Artemis 1 號:第 13 工飛行日

Page(/daily/2022/12/20221201)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Artemis 1 號:第 13 工飛行日

11 月 28 是 獵戶座太空船載 Artemis 1 號 任務 飛出去 ê 第 13 工。 這工是伊飛到離地球上遠 ê 所在。 實際上,這个上遠 ê 地點離地球有超過 43 萬公里。 伊 ê 遠逆行軌道,是共獵戶座太空船囥佇離月球 7 萬公里遠 ê 所在。 佇這支第 13 工飛行日 ê 影片 內底,ùi 無載人 ê 太空船方向來看,咱 ê 地球就佮月球欲平大粒。 今仔日 (12 月 1 號) 應該會當看著 獵戶座太空船離開 伊 ê 遠逆行軌道。 伊轉來地球 ê 路–lih 會閣第二擺利用月球進行動力飛行。 伊按算欲佇 12 月 11 飛轉來咱 ê 地球,降落佇海面上。

[POJ] Artemis 1 hō: Tē 13 kang hui-hêng-ji̍t

11 goe̍h 28 sī La̍h-hō͘-chō thài-khong-chûn chài Artemis 1 hō jīm-bū poe–chhut-khì ê tē 13 kang. Chit kang sī i poe kàu lī Tē-kiû siōng hn̄g ê só͘-chāi. Si̍t-chè-siōng, chit ê siōng hn̄g ê tē-tiám lī Tē-kiû ū chhiau-kòe 43 bān kong-lí. I ê oán-ge̍k-hêng kúi-tō, sī kā La̍h-hō͘-chō thài-khong-chûn khǹg tī lī Goe̍h-kiû 7 bān kong-lí hn̄g ê só͘-chāi. Tī chit ki tē 13 kang hui-hêng-ji̍t ê iáⁿ-phìⁿ lāi-té, ùi bô chài lâng ê thài-khong-chûn hong-hiòng lâi khòaⁿ, lán ê Tē-kiû to̍h kah Goe̍h-kiû beh pîⁿ tōa lia̍p. Kin-á-ji̍t (12 goe̍h 1 hō) èng-kai ē-tàng khòaⁿ-tio̍h La̍h-hō͘-chō thài-khong-chûn lī-khui i ê oán-ge̍k-hêng kúi-tō. I tńg-lâi Tē-kiû ê lō͘–lih ē koh tē jī pái lī-iōng Goe̍h-kiû chìn-hêng tōng-le̍k hui-hêng. I àn-sǹg beh tī 12 goe̍h 11 poe tńg-lâi lán ê Tē-kiû, kàng-lo̍h tī hái-bīn siōng.

[KIP] Artemis 1 hō: Tē 13 kang hui-hîng-ji̍t

11 gue̍h 28 sī La̍h-hōo-tsō thài-khong-tsûn tsài Artemis 1 hō jīm-bū pue–tshut-khì ê tē 13 kang. Tsit kang sī i pue kàu lī Tē-kiû siōng hn̄g ê sóo-tsāi. Si̍t-tsè-siōng, tsit ê siōng hn̄g ê tē-tiám lī Tē-kiû ū tshiau-kuè 43 bān kong-lí. I ê uán-gi̍k-hîng kuí-tō, sī kā La̍h-hōo-tsō thài-khong-tsûn khǹg tī lī Gue̍h-kiû 7 bān kong-lí hn̄g ê sóo-tsāi. Tī tsit ki tē 13 kang hui-hîng-ji̍t ê iánn-phìnn lāi-té, uì bô tsài lâng ê thài-khong-tsûn hong-hiòng lâi khuànn, lán ê Tē-kiû to̍h kah Gue̍h-kiû beh pînn tuā lia̍p. Kin-á-ji̍t (12 gue̍h 1 hō) ìng-kai ē-tàng khuànn-tio̍h La̍h-hōo-tsō thài-khong-tsûn lī-khui i ê uán-gi̍k-hîng kuí-tō. I tńg-lâi Tē-kiû ê lōo–lih ē koh tē jī pái lī-iōng Gue̍h-kiû tsìn-hîng tōng-li̍k hui-hîng. I àn-sǹg beh tī 12 gue̍h 11 pue tńg-lâi lán ê Tē-kiû, kàng-lo̍h tī hái-bīn siōng.

[English] Artemis 1: Flight Day 13

On flight day 13 (November 28) of the Artemis 1 mission the Orion spacecraft reached its maximum distance from Earth. In fact, over 430,000 kilometers from Earth its distant retrograde orbit also put Orion nearly 70,000 kilometers from the Moon. In the same field of view in this video frame from flight day 13, planet and large natural satellite even appear about the same apparent size from the uncrewed spacecraft’s perspective. Today (December 1) should see Orion depart its distant retrograde orbit. En route to planet Earth it will head toward a second powered fly by of the Moon. Splashdown on the home world is expected on December 11.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【Artemis 1 號】Artemis it hō/Artemis it hō/阿提米絲1號/Artemis 1
  • 【獵戶座太空船】La̍h-hō͘-chō thài-khong-chûn/La̍h-hōo-tsō thài-khong-tsûn/獵戶座太空船/Orion spacecraft
  • 【動力飛行】tōng-le̍k hui-hêng/tōng-li̍k hui-hîng/動力飛行/powered fly by
  • 【遠逆行軌道】oán-ge̍k-hêng kúi-tō/uán-gi̍k-hîng kuí-tō/遠逆行軌道/distant retrograde orbit

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:光--ê、暗--ê、佮厚塗粉--ê 明仔載 ê 圖:合併星系組 IIZw096