Artemis 1 號 登月計畫

Page(/daily/2022/11/20221119.md)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Artemis 1 號 登月計畫

Artemis 1 號任務 ê 獵戶座太空船 tī 11 月 21 飛過月球 ê 時陣,地球 ê 居民 會看著 下月眉。 太空船會飛倚到月球表面 130 公里懸 ê 所在,才閣飛到 7 萬公里遠 ê 懸逆行軌道,踅月球行。 是講 11 月 16 火箭發射 ê 時陣是下半月,而且會 tī 翻點了後才出現 tī 地平線附近。 這是 tī Kennedy 太空中心 ê 天頂翕–ê。 相片內底閣有 SLS 火箭 ê iăn-jín kah 固體火箭推進器 kā 無載人 ê 獵戶座太空船送到太空去。 因為 火箭產生 ê 壓力波 改變 kha-mé-lah 視線方向 ê 屈折率,所以月娘去予日光照著 ê 彼爿外沿,才會看著彎彎曲曲 ê 波紋。

[POJ] Artemis 1 hō Teng-goe̍h Kè-ōe

Artemis 1 hō jīm-bū ê La̍h-hō͘-chō Thài-khong-chûn tī 11 goe̍h 21 poe kòe goe̍h-kiú ê sî-chūn, Tē-kiû ê ki-bîn ē khòaⁿ-tio̍h ē-goe̍h-bâi. Thài-khong-chûn ē poe óa kàu Goe̍h-kiû piáu-bīn 130 koân ê só͘-chāi, chiah koh poe kàu 7 bān kong-lí hn̄g ê koân ge̍k-hêng kúi-tō, se̍h Goe̍h-kiû kiâⁿ. Sī kóng 11 goe̍h 16 hóe-chìⁿ hoat-siā ê sî-chūn sī ē-pòaⁿ-goe̍h, jî-chhiáⁿ ē tī hoan-tiám liáu-āu chiah chhut-hiān tī tē-pêng-sòaⁿ hū-kīn. Che sī tī Kennedy Thài-khong-tiong-sim ê thiⁿ-téng hip–ê. Siòng-phìⁿ lāi-té koh ū SLS hóe-chìⁿ ê iăn-jín kah kò͘-thé hóe-chìⁿ thui-chìn-khì kā bô chài lâng ê La̍h-hō͘-chō Thài-khong-chûn sàng kàu thài-khong khì. In-ūi hóe-chìⁿ sán-seng ê ap-le̍k-pho kái-piàn kha-mé-lah sī-sòaⁿ hong-hiòng ê khut-chiat-lu̍t, só͘-í goe̍h-niû khì hō͘ ji̍t-kng chiò tio̍h ê hit pêng gōa-iân, chiah ē khòaⁿ tio̍h oan-oan-khiau-khiau ê pho-bûn.

[KIP] Artemis 1 hō Ting-gue̍h Kè-uē

Artemis 1 hō jīm-bū ê La̍h-hōo-tsō Thài-khong-tsûn tī 11 gue̍h 21 pue kuè gue̍h-kiú ê sî-tsūn, Tē-kiû ê ki-bîn ē khuànn-tio̍h ē-gue̍h-bâi. Thài-khong-tsûn ē pue uá kàu Gue̍h-kiû piáu-bīn 130 kuân ê sóo-tsāi, tsiah koh pue kàu 7 bān kong-lí hn̄g ê kuân gi̍k-hîng kuí-tō, se̍h Gue̍h-kiû kiânn. Sī kóng 11 gue̍h 16 hué-tsìnn huat-siā ê sî-tsūn sī ē-puànn-gue̍h, jî-tshiánn ē tī huan-tiám liáu-āu tsiah tshut-hiān tī tē-pîng-suànn hū-kīn. Tse sī tī Kennedy Thài-khong-tiong-sim ê thinn-tíng hip–ê. Siòng-phìnn lāi-té koh ū SLS hué-tsìnn ê iăn-jín kah kòo-thé hué-tsìnn thui-tsìn-khì kā bô tsài lâng ê La̍h-hōo-tsō Thài-khong-tsûn sàng kàu thài-khong khì. In-uī hué-tsìnn sán-sing ê ap-li̍k-pho kái-piàn kha-mé-lah sī-suànn hong-hiòng ê khut-tsiat-lu̍t, sóo-í gue̍h-niû khì hōo ji̍t-kng tsiò tio̍h ê hit pîng guā-iân, tsiah ē khuànn tio̍h uan-uan-khiau-khiau ê pho-bûn.

[English] Artemis 1 Moonshot

When the Artemis 1 mission’s Orion spacecraft makes its November 21 powered flyby of the Moon, denizens of planet Earth will see the Moon in a waning crescent phase. The spacecraft will approach to within about 130 kilometers of the lunar surface on its way to a distant retrograde orbit some 70,000 kilometers beyond the Moon. But the Moon was at last quarter for the November 16 launch and near the horizon in the dark early hours after midnight. It’s captured here in skies over Kennedy Space Center along with the SLS rocket engines and solid rocket boosters lofting the uncrewed Orion to space. Ragged fringes appearing along the bright edge of the sunlit lunar nearside are caused as pressure waves generated by the rocket’s passage change the index of refraction along the camera’s line of sight.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【Artemis 1 號】Artemis it hō/Artemis it hō/阿提米絲 1 號/Artemis 1
 • 【登月計畫】teng-goe̍h kè-ōe/ting-gue̍h kè-uē/登月計畫/Moonshot
 • 【獵戶座太空船】La̍h-hō͘-chō Thài-khong-chûn/La̍h-hōo-tsō Thài-khong-tsûn/獵戶座太空船/Orion spacecraf
 • 【逆行軌道】ge̍k-hêng kúi-tō/gi̍k-hîng kuí-tō/逆行軌道/retrograde orbi
 • 【火箭】hóe-chìⁿ/hué-tsìnn/火箭/rocket
 • 【下半月】ē-pòaⁿ-goe̍h/ē-puànn-gue̍h/下半月/waning crescent phase
 • 【固體火箭推進器】kò͘-thé hóe-chìⁿ thui-chìn-khì/kòo-thé hué-tsìnn thui-tsìn-khì/固體火箭推進器/solid rocket boosters
 • 【壓力波】ap-le̍k-pho/ap-li̍k-pho/壓力波/pressure wave
 • 【視線方向】sī-sòaⁿ-hong-hiòng/sī-suànn-hong-hiòng/視線方向/line of sight
 • 【屈折率】khut-chiat-lu̍t/khut-tsiat-lu̍t/屈折率/the index of refraction
 • 【地平線】tē-pêng-sòaⁿ/tē-pîng-suànn/地平線/horizon

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:L1527 內底 ê 原恆星 明仔載 ê 圖:西藏天頂 ê 氣輝波