Ùi 獵戶座太空船 看著 ê 地落

Page(/daily/2022/11/20221123)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Ùi 獵戶座太空船 看著 ê 地落

這張 太空速翕相片 內底,有 80 億人 giōng 欲無去矣! 這是 11 月 21 翕–ê,是 Artemis 1 號任務 ê 第 6 工。 這張相片是獵戶座太空船飛出去 ê 時陣,伊 ê 外部 kha-mé-lah 翕 ê,咱會當看著地球 tī 月娘外沿遐。 獵戶座太空船這馬欲進行動力飛行,飛過月球表面 130 公里懸 ê 所在。 動力飛行 ê 過程會增加飛行速度,按呢會當飛到 離月球較遠 ê 逆行軌道 去。 這个軌道較遠,因為伊離月球有 9 萬 2000 公里遠,而且是逆行軌道。 這是因為太空船 ê 軌道方向會 kah 月球踅地球 ê 方向倒反。 獵戶座太空船會 tī 11 月 25 拜五 ê 時陣,飛到這个較遠 ê 逆行軌道。 獵戶座太空船 tī 月球附近幌來幌去,落尾會 tī 11 月 28 拜一 ê 時陣飛到離地球上遠 ê 距離(40 萬公里)。 這个距離超過進前 設計欲載人做太空探險 ê 阿波羅 13 號任務 ê 記錄

[POJ] Ùi La̍h-hō͘-chō Thài-khong-chûn khòaⁿ–tio̍h ê Tē lo̍h

Chit tiuⁿ thài-khong sok-hip siòng-phìⁿ lāi-té, ū 80 ek-nî lâng giōng beh bô–khì–ah! Che sī 11 goe̍h 21 hip–ê, sī Artemis 1 hō jīm-bū ê tē 6 kang. Chit tiuⁿ siòng-phìⁿ sī La̍h-hō͘-chō thài-khong-chûn poe–chhut-khì ê sî-chūn, i ê gōa-pō͘ kha-mé-lah hip–ê, lán ē-tàng khòaⁿ-tio̍h Tē-kiû tī goe̍h-niû gōa-iân hiah. La̍h-hō͘-chō thài-khong-chûn chit-má beh chìn-hêng tōng-le̍k hui-hêng, poe kòe Goe̍h-kiú piáu-bīn 130 kong-lí koân ê só͘-chāi. Tōng-le̍k-hui-hêng ê kòe-têng ē cheng-ka hui-hêng sok-tō͘, án-ni ē-tàng poe kàu lī Goe̍h-kiû khah hn̄g ê ge̍k-hêng kúi-tō khì. Chit ê kúi-tō khah hn̄g, in-ūi i lī Goe̍h-kiû ū 9 bān 2000 kong-lí hn̄g, jî-chhiáⁿ sī ge̍k-hêng kúi-tō. Che sī in-ūi thài-khong-chûn ê kúi-tō hong-hiòng ē kah Goe̍h-kiû se̍h Tē-kiû ê hong-hiòng tò-péng. La̍h-hō͘-chō thài-khong-chûn ē tī 11 goe̍h 25 pái gō͘ ê sî-chūn, poe kàu chit ê khah hn̄g ê ge̍k-hêng kúi-tō. La̍h-hō͘-chō thài-khong-chûn tī Goe̍h-kiû hū-kīn hàiⁿ lâi hàiⁿ khì, lo̍h-bóe ē tī 11 goe̍h 28 pái it ê sî-chūn poe kàu lī Tē-kiû siōng hn̄g ê kū-lī (40 bān kong-lí). Chit ê kū-lī chhiau-kòe chìn-chêng siat-kè beh chài lâng chò thài-khong thàm-hiám ê A-pho-lô 13 hō jīm-bū ê kì-lo̍k.

