, kāng tsi̍t ê tē-tiám, kāng tsi̍t tâi kha-mé-lah hi̍p–ê 10 tiunn tē-kíng kah 10 tiunn thian-kíng tsoo-ha̍p khí-lâi–ê. Siòng-phìnn lāi-té khah kng, khah ū tāi-piáu-sìng ê pōo-hūn, ū ti̍k-pia̍t ka-kiông tshú-lí kuè, tē-bīn hù-kīn mā ū ti̍k-pia̍t kā giú hōo khah kng leh. Lán ē-tàng tī tsiân-kíng khuànn-tio̍h tsi̍t ê ū tshòng-ì ê liap-iánn-su. Tse sī i tī nn̄g kò gue̍h tsîng the̍h-tio̍h tsi̍t pha hué, tiàm Ná-ui tsit ê uan-uan-khiau-khiau ê Lofoten kûn-tó, hip-tio̍h tsit tiunn hŏng tsàn-thàn ê kíng-sik. Puē-kíng uán-hong sī 3 tiâu uan-kiong-kiô: tò-pîng sī lán ê Gîn-hô-hē, tsiànn-pîng ū hip-tio̍h kho-ha̍k siōng khah hán-tit khuànn–tio̍h ê siang-hôo ki̍k-kng. Liû-tshenn to̍h tī in nn̄g pîng tsi-kan leh sih. Kî-tha hŏng tsù-ì tio̍h ê thian-kíng koh ū: uì tò-pîng kàu tsiànn-pîng sī Sian-lú-tsō sing-hē, Bo̍k-tshenn, Tsit-lú-tshenn, kah Tāi-hîm-tsō ê sing-kûn.

[English] An Artful Sky over Lofoten Islands

Can the night sky be both art and science? If so, perhaps the featured image is an example. The digital panorama was composed of 10 landscape and 10 sky images all taken on the same night, from the same location, and with the same camera. Iconic features in the image have been artfully brightened, and the ground nearby was artfully illuminated. Visible in the foreground is the creative photographer anchoring an amazing view from the rugged Lofoten Islands of Norway, two months ago, by holding a lamp. Far in the distance are three prominent arches: our Milky Way Galaxy on the left, while a scientifically-unusual double-arced aurora is documented on the right. A meteor is highlighted between them. Other notable skylights include, left to right, the Andromeda Galaxy, the planet Jupiter, the star Vega, and the stars that compose the Big Dipper asterism.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【銀河系】Gîn-hô-hē/Gîn-hô-hē/銀河系/Milky Way Galaxy
 • 【極光】ke̍k-kng/ki̍k-kng/極光/aurora
 • 【彎弓橋】oan-kiong-kiô/uan-kiong-kiô/拱橋/arches
 • 【雙弧極光】siang-hô͘ ke̍k-kng/siang-hôo ki̍k-kng/雙弧極光/double-arced aurora
 • 【流星】liû-chheⁿ/liû-tshenn/流星/meteor
 • 【仙女座星系】Sian-lú-chō/Sian-lú-tsō/仙女座星系/Andromeda Galaxy
 • 【木星】Bo̍k-chheⁿ/Bo̍k-tshenn/木星/Jupiter
 • 【織女星】Chit-lú-chheⁿ/Tsit-lú-tshenn/織女星/Vega
 • 【大熊座】Tāi-hîm-chō/Tāi-hîm-tsō/大熊座/Big Dipper
 • 【星群】seng-kûn/sing-kûn/星群/asterism

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:IC 1396 內底無四常 ê 雲球 明仔載 ê 圖:月球 ê 沙塗 kah 電火布