NGC 7293:捲螺星雲

Page(/daily/2022/12/20221207)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] NGC 7293:捲螺星雲

有一粒離地球干焦 700 光年遠爾爾、佇 寶瓶座 方向、太陽質量 ê 恆星,當咧死亡。 這粒欲死 ê 恆星佇這个階段持續幾若千年,製造出這个 捲螺星雲 (NGC 7293)。 伊是一个咱研究足濟 ê 厝邊 行星形星雲,是恆星演化尾期 ê 形態。 這張狹頻影像是 kā 紅色 ê 水素原子發射線 kah 藍色 ê 酸素原子發射線疊出來 ê 結果。 咱會當看著捲螺星雲足精彩 ê 細節,嘛包括內底 3 光年闊較光 ê 區域。 捲螺星雲中心彼个白點,是佇行星形星雲中央 ê 高溫恆星。 拄開始影–著 ê 時陣,叫是講這是一个簡單 ê 星雲。 毋過這馬咱知影講,這个捲螺星雲有一个足 複雜 ê 幾何結構

[POJ] NGC 7293: Kńg-lê-seng-hûn

Ū chi̍t lia̍p lī Tē-kiû kan-na 700 kng-nî hn̄g niā-niā, tī Pó-pân-chō hong-hiòng, thài-iông chit-liōng ê hêng-chheⁿ, tng leh sí-bông. Chit lia̍p beh sí ê hêng-chheⁿ tī chit ê kai-tōaⁿ chhî-sio̍k kúi-ā chheng nî, chè-chō chhut chit ê Kńg-lê-seng-hûn (NGC 7293). I sī chi̍t ê lán gián-kiù chiok chōe ê chhù-piⁿ kiâⁿ-chheⁿ-hêng seng-hûn, sī hêng-chheⁿ ián-hòa bóe-kî ê hêng-thài. Chit tiuⁿ e̍h-pîn iáⁿ-siōng sī kā âng-sek ê chúi-sò͘ goân-chú hoat-siā-sòaⁿ kah nâ-sek ê sàng-sò͘ goân-chú hoat-siā-sòaⁿ tha̍h-chhut-lâi ê kiat-kó. Lán ē-tàng khòaⁿ-tio̍h Kńg-lê-seng-hûn chiok cheng-chhái ê sè-chiat, mā pau-koat lāi-té 3 kng-nî khoah khah kng ê khu-he̍k. Kńg-lê-seng-hûn tiong-sim hit-ê pe̍h-tiám, sī tī kiâⁿ-chheⁿ-hêng seng-hûn tiong-ng ê ko-un hêng-chheⁿ. Tú khai-sí iáⁿ–tio̍h ê sî-chūn, kiò-sī kóng che sī chi̍t ê kán-tan ê seng-hûn. M̄-koh chit-má lán chai-iáⁿ kóng, chit ê Kńg-lê-seng-hûn ū chi̍t ê chiok ho̍k-cha̍p ê kí-hô kiat-kò͘.

[KIP] NGC 7293: Kńg-lê-sing-hûn

Ū tsi̍t lia̍p lī Tē-kiû kan-na 700 kng-nî hn̄g niā-niā, tī Pó-pân-tsō hong-hiòng, thài-iông tsit-liōng ê hîng-tshenn, tng leh sí-bông. Tsit lia̍p beh sí ê hîng-tshenn tī tsit ê kai-tuānn tshî-sio̍k kuí-ā tshing nî, tsè-tsō tshut tsit ê Kńg-lê-sing-hûn (NGC 7293). I sī tsi̍t ê lán gián-kiù tsiok tsuē ê tshù-pinn kiânn-tshenn-hîng sing-hûn, sī hîng-tshenn ián-huà bué-kî ê hîng-thài. Tsit tiunn e̍h-pîn iánn-siōng sī kā âng-sik ê tsuí-sòo guân-tsú huat-siā-suànn kah nâ-sik ê sàng-sòo guân-tsú huat-siā-suànn tha̍h-tshut-lâi ê kiat-kó. Lán ē-tàng khuànn-tio̍h Kńg-lê-sing-hûn tsiok tsing-tshái ê sè-tsiat, mā pau-kuat lāi-té 3 kng-nî khuah khah kng ê khu-hi̍k. Kńg-lê-sing-hûn tiong-sim hit-ê pe̍h-tiám, sī tī kiânn-tshenn-hîng sing-hûn tiong-ng ê ko-un hîng-tshenn. Tú khai-sí iánn–tio̍h ê sî-tsūn, kiò-sī kóng tse sī tsi̍t ê kán-tan ê sing-hûn. M̄-koh tsit-má lán tsai-iánn kóng, tsit ê Kńg-lê-sing-hûn ū tsi̍t ê tsiok ho̍k-tsa̍p ê kí-hô kiat-kòo.

[English] NGC 7293: The Helix Nebula

A mere seven hundred light years from Earth, toward the constellation Aquarius, a sun-like star is dying. The dying star’s last few thousand years have produced the Helix Nebula (NGC 7293), a well studied and nearby example of a Planetary Nebula, typical of this final phase of stellar evolution. Combining narrow band image data from emission lines of hydrogen atoms in red and oxygen atoms in blue-green hues, it shows tantalizing details of the Helix, including its bright inner region about 3 light-years across. The white dot at the Helix’s center is this Planetary Nebula’s hot, central star. A simple looking nebula at first glance, the Helix is now understood to have a surprisingly complex geometry.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【NGC 7293】NGC chhit-jī-kiú-sam/NGC tshit-jī-kiú-sam/NGC 7293/NGC 7293
 • 【捲螺星雲】kńg-lê-seng-hûn/kńg-lê-sing-hûn/螺旋星雲/Helix Nebula
 • 【寶瓶座】Pó-pân-chō/Pó-pân-tsō/寶瓶座/Aquarius
 • 【行星形星雲】kiâⁿ-chheⁿ-hêng seng-hûn/kiânn-tshenn-hîng sing-hûn/行星狀星雲/Planetary Nebula
 • 【水素】chúi-sò͘/tsuí-sòo/氫/hydrogen
 • 【酸素】sàng-sò͘/sàng-sòo/氧/oxygen
 • 【狹頻】e̍h-pîn/e̍h-pîn/窄頻/narrow band
 • 【發射線】hoat-siā-sòaⁿ/huat-siā-suànn/發射線/emission line
 • 【幾何結構】kí-hô kiat-kò͘/kí-hô kiat-kòo/幾何結構/geometry

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:M16:Webb 太空望遠鏡翕--ê 恆星形成雲柱 明仔載 ê 圖:獵戶座太空船 kah 月球 ê 風暴洋