Gum 星雲 ê 超新星殘骸

Page(/daily/2022/11/20221129)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Gum 星雲 ê 超新星殘骸

Gum 星雲是離咱上倚 ê 超新星殘骸,因為伊傷倚矣,所以伊真歹得看著。 因為這个 暗暗 ê 星雲佇天頂有 40 遐爾闊,所以佮較光較複雜 ê 背景相比,伊就較會去 hŏng 無注意著。 這張 5 月底翕 ê 孤張感光闊幅相片內底,上明顯 ê 就是正爿彼个發出紅光發射線 ê Gum 星雲。 咱 tī 相片內底有看著前景 ê 智利 Atacama 沙漠,tī 咱 銀河 盤、ùi 倒爿頂懸行 tùi 對角去 ê 船底座星雲,kah 厝邊星系 大麥哲輪星雲Gum 星雲 足近 ê,所以咱會當量著伊頭前這爿 kah 咱 ê 距離是 450 光年 遠,後壁彼爿 kah 咱 ê 距離是 1500 光年遠。 這个 複雜 ê 星雲 就 tī 船尾 kah 船帆 遐。 較奇怪 ê 是,Gum 星雲 猶有足濟咱毋知影 ê 代誌,比論講是當時?有偌濟 超新星爆炸?才會形成這个星雲。

[POJ] Gum seng-hûn ê Chhiau-sin-seng Chân-hâi

Gum seng-hûn sī lī lán siōng óa ê chhiau-sin-seng chân-hâi, in-ūi i siuⁿ óa–ah, só͘-í i chin pháiⁿ tit khòaⁿ-tio̍h. In-ūi chit ê àm-àm ê seng-hûn tī thiⁿ-téng ū 40 tō͘ hiah-nī khoah, só͘-í kah khah kng khah ho̍k-cha̍p ê pōe-kéng sio-pí, i to̍h khah ē khì hŏng bô chù-ì tio̍h. Chit-tiuⁿ 5 goe̍h-té hip ê ko͘-tiuⁿ kám-kng khoah-pak siòng-phìⁿ lāi-té, siōng bêng-hián ê to̍h sī chiàⁿ-pêng hit-ê hoat-chhut âng-kng hoat-siā-sòaⁿ ê Gum seng-hûn. Lán tī siòng-phìⁿ lāi-té ū khòaⁿ-tio̍h chiân-kéng ê Tì-lī Atacama soa-bo̍k, tī lán Gîn-hô-pôaⁿ, ùi tò-pêng téng-koân kiâⁿ tùi tùi-kak khì ê Chûn-té-chō seng-hûn, kah chhù-piⁿ seng-hē Tōa Be̍h-tiat-lûn seng-hûn. Gum seng-hûn chiok kīn ê, só͘-í lán ē-tàng niû tio̍h i thâu-chêng chit-phìⁿ kah lán ê kū-lī sī 450 kng-nî hn̄g, āu-piah hit-pêng kah lán ê kū-lī sī 1500 kng-nî hn̄g. Chit ê ho̍k-cha̍p ê seng-hûn to̍h tī Chûn-bóe-chō kah Chûn-phâng-chō hiah. Khah kî-koài ê sī, Gum seng-hûn iáu-ū 足chōe lán m̄-chai-iáⁿ ê tāi-chì, pí-lūn kóng sī tang-sî? ū gōa-chōe chhiau-sin-seng po̍k-chà? chiah-ē hêng-sêng chit ê seng-hûn.

