IC 1396 內底無四常 ê 雲球

Page(/daily/2022/12/20221212)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] IC 1396 內底無四常 ê 雲球

IC 1396 內底是毋是有一个怪物? 有一寡人 kā 叫做 象管星雲,伊是 恆星形成區 內底 ê 一部份氣體 塗粉 雲。 伊 ê 外形看起來敢若足奇怪–ê,有 ê 親像是人類。 是講,這內底真正 ê 怪物 是一粒 足光 ê 少年恆星。 毋閣伊傷遠矣,袂傷害著 tī 地球 ê 咱。 這粒恆星發–出 ê 高能光 會 kā 這張相片 頂懸 ê 暗色 彗星形雲球 ê 塗粉 食食去。 Ùi 恆星發–出 ê 噴流 kah 粒子 嘛會 kā 週邊 ê 氣體 kah 塗粉 捒–出去。 較暗 ê IC 1396 星雲複合體 離咱有 3000 光年 遠。 伊 ê 範圍,是一个比這張相片閣較大 ê 區域。 伊 tī 天頂 ê 視闊度,有超過 10 粒 月娘

[POJ] IC 1396 lāi-té bô sù-siông ê hûn-kiû

IC 1396 lāi-té sī-m̄-sī ū chi̍t ê koài-bu̍t? Ū chi̍t-kóa lâng kā kiò-chò Chhiūⁿ-kńg-seng-hûn, i sī hêng-chheⁿ hêng-sêng-khu lāi-té ê chi̍t-pō͘-hūn khì-thé thô͘-hún hûn. I ê gōa-hêng khòaⁿ–khí-lâi ká-ná chiok kî-koài–ê, ū ê chhiⁿ-chhiūⁿ sī jîn-lūi. Sī kóng, che lāi-té chin-chiàⁿ ê koài-bu̍t sī chi̍t-lia̍p chiok kng ê siàu-liân hêng-chheⁿ. M̄-koh i siuⁿ hn̄g–ah, bē siong-hāi tio̍h tī Tē-kiû ê lán. Chit lia̍p hêng-chheⁿ hoat–chhut ê ko-lêng kng ē kā chit tiuⁿ siòng-phìⁿ téng-koân ê àm-sek hūi-chhiⁿ-hêng hûn-kiû ê thô͘-hún chia̍h-chia̍h–khì. Ùi hêng-chheⁿ hoat–chhut ê phùn-liû kah lia̍p-chú-hong mā ē kā chiu-piⁿ ê khì-thé kah thô͘-hún sak–chhut-khì. Khah àm ê IC 1396 seng-hûn ho̍k-ha̍p-thé lī lán ū 3000 kng-nî hn̄g. I ê hoān-ûi, sī chi̍t ê pí chit tiuⁿ siòng-phìⁿ koh-khah tōa ê khu-he̍k. I tī thiⁿ-téng ê sī-khoah-tō͘, ū chhiau-kòe 10 lia̍p goe̍h-niû.

[KIP] IC 1396 lāi-té bô sù-siông ê hûn-kiû

IC 1396 lāi-té sī-m̄-sī ū tsi̍t ê kuài-bu̍t? Ū tsi̍t-kuá lâng kā kiò-tsò Tshiūnn-kńg-sing-hûn, i sī hîng-tshenn hîng-sîng-khu lāi-té ê tsi̍t-pōo-hūn khì-thé thôo-hún hûn. I ê guā-hîng khuànn–khí-lâi ká-ná tsiok kî-kuài–ê, ū ê tshinn-tshiūnn sī jîn-luī. Sī kóng, tse lāi-té tsin-tsiànn ê kuài-bu̍t sī tsi̍t-lia̍p tsiok kng ê siàu-liân hîng-tshenn. M̄-koh i siunn hn̄g–ah, bē siong-hāi tio̍h tī Tē-kiû ê lán. Tsit lia̍p hîng-tshenn huat–tshut ê ko-lîng kng ē kā tsit tiunn siòng-phìnn tíng-kuân ê àm-sik huī-tshinn-hîng hûn-kiû ê thôo-hún tsia̍h-tsia̍h–khì. Uì hîng-tshenn huat–tshut ê phùn-liû kah lia̍p-tsú-hong mā ē kā tsiu-pinn ê khì-thé kah thôo-hún sak–tshut-khì. Khah àm ê IC 1396 sing-hûn ho̍k-ha̍p-thé lī lán ū 3000 kng-nî hn̄g. I ê huān-uî, sī tsi̍t ê pí tsit tiunn siòng-phìnn koh-khah tuā ê khu-hi̍k. I tī thinn-tíng ê sī-khuah-tōo, ū tshiau-kuè 10 lia̍p gue̍h-niû.

[English] An Unusual Globule in IC 1396

Is there a monster in IC 1396? Known to some as the Elephant’s Trunk Nebula, parts of gas and dust clouds of this star formation region may appear to take on foreboding forms, some nearly human. The only real monster here, however, is a bright young star too far from Earth to hurt us. Energetic light from this star is eating away the dust of the dark cometary globule near the top of the featured image. Jets and winds of particles emitted from this star are also pushing away ambient gas and dust. Nearly 3,000 light-years distant, the relatively faint IC 1396 complex covers a much larger region on the sky than shown here, with an apparent width of more than 10 full moons.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【IC 1396】IC it-sam-kiú-lio̍k/IC it-sam-kiú-lio̍k/IC 1396/IC 1396
 • 【象管星雲】Chhiūⁿ-kńg seng-hûn/Tshiūnn-kńg sing-hûn/象鼻星雲/the Elephant’s Trunk Nebula
 • 【象鼻星雲】Chhiūⁿ-phīⁿ seng-hûn/Tshiūnn-phīnn sing-hûn/象鼻星雲/the Elephant’s Trunk Nebula
 • 【恆星形成區】hêng-chheⁿ hêng-sêng-khu/hîng-tshenn hîng-sîng-khu/恆星形成區/star formation region
 • 【彗星形雲球】hūi-chhiⁿ-hêng hûn-kiû/huī-tshinn-hîng hûn-kiû/彗狀雲球/cometary globule
 • 【噴流】phùn-liû/phùn-liû/噴流/jets
 • 【粒子風】lia̍p-chú-hong/lia̍p-tsú-hong/粒子風/winds of particles
 • 【星雲複合體】seng-hûn ho̍k-ha̍p-thé/sing-hûn ho̍k-ha̍p-thé/星雲複合體/nebula complex
 • 【視闊度】sī-khoah-tō͘/sī-khuah-tōo/視寬度/apparent width

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:木衛一 Io 誠實 ê 色彩 明仔載 ê 圖:Lofoten 群島天頂 ê 藝術夜空