[KIP] Uì La̍h-hōo-tsō Thài-khong-tsûn khuànn–tio̍h ê Tē lo̍h

Tsit tiunn thài-khong sok-hip siòng-phìnn lāi-té, ū 80 ik-nî lâng giōng beh bô–khì–ah! Tse sī 11 gue̍h 21 hip–ê, sī Artemis 1 hō jīm-bū ê tē 6 kang. Tsit tiunn siòng-phìnn sī La̍h-hōo-tsō thài-khong-tsûn pue–tshut-khì ê sî-tsūn, i ê guā-pōo kha-mé-lah hip–ê, lán ē-tàng khuànn-tio̍h Tē-kiû tī gue̍h-niû guā-iân hiah. La̍h-hōo-tsō thài-khong-tsûn tsit-má beh tsìn-hîng tōng-li̍k hui-hîng, pue kuè Gue̍h-kiú piáu-bīn 130 kong-lí kuân ê sóo-tsāi. Tōng-li̍k-hui-hîng ê kuè-tîng ē tsing-ka hui-hîng sok-tōo, án-ni ē-tàng pue kàu lī Gue̍h-kiû khah hn̄g ê gi̍k-hîng kuí-tō khì. Tsit ê kuí-tō khah hn̄g, in-uī i lī Gue̍h-kiû ū 9 bān 2000 kong-lí hn̄g, jî-tshiánn sī gi̍k-hîng kuí-tō. Tse sī in-uī thài-khong-tsûn ê kuí-tō hong-hiòng ē kah Gue̍h-kiû se̍h Tē-kiû ê hong-hiòng tò-píng. La̍h-hōo-tsō thài-khong-tsûn ē tī 11 gue̍h 25 pái gōo ê sî-tsūn, pue kàu tsit ê khah hn̄g ê gi̍k-hîng kuí-tō. La̍h-hōo-tsō thài-khong-tsûn tī Gue̍h-kiû hū-kīn hàinn lâi hàinn khì, lo̍h-bué ē tī 11 gue̍h 28 pái it ê sî-tsūn pue kàu lī Tē-kiû siōng hn̄g ê kū-lī (40 bān kong-lí). Tsit ê kū-lī tshiau-kuè tsìn-tsîng siat-kè beh tsài lâng tsò thài-khong thàm-hiám ê A-pho-lô 13 hō jīm-bū ê kì-lo̍k.

[English] Earthset from Orion

Eight billion people are about to disappear in this snapshot from space. Taken on November 21, the sixth day of the Artemis 1 mission, their home world is setting behind the Moon’s bright edge as viewed by an external camera on the outbound Orion spacecraft. The Orion was headed for a powered flyby that took it to within 130 kilometers of the lunar surface. Velocity gained in the flyby maneuver will be used to reach a distant retrograde orbit around the Moon. That orbit is considered distant because it’s another 92,000 kilometers beyond the Moon, and retrograde because the spacecraft will orbit in the opposite direction of the Moon’s orbit around planet Earth. Orion will enter its distant retrograde orbit on Friday, November 25. Swinging around the Moon, Orion will reach a maximum distance (just over 400,000 kilometers) from Earth on Monday November 28 exceeding a record set by Apollo 13 for most distant spacecraft designed for human space exploration.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【獵戶座太空船】La̍h-hō͘-chō thài-khong-chûn/La̍h-hōo-tsō thài-khong-tsûn/獵戶座太空船/Orion spacecraft
  • 【地落】tē-lo̍h/tē-lo̍h/地落/Earthset
  • 【Artemis 1 號】Artemis it hō/Artemis it hō/阿提米絲 1 號/Artemis 1
  • 【逆行軌道】ge̍k-hêng kúi-tō/gi̍k-hîng kuí-tō/逆行軌道/retrograde orbit
  • 【阿波羅 13 號】A-pho-lô cha̍p-saⁿ hō/A-pho-lô tsa̍p-sann hō/阿波羅 13 號/Apollo 13
  • 【動力飛行】tōng-le̍k hui-hêng/tōng-li̍k hui-hîng/動力飛行/powered flyby

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:英仙座 內底 ê 雙 星團 明仔載 ê 圖:Lynds 暗星雲 1251