[KIP] Gum sing-hûn ê Tshiau-sin-sing Tsân-hâi

Gum sing-hûn sī lī lán siōng uá ê tshiau-sin-sing tsân-hâi, in-uī i siunn uá–ah, sóo-í i tsin pháinn tit khuànn-tio̍h. In-uī tsit ê àm-àm ê sing-hûn tī thinn-tíng ū 40 tōo hiah-nī khuah, sóo-í kah khah kng khah ho̍k-tsa̍p ê puē-kíng sio-pí, i to̍h khah ē khì hŏng bô tsù-ì tio̍h. Tsit-tiunn 5 gue̍h-té hip ê koo-tiunn kám-kng khuah-pak siòng-phìnn lāi-té, siōng bîng-hián ê to̍h sī tsiànn-pîng hit-ê huat-tshut âng-kng huat-siā-suànn ê Gum sing-hûn. Lán tī siòng-phìnn lāi-té ū khuànn-tio̍h tsiân-kíng ê Tì-lī Atacama sua-bo̍k, tī lán Gîn-hô-puânn, uì tò-pîng tíng-kuân kiânn tuì tuì-kak khì ê Tsûn-té-tsō sing-hûn, kah tshù-pinn sing-hē Tuā Be̍h-tiat-lûn sing-hûn. Gum sing-hûn tsiok kīn ê, sóo-í lán ē-tàng niû tio̍h i thâu-tsîng tsit-phìnn kah lán ê kū-lī sī 450 kng-nî hn̄g, āu-piah hit-pîng kah lán ê kū-lī sī 1500 kng-nî hn̄g. Tsit ê ho̍k-tsa̍p ê sing-hûn to̍h tī Tsûn-bué-tsō kah Tsûn-phâng-tsō hiah. Khah kî-kuài ê sī, Gum sing-hûn iáu-ū 足tsuē lán m̄-tsai-iánn ê tāi-tsì, pí-lūn kóng sī tang-sî? ū guā-tsuē tshiau-sin-sing po̍k-tsà? tsiah-ē hîng-sîng tsit ê sing-hûn.m-kng

[English] The Gum Nebula Supernova Remnant

Because the Gum Nebula is the closest supernova remnant, it is actually hard to see. Spanning 40 degrees across the sky, the nebula appears so large and faint it is easily lost in the din of a bright and complex background. The Gum Nebula is highlighted nicely in red emission toward the right of the featured wide-angle, single-image photograph taken in late May. Also visible in the frame are the Atacama Desert in Chile in the foreground, the Carina Nebula in the plane of our Milky Way galaxy running diagonally down from the upper left, and the neighboring Large Magellanic Cloud (LMC) galaxy. The Gum Nebula is so close that we are much nearer the front edge than the back edge, each measuring 450 and 1500 light years respectively. The complicated nebula lies in the direction of the constellations of Puppis and Vela. Oddly, much remains unknown about the Gum Nebula, including the timing and even number of supernova explosions that formed it.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【Gum 星雲】Gum seng-hûn/Gum sing-hûn/古姆星雲/Gum Nebula
 • 【超新星殘骸】chhiau-sin-seng chân-hâi/tshiau-sin-sing tsân-hâi/超新星殘骸/supernova remnant
 • 【發射線】hoat-siā-sòaⁿ/huat-siā-suànn/發射線/emission
 • 【船底座星雲】Chûn-té-chō seng-hûn/Tsûn-té-tsō sing-hûn/船底座星雲/Carina Nebula
 • 【龍骨座星雲】Lêng-kut-chō seng-hûn/Lîng-kut-tsō sing-hûn/船底座星雲/Carina Nebula
 • 【大麥哲輪星雲】Tōa Be̍h-tiat-lûn seng-hûn/Tuā Be̍h-tiat-lûn sing-hûn/大麥哲輪星雲/Large Magellanic Cloud (LMC)
 • 【厝邊星系】chhù-piⁿ seng-hē/tshù-pinn sing-hē/厝邊星系/neighboring galaxy
 • 【船尾座】Chûn-bóe-chō/Tsûn-bué-tsō/船尾座/Puppis constellation
 • 【船帆座】Chûn-phâng-chō/Tsûn-phâng-tsō/船帆座/Vela constellation
 • 【超新星爆炸】chhiau-sin-seng po̍k-chà/tshiau-sin-sing po̍k-tsà/超新星爆炸/supernova explosion
 • 【孤張感光】ko͘-tiuⁿ kám-kng/koo-tiunn kám-kng/單曝光/single-image

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:飛過獵戶座 ê 獅仔座流星雨 明仔載 ê 圖:光--ê、暗--ê、佮厚塗粉--ê