M16:Webb 太空望遠鏡翕--ê 恆星形成雲柱

Page(/daily/2022/12/20221206)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] M16:Webb 太空望遠鏡翕–ê 恆星形成雲柱

星際雲山內底是發生啥物代誌?是有 恆星 當咧形成啦! 雲山實際上是 鴟鴞星雲 (M16) 內底 ê 氣體佮塗粉。 這款 雲柱 是較低密度–ê,你真簡單就會當 飛過去。 伊看起來親像是固體,這是因為內底有足濟 塗粉,嘛 足深–ê。 這个發光區是去予 新形成 ê 恆星 kā 照予光–ê。 這區是發 紅光紅外光,因為 藍光 去予中央 ê 星際塗粉 散射去矣。 這張頭一擺翕甲遮爾清楚 ê 影像,是舊年尾 發射 ê James Webb 太空望遠鏡 (JWST) 翕–ê 近紅外線影像。 高能光、侵蝕 、kah 少年恆星演化尾期 ê 超新星,會佇 紲落來 10 萬年內,沓沓仔 kā 會生出新恆星 ê 雲柱 吹予散去

[POJ] M16: Webb Thài-khong Bōng-oán-kiàⁿ hi̍p–ê hêng-chheⁿ hêng-sêng hûn-thiāu

Seng-chè hûn-soaⁿ lāi-té sī hoat-seng siáⁿ-mih tāi-chì? Sī ū hêng-chheⁿ tng leh hêng-sêng lah! Hûn-soaⁿ si̍t-chè-siōng sī Ba̍h-hio̍h seng-hûn (M16) lāi-té ê khì-thé kah thô͘-hún. Chit khoán hûn-thiāu sī khah kē bi̍t-tō͘–ê, lí chin kán-tan to̍h ē-tàng poe–kòe-khì. I khòaⁿ–khí-lâi chhin-chhiūⁿ sī kò͘-thé, che sī in-ūi lāi-té ū chiok chōe thô͘-hún, mā chiok chhim–ê. Chit ê hoat-kng khu sī khì hō͘ sin hêng-sêng ê hêng-chheⁿ kā chiò hō͘ kng–ê. Chit khu sī hoat âng-kng kah âng-gōa-kng, in-ūi nâ-kng khì hō͘ tiong-ng ê seng-chè thô͘-hún sàn-siā khì–ah. Chit tiuⁿ thâu chi̍t pái hi̍p kah chiah-nī chheng-chhó ê iáⁿ-siōng, sī kū-nî bóe hoat-siā ê James Webb Thài-khong Bōng-oán-kiàⁿ (JWST) hip–ê kīn-âng-gōa-sòaⁿ iáⁿ-siōng. Ko-lêng-kng, chhim-sit-hong, kah siàu-liân hêng-chheⁿ ián-hòa bóe-kî ê chhiau-sin-seng, ē tī sòa-lo̍h-lâi 10 bān nî lāi, tau̍h-tau̍h-á kā ē seⁿ-chhut sin hêng-chheⁿ ê hûn-thiāu chhoe hō͘ sòaⁿ–khì.

[KIP] M6: Webb Thài-khong Bōng-uán-kiànn hi̍p–ê hîng-tshenn hîng-sîng hûn-thiāu

Sing-tsè hûn-suann lāi-té sī huat-sing siánn-mih tāi-tsì? Sī ū hîng-tshenn tng leh hîng-sîng lah! Hûn-suann si̍t-tsè-siōng sī Ba̍h-hio̍h sing-hûn (M6) lāi-té ê khì-thé kah thôo-hún. Tsit khuán hûn-thiāu sī khah kē bi̍t-tōo–ê, lí tsin kán-tan to̍h ē-tàng pue–kuè-khì. I khuànn–khí-lâi tshin-tshiūnn sī kòo-thé, tse sī in-uī lāi-té ū tsiok tsuē thôo-hún, mā tsiok tshim–ê. Tsit ê huat-kng khu sī khì hōo sin hîng-sîng ê hîng-tshenn kā tsiò hōo kng–ê. Tsit khu sī huat âng-kng kah âng-guā-kng, in-uī nâ-kng khì hōo tiong-ng ê sing-tsè thôo-hún sàn-siā khì–ah. Tsit tiunn thâu tsi̍t pái hi̍p kah tsiah-nī tshing-tshó ê iánn-siōng, sī kū-nî bué huat-siā ê James Webb Thài-khong Bōng-uán-kiànn (JWST) hip–ê kīn-âng-guā-suànn iánn-siōng. Ko-lîng-kng, tshim-sit-hong, kah siàu-liân hîng-tshenn ián-huà bué-kî ê tshiau-sin-sing, ē tī suà-lo̍h-lâi 10 bān nî lāi, ta̍uh-ta̍uh-á kā ē senn-tshut sin hîng-tshenn ê hûn-thiāu tshue hōo suànn–khì.

[English] M16: A Star Forming Pillar from Webb

What’s happening inside this interstellar mountain? Stars are forming. The mountain is actually a column of gas and dust in the picturesque Eagle Nebula (M16). A pillar like this is so low in density that you could easily fly though it – it only appears solid because of its high dust content and great depth. The glowing areas are lit internally by newly formed stars. These areas shine in red and infrared light because blue light is scattered away by intervening interstellar dust. The featured image was captured recently in near-infrared light in unprecedented detail by the James Webb Space Telescope (JWST), launched late last year. Energetic light, abrasive winds, and final supernovas from these young stars will slowly destroy this stellar birth column over the next 100,000 years.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【M16】M cha̍p-la̍k/M tsa̍p-la̍k/M16/M16
 • 【鴟鴞星雲】Ba̍h-hio̍h seng-hûn/Ba̍h-hio̍h sing-hûn/老鷹星雲/Eagle Nebula
 • 【固體】kò͘-thé/kòo-thé/固體/solid
 • 【散射】sàn-siā/sàn-siā/散射/scatter
 • 【恆星形成區】hêng-chheⁿ hêng-sêng-khu/hîng-tshenn hîng-sîng-khu/恆星形成區/star forming region
 • 【雲柱】hûn-thiāu/hûn-thiāu/雲柱/pillar
 • 【James Webb 太空望遠鏡】James Webb Thài-khong Bōng-oán-kiàⁿ/James Webb Thài-khong Bōng-uán-kiànn/詹姆斯韋伯太空望遠鏡/James Webb Space Telescope (JWST)
 • 【超新星】chhiau-sin-seng/tshiau-sin-sing/超新星/supernova
 • 【高能光】ko-lêng-kng/ko-lîng-kng/高能光/energetic light
 • 【侵蝕風】chhim-sit-hong/tshim-sit-hong/侵蝕風/abrasive wind

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:昴宿星團:七姊妹仔星團 明仔載 ê 圖:NGC 7293:捲螺星雲