New Jersey 天頂 ê 多重虹

Page(/daily/2022/11/20221127)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] New Jersey 天頂 ê 多重虹

是哩!毋知你捌看過這款虹無? 2018 年 tī 美國 New Jersey 州 ê Jersey 海岸,去予 Florence 風颱尾 掃過了後,日頭 tī 天頂出現,毋過另外彼爿煞出現 一大陣 。 紲落來這半點鐘,因為 多重虹 tī 天頂足活潑–ê,一時仔光一時仔暗,所以攝影師佮 in chău 囝歡喜甲上無有 翕著五張 孤張感光 ê 相片多重虹 干焦會 tī 天頂落落來 ê 水滴攏平大粒、而且比毫米較細 ê 時陣,才會出現。 了後,日光毋但會 ùi 雨水內部 反射,而且閣會產生 繞射。 繞射波 ê 形態,就佮 tī 水窟仔內底 擲一粒石頭產生 ê 水波仝款。 實際上,多重虹 干焦會當用波來解說,而且 tī 1800 年代早期就捌去 hŏng 認為講,這是 光有波 ê 性質 ê 早期證據。

[POJ] New Jersey thiⁿ-téng ê To-têng-khēng

Sī–lih! M̄-chai lí kám bat khòaⁿ-kòe chit khoán khēng bô? 2018 nî tī Bí-kok New Jersey Chiu ê Jersey hái-hōaⁿ, khì hō͘ Florence hong-thai-bóe sàu kòe liáu-āu, ji̍t-thâu tī thiⁿ-téng chhut-hiān, m̄-koh lēng-gōa hit-pêng soah chhut-hiān chi̍t tōa tīn khēng. Sòa-lo̍h-lâi che pòaⁿ tiám-cheng, in-ūi to-têng-khēng tī thiⁿ-téng chiok oa̍h-phoat–ê, chi̍t-sî-á kng chi̍t-sî-á àm, só͘-í liap-iáⁿ-su kah in chău-kiáⁿ hoaⁿ-hí kah siōng bô ū hip-tio̍h gō͘ tiuⁿ ko͘-tiuⁿ kám-kng ê siòng-phìⁿ. To-têng-khēng kan-na ē tī thiⁿ-téng lak–lo̍h-lâi ê chúi-tih lóng pîⁿ tōa lia̍p, jî-chhiáⁿ pí hô-bí khah sè ê sî-chūn, chiah ē chhut-hiān. Liáu-āu, ji̍t-kng m̄-nā ē ùi hō͘-chúi lōe-pō͘ hoán-siā, jî-chhiáⁿ koh ē sán-seng jiàu-siā. Jiàu-siā-pho ê hêng-thài, to̍h kah tī chúi-khut-á lāi-té tàn chi̍t lia̍p chio̍h-thâu sán-seng ê chúi-pho kāng-khoán. Si̍t-chè siōng, to-têng-khēng kan-na ē-tàng iōng pho lâi kái-soeh, jî-chhiáⁿ tī 1800 nî-tāi chá-kî to̍h bat khì hŏng jīn-ûi kóng, che sī kng ū pho ê sèng-chit ê chá-kî chèng-kù.

[KIP] New Jersey thinn-tíng ê To-tîng-khīng

Sī–lih! M̄-tsai lí kám bat khuànn-kuè tsit khuán khīng bô? 2018 nî tī Bí-kok New Jersey Tsiu ê Jersey hái-huānn, khì hōo Florence hong-thai-bué sàu kuè liáu-āu, ji̍t-thâu tī thinn-tíng tshut-hiān, m̄-koh līng-guā hit-pîng suah tshut-hiān tsi̍t tuā tīn khīng. Suà-lo̍h-lâi tse puànn tiám-tsing, in-uī to-tîng-khīng tī thinn-tíng tsiok ua̍h-phuat–ê, tsi̍t-sî-á kng tsi̍t-sî-á àm, sóo-í liap-iánn-su kah in chău-kiánn huann-hí kah siōng bô ū hip-tio̍h gōo tiunn koo-tiunn kám-kng ê siòng-phìnn. To-tîng-khīng kan-na ē tī thinn-tíng lak–lo̍h-lâi ê tsuí-tih lóng pînn tuā lia̍p, jî-tshiánn pí hô-bí khah sè ê sî-tsūn, tsiah ē tshut-hiān. Liáu-āu, ji̍t-kng m̄-nā ē uì hōo-tsuí luē-pōo huán-siā, jî-tshiánn koh ē sán-sing jiàu-siā. Jiàu-siā-pho ê hîng-thài, to̍h kah tī tsuí-khut-á lāi-té tàn tsi̍t lia̍p tsio̍h-thâu sán-sing ê tsuí-pho kāng-khuán. Si̍t-tsè siōng, to-tîng-khīng kan-na ē-tàng iōng pho lâi kái-sueh, jî-tshiánn tī 1800 nî-tāi tsá-kî to̍h bat khì hŏng jīn-uî kóng, tse sī kng ū pho ê sìng-tsit ê tsá-kî tsìng-kù.

[English] Supernumerary Rainbows over New Jersey

Yes, but can your rainbow do this? After the remnants of Hurricane Florence passed over the Jersey Shore, New Jersey, USA in 2018, the Sun came out in one direction but something quite unusual appeared in the opposite direction: a hall of rainbows. Over the course of a next half hour, to the delight of the photographer and his daughter, vibrant supernumerary rainbows faded in and out, with at least five captured in this featured single shot. Supernumerary rainbows only form when falling water droplets are all nearly the same size and typically less than a millimeter across. Then, sunlight will not only reflect from inside the raindrops, but interfere, a wave phenomenon similar to ripples on a pond when a stone is thrown in. In fact, supernumerary rainbows can only be explained with waves, and their noted existence in the early 1800s was considered early evidence of light’s wave nature.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【多重虹】to-têng-khēng/to-tîng-khīng/多重虹/supernumerary rainbows
  • 【風颱尾】hong-thai-bóe/hong-thai-bué/颶風尾流/the remnants of Hurricane
  • 【繞射】jiàu-siā/jiàu-siā/繞射/interfere
  • 【反射】hoán-siā/huán-siā/反射/reflect
  • 【孤張感光】ko͘-tiuⁿ kám-kng/koo-tiunn kám-kng/單張曝光/single shot
  • 【毫米】hô-bí/hô-bí/毫米/millimeter

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:土星 ê 暗暝 明仔載 ê 圖:飛過獵戶座 ê 獅仔座流星雨