NGC 6744:河外星系 ê 特寫

Page(/daily/2022/11/20221125.md)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] NGC 6744:河外星系 ê 特寫

美麗 ê 捲螺仔星系 NGC 6744 差不多有 17 萬 7000 光年闊。 比咱 銀河系 閣較大。 伊就 tī 3000 萬光年遠 ê 所在,tī 南方星座 孔雀座遐。 Ùi 咱 ê 視線方向看,伊 ê 星系盤是趨趨 ê。 這張厝邊島宇宙 ê Hubble 特寫 翕著 NGC 6744 中心區域差不多 2 萬 4000 光年闊 ê 範圍。 這張 Hubble 影像是 kā 可見光資料 kah 紫外光資料敆起來 ê 結果。 這个 大星系 中央 ê 黃色星系核主要是 tī 可見光看著–ê,是 ùi 較老、較冷 ê 恆星發出來 ê 光。 Tī 星系核外口 ê 內捲螺仔手骨遐,四界攏有恆星形成區 kah 少年星團。 NGC 6744 ê 少年星團 tī 紫外光波段較光,是相片內底藍色 kah 粉紅仔色遐。 相片內底彼寡 十字形 ê 恆星 是前景星,in 攏 tī 咱 ê 銀河系內底。

[POJ] NGC 6744: Hô-gōa-seng-hē ê te̍k-siá

Bí-lē ê kńg-lê-á seng-hē NGC 6744 chha-put-to ū 17 bān 7000 kng-nî khoah. Pí lán Gîn-hô-hē koh-khah tōa. I to̍h tī 3000 bān kng-nî hn̄g ê só͘-chāi, tī lâm-hong seng-chō Khóng-chhiok-chō hiah. Ùi lán ê sī-sòaⁿ hong-hiòng khòaⁿ, i ê seng-hē-pôaⁿ sī chhu-chhu ê. Chit tiuⁿ chhù-piⁿ tó-ú-tiū ê Hubble te̍k-siá hip–tio̍h NGC 6744 tiong-sim khu-he̍k chha-put-to 2 bān 4000 kng-nî khoah ê hoān-ûi. Chit tiuⁿ Hubble iáⁿ-siōng sī kā khó-kiàn-kng chu-liāu kah chí-gōa-kng chu-liāu kap–khí-lâi ê kiat-kó. Chit ê tōa seng-hē tiong-ng ê n̂g-sek seng-hē-he̍k chú-iàu sī tī khó-kiàn-kng khòaⁿ–tio̍h–ê, sī ùi khah lāu, khah léng ê hêng-chhiⁿ hoat–chhut-lâi ê kng. Tī seng-hē-he̍k gōa-kháu ê lāi kńg-lê-á chhiú-kut hiah, sì-kè lóng ū hêng-chhiⁿ hêng-sêng-khu kah siàu-liân seng-thoân. NGC 6744 ê siàu-liân seng-thoân tī chí-gōa-kng pho-tōaⁿ khah kng, sī siòng-phìⁿ lāi-té nâ-sek kah hún-âng-á-sek hiah. Siòng-phìⁿ lāi-té hit kóa si̍p-jī-hêng ê hêng-chhiⁿ sī chiân-kéng-chhiⁿ, in lóng tī lán ê Gîn-hô-hē lāi-té.

[KIP] NGC 6744: Hô-guā-sing-hē ê ti̍k-siá

Bí-lē ê kńg-lê-á sing-hē NGC 6744 tsha-put-to ū 17 bān 7000 kng-nî khuah. Pí lán Gîn-hô-hē koh-khah tuā. I to̍h tī 3000 bān kng-nî hn̄g ê sóo-tsāi, tī lâm-hong sing-tsō Khóng-tshiok-tsō hiah. Uì lán ê sī-suànn hong-hiòng khuànn, i ê sing-hē-puânn sī tshu-tshu ê. Tsit tiunn tshù-pinn tó-ú-tiū ê Hubble ti̍k-siá hip–tio̍h NGC 6744 tiong-sim khu-hi̍k tsha-put-to 2 bān 4000 kng-nî khuah ê huān-uî. Tsit tiunn Hubble iánn-siōng sī kā khó-kiàn-kng tsu-liāu kah tsí-guā-kng tsu-liāu kap–khí-lâi ê kiat-kó. Tsit ê tuā sing-hē tiong-ng ê n̂g-sik sing-hē-hi̍k tsú-iàu sī tī khó-kiàn-kng khuànn–tio̍h–ê, sī uì khah lāu, khah líng ê hîng-tshinn huat–tshut-lâi ê kng. Tī sing-hē-hi̍k guā-kháu ê lāi kńg-lê-á tshiú-kut hiah, sì-kè lóng ū hîng-tshinn hîng-sîng-khu kah siàu-liân sing-thuân. NGC 6744 ê siàu-liân sing-thuân tī tsí-guā-kng pho-tuānn khah kng, sī siòng-phìnn lāi-té nâ-sik kah hún-âng-á-sik hiah. Siòng-phìnn lāi-té hit kuá si̍p-jī-hîng ê hîng-tshinn sī tsiân-kíng-tshinn, in lóng tī lán ê Gîn-hô-hē lāi-té.

[English] NGC 6744: Extragalactic Close-Up

Beautiful spiral galaxy NGC 6744 is nearly 175,000 light-years across. That’s larger than the Milky Way. It lies some 30 million light-years distant in the southern constellation Pavo, with its galactic disk tilted towards our line of sight. This Hubble close-up of the nearby island universe spans about 24,000 light-years or so across NGC 6744’s central region. The Hubble view combines visible light and ultraviolet image data. The giant galaxy’s yellowish core is dominated by the visible light from old, cool stars. Beyond the core are star-forming regions and young star clusters scattered along the inner spiral arms. NGC 6744’s young star clusters are bright at ultraviolet wavelengths, shown in blue and magenta hues. Spiky stars scattered around the frame are foreground stars and well within our own Milky Way.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【NGC 6744】NGC lio̍k-chhit-sù-sù/NGC lio̍k-tshit-sù-sù/NGC 6744/NGC 6744
 • 【河外星系】hô-gōa-seng-hē/hô-guā-sing-hē/河外星系/extra-galactic
 • 【星系盤】seng-hē-pôaⁿ/sing-hē-puânn/星系盤/galactic plane
 • 【孔雀座】Khóng-chhiok-chō/Khóng-tshiok-tsō/孔雀座/the constellation Pavo
 • 【捲螺仔星系】kńg-lê-á seng-hē/kńg-lê-á sing-hē/螺旋星系/spiral galaxy
 • 【內捲螺仔手骨】lāi kńg-lê-á chhiú-kut/lāi kńg-lê-á tshiú-kut/內旋臂/inner spiral arm
 • 【恆星形成區】hêng-chhiⁿ hêng-sêng-khu/hîng-tshinn hîng-sîng-khu/恆星形成區/star-forming region
 • 【星團】seng-thoân/sing-thuân/星團/star cluster
 • 【視線方向】sī-sòaⁿ hong-hiòng/sī-suànn hong-hiòng/視線方向/line of sight
 • 【星系核】seng-hē-he̍k/sing-hē-hi̍k/星系核/galactic core

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:Lynds 暗星雲 1251 明仔載 ê 圖:土星 ê 暗暝